plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Polityka Prywatności WSSP

Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza (WSSP)  szanuje prawo użytkowników do ochrony prywatności oraz danych osobowych. Wprowadza odpowiednie zabezpieczenia oraz stosuje się do obowiązujących przepisów prawa, zwłaszcza Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako: RODO).

Informacje podstawowe

Korzystanie z serwisu może wiązać się ze zbieraniem danych osobowych jego użytkowników, w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności.

Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych. Część usług, takich jak np. zapisy na wydarzenia, wymaga jednak ich gromadzenia.

Informujemy jednocześnie, że Administratorem Państwa danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem serwisu jest Wyższa Szkoła Społeczno Przyrodnicza im. Wincentego Pola, z siedzibą przy Choiny 2 20-816 Lublin (dalej jako: WSSP lub Administrator).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym z przetwarzaniem danych na WSSP, prosimy o kontakt: iod@wssp.edu.pl

Dane osobowe

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Serwis może przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą formularzy umożliwiających np. zapisy na wydarzenia organizowane przez WSSP lub jego jednostki organizacyjne oraz formularzy kontaktowych. W każdym przypadku, gdy będziemy gromadzić Państwa dane osobowe, poinformujemy Państwa szczegółowo o celu i warunkach ich przetwarzania przez nas.

Dane osobowe użytkowników serwisu są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieautoryzowanym dostępem, zabraniem, uszkodzeniem, modyfikacją czy przypadkowym zniszczeniem lub ich utratą.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, a użytkownicy mają prawo do wglądu do nich, ich zmiany, sprostowania, usunięcia, przeniesienia, wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Ponadto, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownicy mają prawo do wycofania zgody, na podstawie której ich dane osobowe są wykorzystywane przez serwis w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe, które użytkownik przekazał Administratorowi za pośrednictwem serwisu są wykorzystywane tak długo, jak jest to konieczne. Oznacza to, że WSSP wykorzystuje dane osobowe użytkowników serwisu do momentu realizacji celu, w jakim dane te zostały zgromadzone, a po tym czasie do celów archiwalnych, statystycznych lub do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z usługą, która wymagała od użytkownika podania jego danych. Każdorazowo poinformujemy Państwa, przez jaki czas i w jakich celach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez WSSP.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

Niepodanie danych, wniesienie prośby o ich usunięcie lub zaprzestanie dalszego przetwarzania może się w tych przypadkach wiązać z ograniczeniem albo brakiem dostępności niektórych usług.

ODBIORCY DANYCH

JednocześnieWSSP pragnie zapewnić, że o ile nie zostało to wyraźnie wskazane w regulaminie usługi, z której korzysta użytkownik, dane osobowe użytkowników nie są przekazywane do żadnych innych podmiotów za wyjątkiem podmiotów uprawnionych do dostępu do tych danych na mocy przepisów prawa. Dane osobowe użytkowników nie będą również przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że regulamin usługi wyraźnie przewiduje inaczej.

 

Skip to content