plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pomoc Materialna

Szczegółowe informacje w sprawie stypendiów:
dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu:
dziekanat Wydziału Nauk Społecznych:
dziekanat studiów anglojęzycznych:
DLA STUDENTÓW AKADEMII NAUK STOSOWANYCH WINCENTEGO POLA W LUBLINIE

Zasady ubiegania się o świadczenia

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, przez łączny okres 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta.

W ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

W przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów (np. na kierunkach medycznych), łączny okres, przez który przysługują świadczenia, jest dłuższy o 2 semestry, tj. wynosi łącznie 14 semestrów.

Okres 12 semestrów (lub 14 semestrów w przypadku jednolitych studiów magisterskich trwających 11 albo 12 semestrów), w trakcie których studentowi przysługują świadczenia rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów). Do okresu przysługiwania świadczeń wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach, w tym także semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów od zajęć. Wyjątek stanowią semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego (kolejne studia pierwszego stopnia nie są wliczane do okresu przysługiwania świadczeń). W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

 

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:

 

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

 

Od powyższych zasad został ustanowiony wyjątek dotyczący prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych. W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych kierunkach studiów przez dodatkowy łączny okres 12 semestrów. Przy ocenie prawa do stypendium dla osób niepełnosprawnych na kolejnych studiach (pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich) istotny jest moment powstania niepełnosprawności, a nie data wydania orzeczenia potwierdzającego powyższy fakt. Datę lub okres powstania niepełnosprawności określa się na podstawie treści ww. orzeczenia.

Przepisy dotyczące okresu przysługiwania świadczeń stosuje się odpowiednio do studentów, którzy kształcili się lub uzyskali tytuły zawodowe za granicą.

Student, który kształci się jednocześnie na kilku kierunkach studiów, może otrzymać świadczenie danego rodzaju (np. stypendium socjalne), tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów. Student może otrzymać dane świadczenie (np. stypendium socjalne) na jednym kierunku, a inne świadczenie (np. stypendium rektora) na drugim kierunku, w tym także w innej uczelni.

 

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości (Generator wniosku).
  Informujemy, że przy próbie uruchomienia instalatora system Win10 może blokować możliwość uruchomienia instalatora wyświetlając komunikat:”System Windows chronił ten komputer Filtr SmartScreen usługi Windows Defender uniemożliwił uruchomienie nierozpoznanej aplikacji. Uruchomienie tej aplikacji może narazić komputer na zagrożenie.Więcej informacji”W takiej sytuacji aby zainstalować program należy kliknąć na „Więcej informacji” i wybrać „Uruchom mimo to”. Jednocześnie informujemy, że przed uruchomieniem generator  wraz z plikiem pdf.dll należy wypakować.

Próg dochodu na osobę uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł.

Załącznik nr 1Awzór wniosku (na semestr letni) , wzór wniosku (na semestr zimowy) – wypełniają studenci, których sytuacja materialna oraz liczba osób w rodzinie nie uległa zmianie od momentu złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w semestrze zimowym. Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dodatkowych dokumentów. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w sytuacji materialnej lub osobowej w rodzinie należy ponownie wypełnić załącznik nr 1 do Regulaminu, wykazując dochody za 2022 r. oraz zmianę sytuacji materialnej i osobowej w rodzinie, która nastąpiła po złożeniu wniosku w semestrze zimowym.

 1. Załącznik nr 2wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14).
 2. Załącznik nr 3wzór wniosku o przyznanie stypendium rektora (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14 oraz tabelę z wyliczoną średnią ocen – udostępnione poniżej).
 3. Załącznik nr 4wzór wniosku o przyznanie zapomogi (do wniosku należy dołączyć załączniki nr 13 i 14).
 4. Załącznik nr 5 rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia, przyznanych studentom.
 5. Załącznik nr 6zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.
 6. Załącznik nr 7zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów nieposiadających polskiego obywatelstwa.
 7. Załącznik nr 8 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 8. Załącznik nr 9 oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim, lub obiekcie innym niż dom studencki.
 9. Załącznik nr 10oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 10. Załącznik nr 11oświadczenie o nieposiadaniu gruntów rolnych.
 11. Załącznik nr 12 oświadczenie osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w Urzędzie Pracy.
 12. Załącznik nr 13 oświadczenie o tytule zawodowym i latach studiowania.
 13. Załącznik nr 14 oświadczenie studenta dot. przetwarzania i ochrony danych osobowych wymagane przy składaniu wniosków stypendialnych

 

 

Ważne:

Dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

W przypadku osiągania dochodów z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne student powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

–  formie opłacanego podatku,

–  wysokości przychodu,

–  stawce podatku,

 – wysokości opłaconego podatku.

Obwieszczenie MRPiPS z 2023

Wniosek o zaświadczenie z OPS

 

Wykaz załączników (wyliczanie średniej) do wniosku o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3):

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 2 rok – stacjonarne, niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 3 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 4 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Fizjoterapia st. jednolite magisterskie 5 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia st. licencjackie 2 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia st. licencjackie 3 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Kosmetologia st. magisterskie 2 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Położnictwo st. licencjackie 2 rok – stacjonarne

Pielęgniarstwo st. licencjackie 2 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo st. licencjackie 3 rok – stacjonarne i niestacjonarne

Pielęgniarstwo st. magisterskie 2 rok – stacjonarne

 

UWAGA !!!

Do wniosku o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć również załączniki nr 13 i 14 (udostępnione powyżej).

Skip to content