plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Studenci

Erasmus+

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Do udziału w programie są zatem uprawnione także instytucje i organizacje publiczne i prywatne wspierające edukację formalną oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne osób w każdym wieku. Europejski budżet programu na lata 2021–2027 wynosi 26,2 miliarda euro. Wraz z nową perspektywą finansową poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Uczelnia nasza bierze w nim udział w programie od 2008 r. Posiadamy rozszerzoną Kartę Uczelni Erasmusa, dzięki czemu studenci mają możliwość uczestniczyć w następującym typie mobilności:

 • Mobilność studentów w celu studiowania: od 2 miesięcy (lub jednego semestru lub
  trymestru akademickiego) do 12 miesięcy mobilności fizycznej.
 • Mobilność studentów w celu odbycia praktyki: od 2 do 12 miesięcy mobilności fizycznej.

a absolwenci, którzy ubiegali się o wyjazd na ostatnim roku studiów

 • Mobilność absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy.

 

Każdy student, a w szczególności studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności fizycznej w celu studiowania lub odbycia praktyk zawodowych (od 2 do 12 miesięcy: mobilność fizyczna (minimum 2 miesiące) i opcjonalnie część wirtualna), może skorzystać z krótszej mobilności fizycznej połączonej z mobilnością wirtualną (krótkoterminowa mobilność mieszana – 5-30 dni mobilności fizycznej połączone z obowiązkową częścią wirtualną).

Studenci i absolwenci zakwalifikowani do programu Erasmus+ otrzymują dofinansowanie w postaci stypendium.

Studenci mają możliwość wyjazdu do Uczelni partnerskich w ramach krajów programu, czyli:  Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja,
Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Holandia, Portugalia, Hiszpania,  Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Macedonia Północna, Turcja, Serbia, kraje trzecie niestowarzyszone z programem z regionu 13 – Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, kraje trzecie niestowarzyszone z programem z regionu 14 – Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo.

 

Z roku na rok coraz więcej naszych studentów z powodzeniem korzysta z programu Erasmus+, łącząc naukę i pracę z podróżami oraz możliwością poznania kultury innych krajów. Uczelnia stwarza studentom możliwości rozwoju umiejętności i kreatywności, które są niezbędne w społeczeństwie opartym na wiedzy. Wyjazd w ramach programu rozwija intelektualnie i duchowo. Student staje się bardziej kreatywny i otwarty na świat. Jedną z najważniejszych zalet wyjazdu w ramach Erasmusa jest rozwój własnej osobowości. Program Erasmus+ wspiera w sprostaniu wyzwaniom ciągle zmieniającego się rynku pracy. Wyjazd na studia, czy praktykę w ramach programu jest doskonałą okazją pozyskania doświadczenia i zwiększenia zakresu kompetencji oraz umiejętności zawodowych, jak i językowych, co z pewnością wyróżnia naszych studentów na rynku pracy.

Erasmus+ to program stworzony dla studentów, dla niektórych to początek drogi do kariery. Dzięki programowi masz możliwość pogłębić swoją wiedzę, znajomość języka, poznać wielu ludzi z całego świata, jak i przeżyć niesamowitą przygodę życia!

Zasady ogólne

 • O wyjazd mogą ubiegać się studenci studiów licencjackich i magisterskich, studiujący w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
 • Warunkiem uczestnictwa w programie jest ukończenie pierwszego roku studiów licencjackich.
 • W ramach Erasmusa + można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania wszystkich pobytów stypendialnych nie przekracza 12 miesięcy na studiach licencjackich i 12 miesięcy na studiach magisterskich (z uwzględnieniem uprzedniego uczestnictwa w programie LLP-Erasmus).
 • W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.
 • Każdemu studentowi biorącemu udział w programie przysługuje stypendium, o ile środki finansowe przyznane uczelni na to pozwalają. W sytuacji wyczerpania przyznanych środków fiznansowych student ma możliwość wyjechać z stypendium zerowym.

Doświadczenie Uczelni w programie Erasmus:

Rok akademicki 2008/2009
W roku akademickim 2008/2009, z możliwości wyjazdu na 3-miesięczne zagraniczne praktyki skorzystało 16 studentów WSSP. Odbywali oni praktyki w takich państwach jak Irlandia, Grecja, Portugalia, Niemcy, Wielka Brytania oraz na Cyprze. W zależności od kierunków studiów praktyki miały miejsce w hotelach, nadmorskich kurortach, obiektach gastronomicznych, szkołach językowych, centrach informatycznych oraz innych instytucjach.

Rok akademicki 2009/2010
W roku akademickim 2009/2010 po raz pierwszy odbył się wyjazd 4 studentów Turystyki i Rekreacji na semestr letni do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Dodatkowo 13 studentów WSSP odbyło zagraniczne praktyki zawodowe w takich krajach jak Hiszpania (Minorka), Włochy, Holandia, Szwecja, Grecja oraz Portugalia.

Rok akademicki 2010/2011
W roku akademickim 2010/2011 kolejni studenci wyjechali na semestr studiów do Uniwersytetu w Jaén (Hiszpania). Tym razem z oferty studiów za granicą skorzystało 4 studentów Fizjoterapii oraz 2 studentki Filologii Iberyjskiej – wszyscy spędzili semestr zimowy w Hiszpanii. Na semestr letni wyjechali kolejni studenci WSSP, zarówno do Hiszpanii jak i do Information Systems Management Institute w Rydze (Łotwa). Dodatkowo w tym roku akademickim 7 studentów wyjechało na 3-miesięczny wyjazd na zagraniczną praktykę zawodową do takich państw jak Wielka Brytania, Włochy, Portugalia, Hiszpania oraz Grecja.

Rok akademicki 2011/2012
W roku akademickim 2011/2012 z wyjazdu na semestr oraz cały rok akademicki na uczelnie w Jaén (Hiszpania), Lizbonie (Portugalia) oraz w Faro (Portugalia) skorzystało 13 studentów z kierunków takich jak Fizjoterapia, Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Iberyjska. Dodatkowo 26 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do krajów takich, jak: Hiszpania, Włochy, Grecja, Wielka Brytania, Turcja.

Rok akademicki 2012/2013
W roku akademickim 2012/2013 jedenastu studentów Turystyki i Rekreacji oraz Fizjoterapii wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Turcji i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechała rekordowo duża grupa 48 studentów.

Rok akademicki 2013/2014
W roku akademickim 2013/2014 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów na uczelnie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Łotwie. Na praktykę wakacyjną wyjechało 31 studentów.

Rok akademicki 2014/2015
W roku akademickim 2014/2015 trzynastu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Czechach. Na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i Włoch wyjechało 28 studentów.

Rok akademicki 2015/2016
W roku akademickim 2015/2016 dziewięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Portugalii, natomiast 35 studentów na praktykę wakacyjną do Hiszpanii, Grecji i na Łotwę.

Rok akademicki 2016/2017
W roku akademickim 2016/2017 dziesięciu studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 43 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

Rok akademicki 2017/2018
W roku akademickim 2017/2018 11 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Belgii, Hiszpanii, Włoszech i Czech, natomiast 33 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną.

Rok akademicki 2018/2019
W roku akademickim 2018/2019 4 studentów wyjechało na semestr studiów do Uczelni w Portugalii, natomiast 58 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Cypr.

Rok akademicki 2019/2020
W roku akademickim 2019/2020 4 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii, Portugalii i Włoch, natomiast 8 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji, Czech, Niemczech.

Rok akademicki 2020/2021
W roku akademickim 2020/2021 3 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i na Cyprze, natomiast 22 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji i Hiszpanii.

Rok akademicki 2021/2022
W roku akademickim 2021/2022 3 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni w Hiszpanii i Włoch, natomiast 25 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji i Hiszpanii.

Rok akademicki 2022/2023
W roku akademickim 2022/2023 2 studentów wyjechało na semestr studiów do uczelni we Włoszech, natomiast 39 studentów wyjechało na praktykę wakacyjną do Grecji, Hiszpanii, Czech i na Cypr.

 


Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+
mgr Katarzyna Wolnicka

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie
Vincent Pol University in Lublin
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
Biuro Projektów pok. 46
(81) 740-72-40 wew. 39
k.wolnicka@pol.edu.pl

Erasmus Code: PL LUBLIN08
PIC 949668801
OID E10109080

Wzory dokumentów

Wyjazd na praktyki  w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Projektów pok. 46 do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ mgr Katarzyny Wolnickiej

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w AWP).
 4. Zdjęcie.

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd i otrzymaniu informacji od uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ student winien przekazać do uczelni dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy finansowej na wyjazd (sprawdź>)

Wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+

Informujemy, że wnioski należy składać w Biurze Projektów pok. 46 do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ mgr Katarzyny Wolnickiej

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy
 2. CV (Stwórz CV w standardzie  Europass CV)
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor, do którego student uczęszcza na zajęcia w AWP).
 4. 1 zdjęcie
 5. Zgoda dziekana na wyjazd

Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd i otrzymaniu informacji od uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ student winien przekazać do uczelni dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy finansowej na wyjazd (sprawdź>)

Skip to content