plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzanie – I stopień

Wydział Nauk Społecznych

 • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • ECTS: 180
 • Profil: praktyczny
 • Tryb: stacjonarny i niestacjonarny
 • Poziom PRK : 6
 • Język wykładowy: polski
 • Folder reklamowy – pobierz

Głównym celem kształcenia na kierunku studiów Zarządzanie I stopnia o profilu praktycznym na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie jest wyposażenie absolwenta w wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji i działań w zakresie organizacyjnych, technicznych, ekonomicznych i społecznych aspektów zarządzania.

Studiuj Zarządzanie na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Zarządzanie I stopnia (studia licencjackie)

Zarządzanie

Studia pozwolą na poznanie zasad tworzenia i rozwoju różnych form działalności gospodarczej oraz nowoczesnych informatycznych systemów zarządzania i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w procesach zarządzania. Studenci zdobędą interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do funkcjonowania organizacji na konkurencyjnym rynku.

Absolwenci kierunku Zarządzanie I stopnia będą potrafili ustalić niewłaściwie działające obszary funkcjonowania organizacji i zaproponować oraz wdrożyć odpowiednie rozwiązania, wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne w miejscu pracy. Dzięki poznanym metodom i technikom zarządzania, będą również w stanie podjąć indywidualną działalność gospodarczą oraz rozwiązać problemy pojawiające się na etapie tworzenia i rozwoju własnego biznesu.

Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, z których zdecydowana większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte również poza uczelnią. Przyjęta koncepcja kształcenia zakłada aktywną i szeroką współpracę z przedstawicielami pracodawców, w tym ich czynny udział w zajęciach oraz studenckich praktykach zawodowych.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

 • menedżer mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • własna działalność gospodarcza
 • praca na stanowiskach analitycznych
 • praca na stanowiskach kierowniczych
  w podmiotach o różnej charakterystyce – zarządzanie w obrębie sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług
 • praca na stanowiskach specjalistów w instytucjach wyspecjalizowanych
  w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkim, np. firmy szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia kierunku Zarządzanie

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze zgodnym z ukończoną specjalnością. Studenci mogą wybrać specjalność „Zarządzanie firmą” lub „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Studia umożliwiają absolwentom obu specjalności zdobycie wiedzy ogólnej z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych nauk społecznych, jak również wiedzy szczegółowej, dotyczącej funkcjonowania współczesnych podmiotów w zmiennym otoczeniu społeczno-gospodarczym oraz procesów zarządzania kluczowymi zasobami organizacji. Absolwent zdobywa kompetencje i umiejętności praktyczne pozwalające mu realizować zadania zawodowe. Potrafi stosować odpowiednie metody i narzędzia, w tym techniki ICT, służące gromadzeniu i przetwarzaniu danych do opisu i zrozumienia zjawisk w obrębie organizacji i w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Potrafi dyskutować na temat zagadnień z zakresu zarządzania i funkcjonowania organizacji, stosując specjalistyczną terminologię, również w języku obcym na poziomie B2. Ponadto jest przygotowany do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz do dokonywania ważnych wyborów i kreatywnego rozwiązywania problemów, z którymi zmagają się współcześni przedsiębiorcy.

Absolwent specjalności „Zarządzanie firmą” posiada wiedzę w zakresie zarządzania, konieczną do efektywnego prowadzenia nowoczesnych przedsiębiorstw. Rozumie mechanizmy funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jest przygotowany do skutecznego zarządzania nimi, zna kluczowe obszary, w tym prawne, finanse, rachunkowość i podatki, zarządzanie kosztami. Nabywa umiejętność stosowania narzędzi informatycznych oraz kompetencje w zakresie rozwoju przedsiębiorstw bądź samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Kompleksowe postrzeganie przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, łączące filozofię, strategię i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami, narzędziami i instrumentami zarządzania pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów, rozstrzyganie dylematów i podejmowanie optymalnych decyzji zarządczych.

Absolwent specjalności „Zarządzanie firmą” jest przygotowany do pracy na stanowiskach analitycznych, specjalistycznych i niższych do średnich kierowniczych w organizacjach / podmiotach o różnej charakterystyce, wykonując zadania związane z zarządzaniem w obrębie podstawowych funkcjonalnych obszarów ich działania tj.: sprzedaży, marketingu, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, produkcji i usług. Posiada kompetencje cenione na rynku pracy, rozwija się zawodowo, pogłębiając swoje pasje.

 

Specjalność „Zarządanie zasobami ludzkimi” jest odpowiedzią na zgłaszane przez współczesne organizacje zapotrzebowanie na kadry o najwyższym potencjale, umiejętnościach, kompetencjach i motywacji do działania. Jest specjalnością przydatną dla każdego typu menedżera, ponieważ przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze kierowniczym lub eksperta ds. personalnych. Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu monitorowania i analizy rynku pracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, strategicznego kierowania rozwojem pracowników, ich rekrutacją, selekcją i doborem, motywowaniem i kontrolowaniem – przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych.

Absolwent specjalności „Zarządzanie zasobami ludzkimi” jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących dobra i usługi, w handlu, firmach ubezpieczeniowych, w przemyśle, jako pracownik kadr, pracownik do spraw osobowych; na stanowiskach specjalistów w instytucjach wyspecjalizowanych w różnych obszarach zarządzania zasobami ludzkim np. firmy szkoleniowe, agencje pośrednictwa pracy. Potrafi zarządzać zasobami ludzkimi w sposób zarówno wrażliwy i efektywny jak też motywujący pracowników. Jest w stanie rozwiązywać problemy natury społecznej, ekonomicznej, finansowej, psychologicznej, prawnej w obszarze zarządzania ludźmi i komunikacji międzyludzkiej.

Skip to content