plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zdobądź stypendium naukowe prezydenta Lublina

Trwa kolejna edycja Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”. Urzędnicy zachęcają do składania wniosków ponieważ można zdobyć finanse na rozwój swojej kariery.

Wsparcie materialne w postaci stypendium jest przyznawane wybitnie uzdolnionym studentom oraz doktorantom, którzy mieszkają na terenie gminy Lublin.

Wysokość miesięcznego stypendium dla studentów wynosi 40 proc., a dla doktorantów 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę to 3 600 zł brutto.  

Jakie kryteria trzeba spełnić? Jak informują urzędnicy prezydenta, stypendium naukowe może otrzymać student mieszkający w Lublinie, który:

  1. jest studentem studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, w systemie studiów stacjonarnych;
  2. w ostatnich dwóch latach akademickich przed złożeniem wniosku o stypendium prowadził działalność mogącą przyczynić się do rozwoju Lublina i działalność naukową, która może wnieść wkład w rozwój nauki, w szczególności jeśli efekty wyżej wymienionej działalności mogą być wdrożone lub wykorzystane w praktyce przez Miasto Lublin, środowisko naukowe oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność na lokalnym rynku, wpływając na rozwój gospodarczy Lublina;
  3. w terminie określonym przez uczelnie zaliczył co najmniej drugi rok studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo jest studentem studiów II stopnia;
  4. w roku akademickim bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskał średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,50;
  5. nie przebywa na urlopie, z wyjątkiem urlopów naukowych.

Studenci, którzy spełniają powyższe kryteria mogą składać wnioski w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul Narutowicza 37/39 do 31 października br., w godz. 7.30-15.30. Mogą także wysłać wniosek pocztą na ten sam adres, o dacie złożenia wniosku decyduje wtedy data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje oraz wymagane dokumenty można znaleźć na stronie: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/ w zakładce Program stypendialny dla studentów i doktorantów.

Informacje można też uzyskać pod numerem telefonu: 81 466 39 82 lub 81 466 3987.

Skip to content