plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS
marzec 2020

Month

Wnioski o stypendia i zapomogi na semestr letni 2020 roku. Ze względu na zaistniałą sytuację termin przesyłanie wniosków o stypendia na semestr letni został wydłużony do 10 kwietnia 2020 roku. Wszystkie wnioski o stypendia i zapomogi proszę przesyłać tradycyjną pocztą na adres WSSP (decyduje data stempla pocztowego ) Nie przyjmujemy wniosków wysyłanych on-line ze względu...
Read More
DECREE NO. 176 THE RECTOR OF VINCENT POL UNIVERSITY IN LUBLIN OF 24 MARCH 2020 on: preventing the spread of COVID-19 virus among the community of the Vincent Pol University in Lublin   Pursuant to the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 23 March 2020 on temporary limitation of the functioning...
Read More
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużam zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych do dnia 15 kwietnia br.   Jednocześnie...
Read More
Uprzejmie prosimy nauczycieli akademickich, którzy dostali przydział zajęć na semestr letni 2019/2020 (również którzy nie podpisali umów) o wypełnienie rozliczenia godzin i przesłanie pod adresem uczelni drogą e-mailową info@wssp.edu.pl w temacie rozliczenie godzin. Zaległe umowy zostaną wysłane pocztą do podpisu. Prosimy o podpisanie i zwrot 1 egz. do uczelni.   Wynagrodzenie za miesiąc marzec zostanie...
Read More
Dear participants of the English Language Preparatory Courses. Your classes are being held on the VPU E-Learning platform, where you will find all necessary materials. e-Learning Log in, using your first and last name. Instead of your Index Book number, also put your first and last name. The teachers will also send the materials to...
Read More
Zgodnie z zaleceniami ZUS pracownicy, którzy mają zaległe urlopy z roku ubiegłego winni je wykorzystać do końca marca br. Stosowne podania należy składać w rektoracie.
Read More
ZMIANA TERMINU ĆWICZEŃ TERENOWYCH (kierunek: Turystyka i rekreacja)   W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-Cov-2), Zarząd MT Targi Polska SA podjął decyzję o przeniesieniu 24. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2020 oraz 13. Międzynarodowych Targów Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel 2020 na inny termin. W związku z powyższym wyjazd studentów drugiego i trzeciego roku kierunku „Turystyka i Rekreacja” został przełożony...
Read More
All the materials sent by your teachers will be available on the E-learning platorm: https://e-learning.wssp.edu.pl To use this platform you have to log into it. If you don’t have an account, create it on the platform. After logging in, choose category „Teaching materials for the suspension of classes” and your programme.     Additionally, because...
Read More
Materiały przesłane przez wykładowców dla studentów będą znajdować na platformie E -learningowej Adres platformy https://e-learning.wssp.edu.pl Aby skorzystać z platformy należy się zalogować . Jeśli student nie posiada konta należy utworzyć nowe korzystając z odpowiedniej opcji tworzenia nowego konta. Po zalogowaniu wybieramy kategorię: materiały dydaktyczne na czas zawieszania zajęć. I odpowiedni kierunek studiów.
Read More
Oficjalnie opublikowane jest Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000042001. Ważność legitymacji studenckich, na których jest naklejka do 31 marca 2020 roku jest przedłużona do 31 maja 2020 bez konieczność nowej naklejki.
Read More
1 2

Najnowsze komentarze

    Skip to content