plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Cudzoziemcy

REKRUTACJA KROK PO KROKU

⍈ KROK 1- Podanie

Pobierz i wypełnij na stronie internetowej podanie do Rektora o przyjęcie  na studia.
Podanie na odpowiedni kierunek należy pobrać ze strony internetowej w zakładce DOKUMENTY.

Skan wypełnionego podania należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

⍈ KROK 2 - Paszport

W przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami należy przedstawić kopię paszportu.

Skan paszportu (strony z informacją) należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

 

⍈ KROK 3 - Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów wynosi 85 zł.

Konto bankowe Uczelni – przejdź

Jeśli potrzebujesz faktury do zapłaty z zagranicy, musisz skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną pod adresem mailowym rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl  (informacje w języku polskim ukraińskim oraz rosyjskim).

UWAGA! Kandydaci, którzy złożą podanie na studia i wpłacą opłatę rekrutacyjną do 31.07.2024 r., otrzymają zniżkę na czesne w wysokości opłaty rekrutacyjnej. Zniżki i bonifikaty na rok akademicki 2023-2024 –przejdź

⍈ KROK 4 - Zaświadczenie lekarskie

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (Tylko kandydaci na kierunki: Dietetyka, Kosmetologia, Wychowanie fizyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia.)
(Cudzoziemcy – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, stwierdzające możliwość podjęcia przez kandydata studiów).

Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

⍈ KROK 5 - Świadectwo dojrzałości

(Cudzoziemcy – polskie świadectwo dojrzałości albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznane, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości. Do w/w świadectwa dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

Skan świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

 

⍈ KROK 6 - Dyplom studiów wyższych (tylko kandydaci na studia magisterskie)

Dyplom studiów wyższych (część A i część B /suplement) 
(Cudzoziemcy – dyplom ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicę lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia. Do w/w dyplomu dołączone powinno być tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.)

Skan dyplomu (część A i część B /suplement) wraz z tłumaczeniem  należy przesłać na adres mailowy – rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

⍈ KROK 7 - Weryfikacja poziomu języka polskiego

Wszyscy kandydaci na studia z zagranicy muszą odbyć rozmowę kwalifikacyjną ze znajomości języka polskiego. Rozmowę kwalifikacyjną można odbyć przez SKYPE (wymagana kamera wideo). Aby przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną przez SKYPE, musisz wykonać kroki 1-3. W celu przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej należy się zgłosić na SKYPE Akademii (nazwa profilu – Rekrutacja AWP),wskazać swoje Imię , Nazwisko oraz kierunek studiów.

O wyniku rozmowy kandydaci zostaną poinformowani niezwłocznie po jej zakończeniu.

Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka polskiego będą mieli wystarczający poziom znajomości języka polskiego do podjęcia studiów, zostaną zaproszeni na wstępny, bezpłatny, intensywny kurs języka polskiego, który rozpocznie się 16 września 2024 r. o godzinie 10:00 w głównej AULI Uczelni. Ilość godzin lekcyjnych – 60 .

UWAGA! Kandydaci, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka polskiego będą mieli niewystarczający poziom znajomości języka polskiego do podjęcia studiów, zostaną zaproszeni na dodatkowy, miesięczny, płatny, intensywny kurs języka polskiego, który rozpocznie się 2 września 2024 r. o godz. 10:00 w głównej AULI Uczelni . Koszt kursu to 400 zł. Ilość godzin lekcyjnych – 120 . Opłata za kurs jest dokonywana wraz z opłatą czesnego.

⍈ KROK 8 - Opłata za czesne

Cudzoziemcy zakwalifikowani na studia muszą dokonać opłaty za czesne co najmniej za pierwszy semestr lub pierwszy rok studiów. Płatności można dokonać gotówką w kasie Uczelni (p.44, I piętro) lub wpłacić na rachunek bankowy . W tytule przelewu należy podać: „Czesne za ………………”. za jaki okres  studiów jest dokonywana płatność, imię i nazwisko kandydata oraz kierunek studiów, na który kandydat składa dokumenty . 

Konto bankowe Uczelni – przejdź

Jeśli potrzebujesz faktury do zapłaty z zagranicy, musisz skontaktować się z Komisją Rekrutacyjną pod adresem mailowym rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl  (informacje w języku polskim, ukraińskim oraz rosyjskim).

⍈ KROK 9 - Zdjęcia

2 aktualne zdjęcia (format jak do dowodu osobistego 35 x 45 mm ) należy dostarczyć do Biura Rekrutacji po przyjeździe do Lublina.

⍈ KROK 10 - Zakwalifikowanie na studia

Po wykonaniu kroków 1-8 kandydat jest zakwalifikowany na studia. Kandydat otrzymuje zaproszenie na wyznaczony kurs języka polskiego oraz zaświadczenie o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne.

Kandydat może otrzymać dokumenty w następujący sposób:

– osobiście w Biurze Rekrutacji;

– przez osobę upoważnioną w Biurze Rekrutacji;

– pocztą.

⍈ KROK 11 - Wiza

Po otrzymaniu zaproszenia na kurs języka polskiego i zaświadczenia o przyjęciu cudzoziemca na studia, konieczne jest złożenie dokumentów do odpowiedniej placówki konsularnej w kraju zamieszkania do uzyskania wizy studenckiej kategorii D (o ile nie ma innych podstaw do pobytu w Polsce).

⍈ KROK 12 - Rejestracja (Złożenie dokumentów)

Po otrzymaniu wizy  czekamy na Ciebie w Biurze Rekrutacji  Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie  (ul. Choiny 2, pokój 27 – Biuro Rekrutacji). Aby uzyskać ostateczną decyzję o przyjęciu cudzoziemca na studia, konieczne jest złożenie do Komisji Rekrutacyjnej oryginałów dokumentów (dokumenty z punktów 1, 2, 4, 5, 6, 9). Dodatkowo składając oryginały dokumentów w Biurze Rekrutacji, należy mieć przy sobie paszport, polisę ubezpieczeniową, polski numer telefonu oraz wskazać adres zakwaterowania w Polsce. Osoby niepełnoletnie dodatkowo składają zgodę rodziców na wyjazd do Polski na studia potwierdzoną przez notariusza bez tłumaczenia. 

⍈ KROK 13 - Kurs języka polskiego

Kandydaci, którzy w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka polskiego mieli wystarczający poziom znajomości języka polskiego, są zaproszeni na wstępny, bezpłatny, intensywny kurs języka polskiego, który rozpocznie się 16 września 2024 r. o godzinie 10:00. w głównej AULI Uczelni .

UWAGA! Kandydaci, którzy podczas rozmowy kwalifikacyjnej ze znajomości języka polskiego mieli niewystarczający poziom znajomości języka polskiego, są zaproszeni na dodatkowy, miesięczny, płatny, intensywny kurs języka polskiego, który rozpocznie się 2 września 2024 r. o godz. 10:00 w głównej AULI Uczelni

Biuro Rekrutacji

(pon-sob 8:00 - 16:00) ul. Choiny 2, 20-816 Lublin, pokój 27 (parter)

Referent ds. rekrutacji na studia polskojęzyczne
mgr Agnieszka Lipowska-Kura

Telefon:
+48 81 448 08 20

E-mail:
rekrutacja@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(wtorek– sobota)

Referent ds. rekrutacji cudzoziemców na studia polskojęzyczne
mgr Andrzej Borowik 
(Informacja w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim)

Telefon:
+48 81 448 08 20
+48 665 500 504
(Viber,WhatsApp,Telegram)

E-mail:
rekrutacja.cudzoziemcy@pol.edu.pl

Godziny pracy:
8:00 – 16:00
(poniedziałek – piątek)

Terminy Rekrutacji

Terminy rekrutacji na rok akademicki 2024/2025

Semestr Zimowy
(studia od października 2024 r.)
od 4 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Semestr Letni
(studia od marca 2025 r.)
od 15 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się w trybie ciągłym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zgłoś się przez Formularz Kontaktowy:

    Skip to content