plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzenie Rektora w sprawie: zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSSP

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłużam zawieszenie zajęć w formie tradycyjnej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiach podyplomowych do dnia 15 kwietnia br.

 

Jednocześnie nadal trwają zajęcia on-line poprzez platformę edukacyjną Uczelni. Zajęcia praktyczne, które winny odbyć się w pracowniach i laboratoriach i nie ma możliwości przeprowadzenia ich metodą on- line odbędą się w terminach późniejszych po zakończeniu przerwy. Prawo o Szkolnictwie Wyższym określa, że aby zaliczyć rok akademicki czy semestr muszą być zrealizowane wszystkie zajęcia praktyczne i osiągnięte efekty kształcenia.

 

Studenci, którzy nie zaliczą poszczególnych przedmiotów, mogą być na ich wniosek zapisani przez Dziekana warunkowo na kolejny semestr lub rok akademicki. Przedmioty te winny być zaliczone w określonym przez Dziekana terminie. Władze Uczelni przewidują, że może być konieczne przedłużenie zajęć dydaktycznych na miesiąc lipiec. Zgodnie z zarządzeniem o organizacji roku akademickiego semestr letni wraz z przeprowadzoną sesją egzaminacyjną kończy się 30 września.

Kolejne decyzje dotyczące realizacji zajęć w bieżącym roku akademickim będą podejmowane po ukazaniu się stosownych rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Skip to content