plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Współpraca zagraniczna

Współpraca z zagranicą stanowi dla naszej Uczelni istotny element rozwoju nowoczesnej oferty dydaktycznej i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości oraz wzmocnienie pozycji Uczelni. Biorąc natomiast pod uwagę geopolityczne położenie naszego kraju, a także członkowstwo w UE i dążenie do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Polska posiada duże predyspozycje i czynniki sprzyjające podnoszeniu stopnia umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Główne założenia strategii rozwoju naszej uczelni dotyczą rozszerzenia oferty edukacyjnej o studia prowadzone w języku angielskim, rozwój kadry naukowej, rozszerzenia zakresu badań naukowych, publikacji czasopism naukowych w języku angielskim. Według Władz Uczelni umiędzynarodowienie jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed szkolnictwem wyższym, dlatego też nasza uczelnia stale się rozwija i poszukuje nowych partnerów. Jako cel stawiamy pobudzenie kreatywności, jak również podniesienie kompetencji i umiejętności kadry naukowej, studentów i absolwentów naszej uczelni.

Aktualnie Uczelnia posiada niemalże 100 umów o współpracy z uczelniami z całego świata.

Aktywnie uczestniczymy również w Programie Erasmus+.

Skip to content