plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ośrodek Egzaminacyjny Języka Polskiego Jako Obcego

Certyfikat Polski
w Ośrodku Egzaminacyjnym Języka Polskiego Jako Obcego Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola
w Lublinie

Ośrodek działa od 1 czerwca 2023 roku na podstawie uprawnienia do przeprowadzania państwowych certyfikatowych egzaminów z języka polskiego jako obcego nadanego 8 maja 2023 roku przez Ministra Edukacji i Nauki. Akademia otrzymała 2-letnie uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1
i C2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz na poziomach A1, A2, B1, B2 – dla grupy dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Ośrodek Egzaminacyjny Języka Polskiego Jako Obcego

Oferta kursów z języka polskiego

Ośrodek egzaminacyjny zaprasza na kursy języka polskiego jako obcego. Odpowiadając na różne potrzeby, oferujemy zajęcia o różnej tematyce, na wszystkich poziomach zaawansowania realizowane zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, przygotowujące do egzaminów państwowych oraz szkolenia dla medyków.

Kursy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę składającą się z nauczycieli akademickich, będących egzaminatorami egzaminów państwowych oraz doświadczonych specjalistów, którzy z powodzeniem przygotowują lekarzy do egzaminu z języka polskiego przeprowadzanego przez Naczelną Izbą Lekarską.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Biuro

Pokój 26

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego. Prosimy pisać na adres osrodekjpjo@pol.edu.pl lub awp.jpjo@gmail.com
tel. 663 558 100
Sesja egzaminacyjna 22-23 czerwca 2024 r.

Rejestracja na kurs języka polskiego z państwowym egzaminem

Zapraszamy na kurs z państwowym egzaminem z języka polskiego jako obcego, który odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2024 r.

W tej sesji można przystąpić do egzaminu na poziomach B1 i B2 w grupach dostosowanych do potrzeb osób dorosłych.

Rekrutacja rozpocznie się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy w poniedziałek 22 Kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 i będzie otwarta do wyczerpania miejsc. Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z zasadami rekrutacji.

Sesje w 2024

Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2024 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach biegłości językowej:

 • 22-23 czerwca 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych oraz B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży
 • 16-17 listopada 2024 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 4-5 lutego 2024 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć
w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zasady rekrutacji na egzamin

 

 • Rekrutacja odbywa się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Formularz otwarty zostanie otwarty o godzinie 9:00.
 • Każdy kandydat musi podać wszystkie wymagane dane. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych w formularzu. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym egzaminie.
 • Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 • Po wysłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo z systemu potwierdzenie poprawnie złożonego formularza, co nie jest równoznaczne z rejestracją na egzamin. Potwierdzeniem rejestracji będzie dopiero e-mail, który otrzymają Państwo z naszego ośrodka. Będzie on zawierał informację o potwierdzeniu zarejestrowania na egzamin lub wpisania na listę rezerwową. W tym samym mailu podamy kwotę do zapłaty oraz numer konta bankowego. Wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mailowego ośrodka: osrodekjpjo@pol.edu.pl
 • Jeśli nie otrzymają Państwo e-maila, o którym mowa w poprzednim punkcie, znaczy to, że nie zostali Państwo zapisani na egzamin z powodu braku miejsc lub z powodu podania błędnego adresu e-mail.
 • Opłatę za egzamin należy wnieść w ciągu 48 godzin od otrzymania potwierdzenia rejestracji. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający. Po dokonaniu wpłaty należy przesłać dowód wpłaty na adres mailowy ośrodka osrodekjpjo@pol.edu.pl .
 • Brak wpłaty uznajemy za rezygnację z udziału w egzaminie.
 • Po zarejestrowaniu się na egzamin w naszym ośrodku i dokonaniu wpłaty nie ma możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek ani zmiany poziomu egzaminu.
 • Egzamin odbędzie pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.
 • W przypadku odwołania egzaminu przez Ośrodek kandydaci otrzymują zwrot wpłaconej kwoty na wskazane konto.
 • Kandydaci – wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych – mają obowiązek zaznaczenia ich w formularzu zgłoszeniowym w rubryce specjalne potrzeby. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym.

Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę zgłoszeń w dniu rejestracji nie będziemy w stanie odpisywać na Państwa
zapytania mailowe ani odpowiadać na Państwa telefony.

 

Koszt egzaminu:

 •  na poziomie B1: równowartość 150 EUR w złotych polskich
 •  na poziomie B2: równowartość 150 EUR w złotych polskich
 •  na poziomie C1: równowartość 180 EUR w złotych polskich

 

(dokładny koszt zostanie podany w wiadomości e-mailowej).

O egzaminie

Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które 
w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Terminy egzaminów

Najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się 18 – 19 listopada 2023 r. (sobota – niedziela): poziomy B1, C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Certyfikat z języka polskiego jako obcego jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego na określonym poziomie zaawansowania językowego. Do egzaminów mogą przystępować wszyscy cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim.

Regulamin

Informacje ogólne Informacje dla osób o specjalnych potrzebach

Opłaty

Egzaminy są odpłatne:
150 euro (równowartość w polskich złotych) – poziom B1 w grupie dorosłych,
180 euro (równowartość w polskich złotych) – poziom C1 w grupie dorosłych.
Opłata za wydanie certyfikatu stanowi równowartość w złotych 20 euro (płatne po zdanym egzaminie).

 

Wpłaty prosimy kierować na konto:
AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE
BNP PARIBAS
29 1600 1462 1838 3819 8000 0001 (PLN)
NRB: 29 1600 1462 1838 3819 8000 0001
IBAN: PL29 1600 1462 1838 3819 8000 0001
BIC: PPABPLPK

 

UWAGA! Wpłat należy dokonać tylko po otrzymaniu informacji mailowej od ośrodka. 

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE B1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)

Czas trwania

 

(w minutach)

Liczba zadań

Liczba punktów

Rozumienie ze słuchu

25

4-5

30

Rozumienie tekstów pisanych

45

4-5

30

Poprawność gramatyczna

45

8

30

Pisanie

75

3

30

RAZEM:

190

19-21

120

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

Czas trwania

Liczba zadań

Liczba punktów

Mówienie

do 15 min.

3

40

STRUKTURA EGZAMINU NA POZIOMIE C1
W GRUPIE DOSTOSOWANEJ DO POTRZEB OSÓB DOROSŁYCH

CZĘŚĆ PISEMNA (4 MODUŁY)

Czas trwania

 

(w minutach)

Liczba zadań

Liczba punktów

Rozumienie ze słuchu

30

5

40

Rozumienie tekstów pisanych

60

5

40

Poprawność gramatyczna

60

8-9

40

Pisanie

90

3

40

RAZEM:

240

21-22

160

CZĘŚĆ USTNA (1 MODUŁ)

Czas trwania

Liczba zadań

Liczba punktów

Mówienie

do 20 min.

2

40

 

Struktura egzaminu:
Poziom zaawansowania / grupa docelowa Czas trwania egzaminu pisemnego Części składowe egzaminu pisemnego (testowane umiejętności) Czas trwania egzaminu ustnego Próg zaliczenia egzaminu
B1 dorośli nie dłużej niż 190 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 15 minut co najmniej 50% punktów z każdej części egzaminu
C1 dorośli nie dłużej niż 250 minut
 • rozumienie ze słuchu
 • rozumienie tekstów pisanych
 • poprawność gramatyczna
 • wypowiedź pisemna
nie dłużej niż 20 minut co najmniej 60% punktów z każdej części egzaminu

* Obecnie egzaminy można zdawać na poziomie A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych i na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Egzamin pisemny

Rozumienie ze słuchu
W tej części egzaminu zdający wysłuchują nagrań jeden raz lub dwa razy. Podczas słuchania rozwiązują zadania: zaznaczają prawidłowe odpowiedzi lub uzupełniają luki w tekście albo odpowiadają na pytania. Zadania testują stopień zrozumienia słuchanego tekstu.
Rozumienie tekstów pisanych
W tej części egzaminu zdający czytają teksty. Zadanie polega na uważnej lekturze tekstów (teksty jednozdaniowe, akapity, dłuższe teksty) i zaznaczeniu, bądź udzieleniu właściwej odpowiedzi na pytania dotyczące każdego z nich. Zadania sprawdzają ogólne i selektywne rozumienie tekstów.
Poprawność gramatyczna
Rozwiązanie zadań w tej części egzaminu polega na rozpoznaniu i zaznaczeniu prawidłowej formy (zadanie wyboru) bądź utworzeniu i wpisaniu poprawnej formy gramatycznej. Celem tej części testu jest sprawdzenie umiejętności praktycznego użycia poprawnych form gramatycznych, dlatego też zadania mają najczęściej formę krótkich tekstów, które stanowią logiczną całość.
Wypowiedź pisemna
Zadaniem zdających jest wybór jednego z zestawów zadań i napisanie tekstów, zgodnie z poleceniem. Tematy są tak sformułowane, aby nie wymagały wiedzy specjalistycznej. Celem tej części egzaminu jest sprawdzenie umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej, a nie badanie wiedzy zdających na określony temat.

Egzamin ustny

W tej części egzaminu zadaniem zdającego jest stworzenie wypowiedzi ustnej w oparciu o różnorodne materiały – tekstowe i ikonograficzne. Zdający losują jeden z trzech zestawów, z których każdy składa się z dwóch lub trzech zadań, a następnie wykonują zadania przed komisją.

Skip to content