plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Studenci AWP aplikujcie o stypendia Miasta Lublin!

Jesteś laureatem lub finalistą centralnych olimpiad albo turniejów sportowych? Złóż wniosek o stypendium. Lublin chce wesprzeć w ten sposób zdolnych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Program ma na celu wspieranie młodych talentów – laureatów i finalistów centralnych olimpiad oraz turniejów, a także promowanie edukacji w Lublinie. Przyznając stypendia młodym ludziom urzędnicy chcą ich zachęcić, by kontynuowali naukę na lubelskich uczelniach. Stypendia będą przyznawane osobom studiującym w Lublinie na podstawie wyników osiągniętych na olimpiadach oraz turniejach.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

1) ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadpodstawową – bez względu na organ prowadzący szkołę;

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;

3) jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;

4) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 25 proc. minimalnego wynagrodzenia (od 1 stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4 242 zł).

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 31 marca w Wydziale Oświaty i Wychowania przy ul. Narutowicza 37/39. Można też przesłać je pocztą lub złożyć w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem tel. 81 466 39 82, 81 466 39 87 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Warto aplikować o stypendia i skorzystać z szansy na swój rozwój oraz realizację celów naukowych i zawodowych.

Wniosek o przyznanie stypendium można pobrać ze strony Urzędu Miasta:

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-studenta/#id_2

Skip to content