plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Unia Akademicka

Ponad 70 kierunków, w tym tak prestiżowe jak architektura, poszukiwane jak mechatronika oryginalne jak taniec. Kilkaset specjalności, studia MBA, studia podyplomowe, partnerskie uniwersytety na całym świecie i co najważniejsze, zaufanie 40 tysięcy studentów i 60 tysięcy absolwentów to kapitał założycielski Unii Akademickiej.

Po raz pierwszy w historii niepaństwowego szkolnictwa wyższego, doszło do zawiązania Unii Akademickiej. Uczelnie z terenu całej Polski, które spotkały się na konferencji założycielskiej w Bydgoszczy, podpiszały 27 września 2008 w Nowym Sączu deklarację o współpracy. W praktyce oznacza to, że nie będą ze sobą konkurować lecz w wielu obszarach, wspierać się doświadczeniem i wiedzą oraz budować nową, zintegrowaną jakość polskiego szkolnictwa niepaństwowego. Do Unii Akademickiej przystąpiło10 niepaństwowych szkół wyższych. Aktualnie w skład Unii Akademickiej wchodzą następujące Uczelnie:

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  • Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
  • Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach
  • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
  • Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi
  • Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
  • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
  • Międzynarodowa Szkoła Wyższa Logistyki i Transportu we Wrocławiu

To początek, zaproszenie do współpracy wystosowaliśmy do kolejnych, samodzielnych i wiarygodnych, niepaństwowych Uczelni Wyższych. Unia Akademicka to możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i stworzenie wyjątkowo atrakcyjnej oferty dla studentów i kadry” zgodnie twierdzili uczestnicy spotkania założycielskiego , które odbyło się 28 sierpnia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

Unici nie rezygnują ani z autonomii środowiska akademickiego, ani z samodzielnie wypracowanej pozycji. Chcą jednak dzielić się tym, co już osiągnęli i budować wspólną markę, uznając za najistotniejsze dbałość o jakość kształcenia, wprowadzenie nowoczesnych technologii, wspólne prowadzenie badań naukowych i – już w najbliższej przyszłości – budowanie wspólnej oferty edukacyjnej. Perspektywiczne plany Unii Akademickiej obejmują również tworzenie Związku Uczelni oraz pierwszego, niepaństwowego uniwersytetu.

Kto powinien cieszyć się z powstania Unii Akademickiej? Na pewno studenci, teraz studiując w jednej ze skonsolidowanych Uczelni, będą mogli czerpać z potencjału zgromadzonego w innych, do ich dyspozycji będą setki tysięcy książek i zbiorów on-line, akademiki, biura praktyk, pracownie komputerowe , zajęcia z języków obcych.

Unia wspólnie wspierać będzie rozwój młodych pracowników nauki, sportowców, twórców i najzdolniejszych studentów .

Specjalnym mecenatem objęte zostaną też działania wspierające przedsiębiorczość młodych ludzi i wszelkie inne, zmierzające do przystosowania szkolnictwa wyższego do wymagań rynku pracy. Każda z Uczelni już określiła strefy swojej szczególnej aktywności na rzecz Unii Akademickiej i to, co zamierza wnieść w „posagu”.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku (www.wse.edu.pl) proponuje prowadzenie projektów badawczo-wdrożeniowych i szkoleniowych ,zwłaszcza finansowanych z funduszy strukturalnych UE, a także koordynowanie współpracy naukowo-dydaktycznej z uczelniami Europy Wschodniej, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy(www.wsg.byd.pl)zamierza podzielić się doświadczeniami w prowadzeniu wirtualnego dziekanatu i platformy nowoczesnych technologii edukacyjnych oraz unikatową Akademicką Przestrzenią Kulturalną i systemem projektów B+R(Badania +Rozwój).

Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku (www.ateneum.edu.pl) za swoje najważniejsze atuty uznała ofertę studium języków obcych i profesjonalne warsztaty dla studentów prowadzone przez znakomitych specjalistów z zakresu dziennikarstwa. Wynikiem tej współpracy jest między innymi internetowa gazeta „pryzmatstudencki.pl”. Wyższa Szkoła Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach(www.wsu.kielce.pl) gotowa jest podzielić się doświadczeniami z zakresu tworzenia nowych kierunków studiów, poszukiwania i sposobów pozyskiwania kadry naukowo-dydaktycznej z zagranicy.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie (www.wssp.edu.pl) podzieli się swoim doświadczeniem w zakresie kształcenia fizjoterapeutów w największym ośrodku w kraju, chętnie udostępni Drukarnię Akademicką, do dyspozycji skonsolidowanych uczelni będzie także Ośrodek Szkoleniowy w Piotrawinie nad Wisłą.

Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi (ww.wsinf.edu.pl) do wspólnego gospodarstwa gotowa jest wnieść m. in. swoją unikatową bazę sportowo-dydaktyczną, biuro karier, działający przy szkole inkubator przedsiębiorczości, radio studenckie oraz doświadczenie w tworzeniu i administrowaniu stron internetowych).

Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu (www.wsjo.poznan.pl) to prawdziwy lingwistyczny potentat. Uczelnia chętnie podzieli się swoim doświadczeniem i osiągnięciami w tym zakresie.

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (www.zpsb.szczecin.pl) zamierza podzielić się doświadczeniem w zakładaniu Wydziałów Zamiejscowych na terenie UE, przygotowaniem obcojęzycznych programów nauczania i skutecznym ubieganiem się o dofinansowanie z europejskich funduszy edukacyjnych.

Międzynarodowa Szkoła Wyższa Logistyki i Transportu we Wrocławiu (www.msl.com.pl) proponuje ekspertyzy z logistyki i korzystanie z doświadczeń międzynarodowej współpracy studenckiej i naukowej.

Założyciele Unii Akademickiej uzgodnili, że szczegóły dotyczące współpracy zawarte zostaną w aneksach do podpisanego w Nowym Sączu porozumienia.

Skip to content