plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wychowanie fizyczne – Studia Magisterskie

Wydział Nauk Społecznych

  • Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
  • Uzyskany tytuł: magister
  • ECTS: 127
  • Język wykładowy: – polski – angielski
  • Folder reklamowy

Studiuj wychowanie fizyczne w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola

Studia II stopnia (magisterskie)

Wychowanie Fizyczne

Studia na kierunku wychowanie fizyczne to oferta skierowana do osób, które  pasjonują się sportem, lubią wysiłek fizyczny i preferują zdrowy styl życia, które w pracy zawodowej cenią sobie kontakt z drugim człowiekiem i poszukiwanie kreatywnych rozwiązań, przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów, instruktorów oraz animatorów imprez sportowych i rekreacyjnych.

Kształcenie na kierunku wychowanie fizyczne odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studenci zdobywają pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk społecznych, przyrodniczych, ekonomicznych. Uczestnicy studiów nabywają umiejętność kierowania edukacją i uczestnictwem w kulturze fizycznej, tworzenia autorskich programów nauczania, wykorzystywania w pracy zawodowej innowacyjnych rozwiązań. Uczą się projektowania i realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego, organizowania pracy w zespole, rozpoznawania i diagnozowania potrzeb i możliwości podopiecznych, w tym również osób niepełnosprawnych

W trakcie studiów realizowane są zagadnienia między innymi z zakresu kultury fizycznej, zaawansowanej metodyki wychowania fizycznego, teorii treningu, teorii i metodyki dyscyplin i konkurencji sportu, wykorzystania metod pomiarowych, wychowania fizycznego osób niepełnosprawnych, promocji zdrowia, pedagogiki i psychologii oraz metodologii badań naukowych.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, trenerów i specjalistów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia kierunku Wychowanie fizyczne

Absolwent 2-letnich studiów II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne profil praktyczny, otrzymuje tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie Nauki o Kulturze Fizycznej należącej do dziedziny Nauki Medyczne i Nauk o Zdrowiu.
Absolwent po ukończeniu studiów posiada uprawnienia do pracy jako nauczyciel wychowania fizycznego na drugim i trzecim etapie edukacji (II etap edukacji – klasy IV – VIII szkoły podstawowej, III etap edukacji – szkoły ponadpodstawowe) oraz w SWFiS w uczelniach wyższych.
Absolwent po ukończeniu studiów wykazuje się zaawansowaną wiedzą, umiejętnościami i
kompetencjami społecznymi w zakresie nauki o kulturze fizycznej. Posiada kompetencje
umożliwiające kierowanie procesem edukacyjnym i badawczym w zakresie nauk o kulturze
fizycznej. Potrafi promować w środowisku szkolnym i poza nim, postawy prozdrowotne i
pełnić rolę lidera w aspekcie aktywności i sprawności fizycznej. Jest przygotowany do
samokształcenia, działania innowacyjnego, samodzielnego stawiania i rozwiązywania
problemów badawczych.
Absolwent będzie umiał dostosować swój warsztat pracy do zmieniających się oczekiwań współczesnego młodego pokolenia i współczesnej szkoły. Absolwent poza stanowiskiem nauczyciela może również znaleźć pracę w służbach mundurowych (policji, straży pożarnej, wojsku, ratownictwie wodnym) oraz instytucjach oświatowych, badawczych i organizacjach społecznych z zakresu kultury fizycznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwent po ukończeniu studiów jest przygotowany do pracy w charakterze nauczyciela wychowania fizycznego i może ubiegać się o pracę w:

• szkołach różnego typu (szkoła podstawowa, szkoła branżowa I i II stopnia, technikum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna);
• szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego.

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
sportu i rekreacji na stanowisku: 

• trener przygotowania motorycznego,
• trener zdrowia.

Absolwent może podjąć pracę w następujących instytucjach:

• instytutach naukowo – badawczych;
• instytucjach kultury fizycznej
• organizacjach społecznych;
• administracji rządowej i samorządowej;
• ośrodkach sportu i rekreacji;
• klubach sportowo –rekreacyjnych, siłowniach;
• związkach sportowych;
• miejscach zorganizowanego wypoczynku i rekreacji ruchowej (np. hotele, domy wczasowe, sanatoria, uzdrowiska, ośrodki sportowe, obozy, kolonie).

W trakcie toku studiów absolwent nabywa umiejętności z zakresu działalności prospołecznej,
samodoskonalenia oraz prowadzenia badań naukowych, przygotowujących do podjęcia
studiów III stopnia.

Opis procedury dla niepełnosprawnych kandydatów na studia

Zgodnie z zasadą równych praw i obowiązków, kandydaci niepełnosprawni, chcący studiować na studiach II stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, podlegają tej samej procedurze rekrutacyjnej, co wszyscy inni kandydaci.

Kandydat niepełnosprawny podczas rekrutacji może skorzystać z organizacyjnej pomocy Zespołu ds. studentów niepełnosprawnych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola.

Studenci niepełnosprawni po przyjęciu na studia objęci są opieką Zespołu ds. studentów niepełnosprawnych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola. Formy wparcia studentów niepełnosprawnych określa Regulamin Wsparcia Studentów Niepełnosprawnych Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, który stanowi załącznik 8.

Skip to content