plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Dietetyka (IIst)

Wydział Nauk o Zdrowiu

Studiuj dietetykę w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia II stopnia (magisterskie)

Dietetyka

Program kształcenia na studiach II stopnia jest pomyślany jako uniwersalna oferta uzupełnienia wykształcenia w zakresie dietetyki z poziomu studiów I stopnia, dedykowana także dla absolwentów studiów I lub II stopnia innych kierunków powiązanych z żywieniem człowieka, dietetyką czy technologią gastronomiczną, która prowadzi do uzyskania tytułu zawodowego magistra.

Absolwent studiów II stopnia otrzyma rozwinięcie i pogłębienie praktycznego wyszkolenia medycznego w zakresie żywienia człowieka i dietetyki, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagrożeń zdrowotnych (prewencja pierwotna i wtórna chorób dietozależnych). Będzie przygotowany do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej o profilu żywienie człowieka i dietetyka.

Celem zasadniczym kształcenia jest przygotowanie dietetyka – profesjonalisty medycznego,  do pracy w zespołach terapeutycznych i promujących zdrowie, a także do podejmowania zadań zarządczych w podmiotach zajmujących się różnymi formami żywienia człowieka.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu poradnictwa dietetycznego

pełnienie funkcji zarządczych w zakładach żywienia zbiorowego, pionach żywienia w zakładach medycznych, czy innych placówkach gastronomicznych

praca w zespołach terapeutycznych w tych specjalnościach klinicznych, które obejmują problemy chorobowe związane z żywieniem człowieka, w tym m.in. w obesitologii (leczenie choroby otyłościowej), kardiologii, endokrynologii, diabetologii, chirurgii bariatrycznej/metabolicznej, medycynie rehabilitacyjnej, onkologii i innych

podejmowanie zespołowej, czy indywidualnej praktyki dietetycznej w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, prowadzących leczenie stacjonarne, czy ambulatoryjne (szpitale, sanatoria, domy pomocy społecznej, hospicja, poradnie specjalistyczne etc.)

prowadzenie edukacji żywieniowej i profilaktyki zdrowotnej w placówkach edukacyjnych (żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, bursy, inne), sportowych, klubach fitness, organizacjach konsumenckich

upowszechnianie wiedzy o żywieniu człowieka poprzez szkolenia i warsztaty żywieniowe w różnych kontekstach instytucjonalnych, a także w mediach

Skip to content