plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Dietetyka

Wydział Nauk o Zdrowiu

 • Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)
 • Uzyskany tytuł: licencjat
 • ECTS: 180
 • Profil: praktyczny
 • Tryb: stacjonarny
 • Dyscypliny: nauki o zdrowiu (wiodąca), nauki medyczne
 • Poziom PRK : 6
 • Język wykładowy: – polski
 • Folder reklamowy – pobierz

Idea kształcenia na kierunku dietetyka studia I stopnia opiera się na założeniu, że dietetyk jest profesjonalistą ochrony zdrowia, posiadającym wiedzę o żywieniowych uwarunkowaniach zdrowia i choroby człowieka. Proponowany program kształcenia zawiera efekty uczenia się, które są niezbędne dla przygotowania absolwenta do podjęcia profesjonalnej kariery w wybranym przez studenta nurcie zawodowej działalności:

pracy z pacjentami w ramach medycznego zespołu terapeutycznego,

z klientem/osobą zdrową, mającą specjalne potrzeby żywieniowe z racji podejmowania treningu sportowego/fitness

z osobą potrzebującą racjonalnego żywienia jako elementu prozdrowotnego stylu życia

Studiuj dietetykę Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Absolwent kierunku dietetyka studia I stopnia, zgodnie z europejskim trendem traktowania dietetyka jako zawodu medycznego, otrzyma przygotowanie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, z uwzględnieniem tych aspektów wiedzy, które są niezbędne w diagnozowaniu stanu odżywienia i sposobu żywienia i planowaniu postępowania żywieniowego. W ramach części obligatoryjnej programu kształcenia uwzględniamy wyszkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresu diagnostyki sposobu żywienia oraz stanu odżywienia, co umożliwia zdobycie kompetencji do prawidłowej oceny stanu wyjściowego interwencji żywieniowej.

W naszej koncepcji kształcenia wiedza i kompetencje medyczno-kliniczne zostaną uzupełnione o wiedzę i kompetencje z zakresu nauk o żywności i żywieniu, z uwzględnieniem technologii gastronomicznej, chemii i biochemii żywności, mikrobiologii żywności, a także podstaw żywienia człowieka w zdrowiu w różnych etapach cyklu życia.

Fundament kształcenia na studiach I stopnia w zakresie nauk o zdrowiu i medycyny oraz nauk o żywności i żywieniu jest wspólny dla wszystkich słuchaczy i stanowi punkt wyjścia do kontynuacji kształcenia w zakresie, wybieranej przez studentów, jednej z dwóch specjalności: Dietetyka kliniczna lub Żywienie w sporcie i fitness. Oferując wybór specjalności odpowiadamy na potrzeby edukacyjne tych adeptów zawodu dietetyk, którzy nie odczuwają predyspozycji do pracy z pacjentami w kontekście medycznym, a pragną zajmować się poradnictwem dietetycznym adresowanym do osób zdrowych, mających specjalne potrzeby żywieniowe, związane z realizowanym stylem życia.

Dwie, wyodrębnione w programie kształcenia, ścieżki edukacyjne: Dietetyka kliniczna oraz Żywienie w sporcie i fitness oferują rozwinięcie i uszczegółowienie umiejętności praktycznych oraz wiedzy odpowiednio: z zakresu dietoterapii, dietetyki klinicznej i żywienia klinicznego oraz z zakresu podstaw teoretycznych sportu i fitness, treningu sportowego i zdrowotnego oraz żywienia w poszczególnych dyscyplinach sportu i w fitness.

Możliwości kariery zawodowej absolwenta:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów, absolwenci będą przygotowani do pracy w m.in.:
 • publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych w lecznictwie otwartym i zamkniętym
 •  prywatnych i publicznych poradniach dietetycznych
 •  zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym m.in. w placówkach oświatowych, domach pomocy społecznej, sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych
 •  firmach cateringowych
 •  organizacjach konsumenckich
 •  placówkach sportowych i rekreacyjnych, klubach fitness, klubach sportowych
 •  portalach internetowych propagujących zasady racjonalnego żywienia
 •  w prasie, radio i telewizji w zakresie przygotowywania profesjonalnych materiałów edukacyjnych dotyczących żywienia człowieka i dietetyki

Sylwetka Absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku dietetyka w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie będzie posiadał umiejętności posługiwania się w praktyce wiedzą z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych oraz nauk o żywności i żywieniu, dotyczącą studiowanego kierunku, i będzie przygotowany m.in. do:

oceny wpływu składników diety na funkcjonowanie organizmu człowieka w poszczególnych etapach cyklu życia

planowania racjonalnego żywienia dla osób indywidualnych/grup ludności w żywieniu indywidualnym i zbiorowym

opracowania zaleceń żywieniowych w zdrowiu i chorobie, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych chorób

dokonywania oceny sposobu żywienia z uwzględnieniem pobrania składników diety i odniesienia uzyskanych danych do norm, specyficznych dla badanej populacji/osoby

opracowania indywidualnego postępowania dietetycznego w określonych jednostkach chorobowych w zależności od stanu odżywienia chorego

oceny stanu odżywienia osób zdrowych i chorych, z uwzględnieniem oceny metodą bioelektrycznej impedancji (BIA) oraz metod antropometrycznych

udziału w zespole diagnozującym i leczącym zaburzenia odżywiania, we współpracy z psychiatrą i psychologiem klinicznym

udziału w zespole terapeutycznym prowadzącym leczenie otyłości

zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym w oparciu o zasady dietoprofilaktyki i dietoterapii

oceny wpływu choroby na stan odżywiana i wpływu żywienia na przebieg i wyniki leczenia

oceny żywności ekologicznej, sposobów jej produkcji

kontrolowania jakości produktów żywnościowych, warunków ich przechowywania oraz przetwarzania zgodnie z obowiązującymi systemami jakości

przygotowania materiałów edukacyjnych dla pacjenta w ramach edukacji żywieniowej na różnych etapach cyklu życia

udzielania poradnictwa dietetycznego dzieciom i dorosłym w różnych jednostkach chorobowych w ramach zespołu terapeutycznego oraz osobom zdrowym podejmującym trening sportowy/fitness

identyfikacji zafałszowań żywności

Skip to content