plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

ZASADY REALIZACJI MOBILNOŚCI STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Wymogi, rekrutacja, realizacja, rozliczenie i uznanie

Regulamin wyjazdów studenckich w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji / Wymogi ogólne/ Zasady realizacji wyjazdu

Zasady rekrutacji / Wymogi ogólne/ Zasady realizacji wyjazdu

1. W ramach programu Erasmus+ studenci Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie mają możliwość uczestniczenia w następujących działaniach:

 1. Student Mobility for Studies (SMS) – wyjazdy studentów w celu częściowej realizacji programu studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej AWP, realizowane jako:
  • długoterminowa mobilność fizyczna, trwająca od 60 dni, lub jednego semestru albo trymestru akademickiego, do 12 miesięcy,
  • krótkoterminowa mobilność mieszana, na którą składa się mobilność fizyczna trwająca od 5 do 30 dni pobytu w uczelni zagranicznej połączona z obowiązkowym komponentem mobilności wirtualnej w przypadku wyjazdów studentów.
 2. Student Mobility for Traineeship (SMT) – wyjazdy studentów/niedawnych absolwentów w celu realizacji praktyk/ stażu – wynikających z programu studiów, realizowane jako:
  • długoterminowa mobilność fizyczna, trwająca od 60 dni do 12 miesięcy,
  • krótkoterminowa mobilność mieszana, na którą składa się mobilność fizyczna trwająca od 5 do 30 dni pobytu w instytucji przyjmującej połączona z obowiązkowym komponentem mobilności wirtualnej w przypadku wyjazdów studentów
 1. Status studenta AWP studiów licencjackich lub magisterskich, stacjonarnych lub niestacjonarnych o dowolnym kierunku kształcenia.
 2. Student nie może w momencie wyjazdu przebywać na urlopie dziekańskim.
 3. Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na studia musi mieć skończony i zaliczony pierwszy rok studiów w przypadku studiów licencjackich (warunek ten nie dotyczy studentów ubiegających się o możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę).
 4. Stypendium jakie student otrzymuje z Programu Erasmus + nie służy pokryciu pełnych kosztów pobytu, a tylko pewnych kosztów podróży, ubezpieczenia, ewentualnego kursu językowego czy dodatkowych kosztów utrzymania za granicą.
 5. W przypadku wyjazdu na studia istnieje możliwość przedłużenia pobytu z jednego do dwóch semestrów, ale tylko w obrębie jednego i tego samego roku akademickiego, pod warunkiem posiadania przez uczelnię wystarczających środków pozwalających na wypłatę stypendium na przedłużony okres pobytu.
 6. Istnieje możliwość wcześniejszego powrotu pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń na uczelni partnerskiej, tak aby wyjazd mógł zostać w pełni uznany.
 7. Student musi mieć uregulowane wszystkie płatności za dotychczasową naukę na AWP.
 8. Wyjazd na część okresu studiów jest możliwy jedynie na uczelnię posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa (EUC) i zawartą umowę międzyuczelnianą z AWP.
 9. Studenci mają możliwość wyjazdu do instytucji przyjmujących w ramach krajów programu, czyli: Dania, Finlandia, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Malta, Holandia, Portugalia, Hiszpania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Macedonia Północna, Turcja, Serbia, kraje trzecie niestowarzyszone z programem z regionu 13 – Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino, kraje trzecie niestowarzyszone z programem z regionu 14 – Szwajcaria, Wyspy Owcze, Zjednoczone Królestwo.
 10. Student zakwalifikowany do wyjazdu powinien pamiętać przed wyjazdem o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), chyba że uczelnia przyjmująca wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu.
 11. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 12. Student musi złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i pozytywnie przejść proces rekrutacji.
 13. Aby odbyte praktyki lub studia zostały w pełni zaliczone student jest zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich wymaganych dokumentów.
 14. Wyjazd stypendialny Programu Erasmus+ stanowi integralną część studiów i nie może wydłużać ogólnego czasu studiów.
 15. Student wyjeżdżający do uczelni zagranicznej nie przestaje być studentem uczelni macierzystej wraz z przysługującymi mu prawami (m.in. ciągłość wypłat stypendiów krajowych podczas pobytu studenta za granicą) i obowiązkami.
 16. AWP gwarantuje uznanie okresu studiów/praktyk za granicą, w oparciu o zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 17. Uczelnia macierzysta jest zobowiązana do uznania okresu studiów spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement for Studies), potwierdzonego Wykazem zaliczeń (Transcript of Records) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w uczelni partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance). Warunkiem uznania praktyki za równoważną praktyce odbywanej w kraju, jest zrealizowanie Programu Praktyki (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships), potwierdzonego Kartą oceny praktyki (Grade chart) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w instytucji partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance).
 18. Praktyka może odbywać się w: zagranicznych przedsiębiorstwach/firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, innych instytucjach (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.) i może być zaliczona w uczelni macierzystej zarówno jako obowiązkowa, jak i nieobowiązkowa. Praktyka nieobowiązkowa zostanie co najmniej odnotowana w suplemencie do dyplomu.
 19. Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżających w ramach wymiany studentów opłat za naukę (np. wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, i.t.p.).
 20. Decyzja o wyjeździe musi być nieodwołalna. Nieuzasadniona rezygnacja, nawet na etapie rekrutacji, skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o uczestnictwo w Programie Erasmus +.
 21. Niezadowalające osiągnięcia studenta, brak uczestnictwa w zajęciach, lub nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w uczelni partnerskiej lub instytucji przyjmującej, mogą stanowić podstawę żądania przez AWP zwrotu części lub całości wypłaconego stypendium.
 22. W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu studiów i innych umów.
 23. W przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentów z przyznanym stypendium socjalnym istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd  (dodatek dla „osób z mniejszymi szansami”). Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe)Studenci/ niedawni absolwenci, którzy będą̨ spełniać́ kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” na podstawie stosownego dokumentu (kopia decyzji /zaświadczenie o spełnieniu kryteriów do otrzymania stypendium socjalnego/dla osób z niepełnosprawnością wydana zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów AWP, mogą wnioskować o dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego.
 24. W ramach programu Erasmus+ można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus (tzw. „kapitał mobilności”), nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów I stopnia i II stopnia (24 miesiące jednolite studia magisterskie), włączając w to pobyty ze stypendium zerowym.
 25. W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (ale w okresie trwania podstawowej umowy finansowej zawartej  pomiędzy Uczelnią i Narodową Agencją Programu Erasmus+), a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.
 26. Student/niedawny absolwent może złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ustalonego limitu, tzn. łączny czas trwania okresu fizycznej mobilności nie przekroczy 12 miesięcy w jednym cyklu kształcenia- studia I i II st., 24 miesiące jednolite studia magisterskie, włączając w to pobyty ze stypendium zerowym. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem mobilności. Jeżeli uczelnia wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, niniejsza umowa będzie aneksowana w odpowiednim zakresie.
 27. Podstawowe prawa i obowiązki studentów uczestniczących w wymianie w ramach Programu Erasmus+ oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej reguluje Karta Studenta Erasmusa (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0).
 28. Studenci/niedawni absolwenci mogą wnioskować o otrzymanie dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z podróżą ekologiczną.

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły do wykorzystania przyznanych na odpowiednie działanie środków finansowych. Warunki wyjazdów w ramach programu określone są w regulaminie wyjazdów opublikowanym na stronie internetowej Uczelni. Po przedłożeniu przez studenta wymaganej dokumentacji, Komisja po zapoznaniu się z wnioskiem i sprawdzeniu spełnienia przez studenta wymagań określonych w regulaminie wyjazdów, podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu studenta do wyjazdu w ramach programu Erasmus+. Po zakwalifikowaniu studenta Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ przekazuje nominację do wybranej przez studenta uczelni partnerskiej.

Wymogi ogólne

 1. Udział w programie może wziąć każdy aktywnie studiujący student AWP, który posiada status studenta AWP studiów licencjackich lub magisterskich, stacjonarnych lub niestacjonarnych o dowolnym kierunku kształcenia.
 2. Student nie może w momencie wyjazdu przebywać na urlopie dziekańskim.
 3. Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na studia musi mieć skończony i zaliczony pierwszy rok studiów w przypadku studiów licencjackich (warunek ten nie dotyczy studentów ubiegających się o możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę).
 4. Student musi mieć uregulowane wszystkie płatności za dotychczasową naukę na AWP.

Komisja rekrutacyjna

 1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i dokonuje ostatecznego wyboru listy studentów zakwalifikowanych do Programu.
 2. W skład komisji wchodzą:
  – Dziekan wydziału, na którym studiuje dany student,
  – uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
  – lektor prowadzący w AWP zajęcia z języka obcego.

Kryteria kwalifikacji

 1. Znajomość języka, w którym odbywać się będzie praktyka lub studia – stopień znajomości umożliwiający sprawne wykonywanie obowiązków podczas praktyki lub, w przypadku studiów, branie aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskiwanie zaliczeń na egzaminach.
 2. Wyniki w nauce, w postaci średniej ocen z 2 ostatnich semestrów lub 1 ostatniego semestru w przypadku studentów 1 roku studiów licencjackich.
 3. Aktywny udział w życiu uczelni (Koło Naukowe, Samorząd AWP, AZS AWP), aktywność pozauczelniana itp.
 4. Motywacja studenta do wyjazdu.
 5. Kompletność dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniona karta rekrutacyjna.
 2. CV
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor.
 4. Zdjęcie do dokumentów.

Wyniki rekrutacji

 1. Lista studentów (wykaz z numerami albumu) zakwalifikowanych do udziału w programie Erasmus+zostanie wywieszona w uczelni na tablicy informacyjnej programu Erasmus+.
 2. Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w programie  mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej, które należy kierować do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o wynikach rekrutacji.

Warunki finansowe

 1. Każdy z uczestników programu Erasmus+ przysługuje stypendium na pokrycie części kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów itp., o ile środki finansowe przyznane Uczelni na to pozwalają. W sytuacji wyczerpania przyznanych uczelni środków finansowych student ma możliwość wyjechać z stypendium zerowym.
 2. Wysokość stypendium, zależy od tego, w której „grupie” znajduje się kraj, do którego student będzie wyjeżdżał na stypendium oraz w ramach którego konkursu/umowy finansowej pomiędzy NA, a AWP wyjeżdża (zaznaczamy, że w okresie pokrywania czasu obowiązywania umów pomiędzy NA i AWP uczelnia jest zobowiązana w pierwszej kolejności do wykorzystania środków z pierwszej rozpoczętej i obowiązującej umowy, do momentu wyczerpania środków finansowych lub zakończenia okresu obowiązywania umowy).
 3. Student zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ z dofinansowaniem, otrzymuje stypendium Erasmus+, którego wysokość wynika z zasad ogłoszonych przez NA na dany rok dotyczących realizacji mobilności oraz alokacji środków finansowych. Informacja opublikowana  w zakładce wsparcie finansowe na stronie uczelni.
 4. W przypadku wyjazdu na studia, student nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za naukę na uczelni przyjmującej (czesne, opłaty egzaminacyjne, korzystanie z biblioteki itp.).
 5. Uczelnia przyjmująca może zażądać od studenta jedynie standardowych opłat pobieranych od wszystkich studentów na takich samych zasadach. Chodzi tu np. o opłaty za członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z xero, obowiązkowe ubezpieczenie, wydanie legitymacji itp.
 6. Czesne na uczelni macierzystej – student jest zobowiązany przed wyjazdem uregulować płatności za semestr, który spędzi za granicą.
 7. W celu otrzymania stypendium student zobowiązany jest do założenia konta bankowego w Euro i utrzymywania go, co najmniej do czasu rozliczenia przyznanego mu grantu.
 8. Wypłata grantu w formie przelewu bankowego następuje po podpisaniu Umowy Student-Uczelnia w dwóch ratach (wyjazd na studia  – 80 % i 20 %, wyjazd na praktyki – 70% i 30%).
 9. Płatność zaliczkowa (pierwsza rata) będzie zrealizowana nie później niż w jednym z poniżej podanych terminów, w tym który wystąpi jako pierwszy:
  – 30 dni od dnia podpisania Umowy  przez obie strony,
  – w dniu rozpoczęcia okresu mobilności lub po otrzymaniu przez Uczelnię wysyłającą potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej.
 10. Druga rata wypłacona jest po całkowitym rozliczeniu studenta z wyjazdu za granicę. Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona w systemie Beneficiary Module (poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy uzgodnionych w umowie finansowej przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju. W przypadku niepełnych miesięcy kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej stawki). W przypadku długoterminowej mobilności studentów bez uszczerbku dla obowiązku przestrzegania minimalnego kwalifikowalnego czasu trwania pobytu, jeśli potwierdzony okres pobytu jest krótszy niż okres wskazany w umowie o udzielenie dotacji o/do 5 dni uznane zostaje, że student spędził w uczelni cały umowny okres i kwota stypendium nie zostaje pomniejszona.
 11. Student może złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ustalonego limitu, tzn. łączny czas trwania okresu fizycznej mobilności nie przekroczy 12 miesięcy, włączając w to pobyty ze stypendium zerowym. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem mobilności. Jeżeli uczelnia wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, niniejsza umowa będzie aneksowana w odpowiednim zakresie  W przypadku przedłużenia okresu o 2 miesiące zwiększona kwota stypendium zostaje przekazana z 2 ratą po rozliczeniu wyjazdu, w przypadku przedłużenia ponad 2 miesiące w ramach limitu do 12 miesięcy (dla studiów 1 i 2 st.), 24 miesięcy dla jednolitych studiów magisterskich całkowitego okresu mobilności biorąc pod uwagę poprzednie okresy mobilności, studentowi wygenerowana zostanie dodatkowa 3 płatność tzn. w 2 racie otrzymuje wyrównanie do 80% płatności stypendium w przypadku studiów i 70 % w przypadku praktyki na nowy całkowity okres, a w 3 racie po rozliczeniu z mobilności otrzymuje pozostałą należną kwotę.
 12. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości pobytu zaplanowanej w Umowie, student zobowiązany jest zwrócić tę część grantu, która pokrywa tygodnie lub miesiące wykraczające poza rzeczywisty czas spędzony za granicą.
 13. Studenci/niedawni absolwenci mogą wnioskować o otrzymanie dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z podróżą ekologiczną. W przypadku spełnienia wymogów związanych z „green travel” studenci i absolwenci uprawnieni są do otrzymania wsparcia indywidualnego na koszty utrzymania do 4 dodatkowych dni w zależności od odległości między uczelnią i instytucją przyjmującą, wyliczonej na podstawie kalkulatora odległości. Studenci i niedawni absolwenci nie otrzymujący standardowego ryczałtu na koszty podróży są uprawnieni do uzyskania 50 € z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel”. Studenci oraz absolwenci ubiegający się o ryczałt na koszty podróży wynikający z podróży środkami lokomocji o niskiej emisji spalin (tzw. „green travel”) zobowiązani są o złożenie deklaracji o planowanym środku transportu. Ryczałt, o którym mowa zostaje wypłacony wraz ze stypendium Erasmus+ zgodnie ze złożoną deklaracją, w 2 racie rozliczającej wyjazd po przedłożeniu biletów/rachunków za przejazd.  Deklarowany środek transportu na miejsce mobilności musi zostać potwierdzony po powrocie przy rozliczeniu mobilności:
  – Osoby, podróżujące publicznym środkiem transportu (autobus, kolej) obowiązane są dostarczyć przy rozliczeniu  bilety/rachunki za przejazd.
  – Data na załączanym rachunku/bilecie nie może pokrywać się z terminem realizacji mobilności (daty w umowie finansowej);
  – Osoby podróżujące wspólnie samochodem osobowym (min. 2 osoby) zobowiązane są do złożenia oświadczenia. Na podróż typu „GREEN TRAVEL” mogą zostać przyznane dodatkowe maksymalnie dwa dni na podróż przed rozpoczęciem mobilności oraz dwa dni po zakończeniu mobilności: Dla podróży do 500 km – 0 dni, Dla podróży od 501 km – 1000 km  1 dodatkowy dzień w każda stronę, Dla podróży powyżej 1001 km dodatkowe 2 dni w każdą stronę. Odległość będzie naliczana na podstawie kalkulatora odległości   https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
 14. Studenci/ niedawni absolwenci, którzy będą̨ spełniać́ kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” na podstawie stosownego dokumentu (kopia decyzji /zaświadczenie o spełnieniu kryteriów do otrzymania stypendium socjalnego/dla osób z niepełnosprawnością wydana zgodnie z obowiązującym Regulaminem pomocy materialnej dla studentów AWP, mogą wnioskować o dopłatę uzupełniającą do wsparcia indywidualnego. Osoby (studenci i absolwenci), które będą spełniać kryteria ujęte w definicji „osób z mniejszymi szansami” (students and graduates with fewer opportunities) będą otrzymywać dodatkowo kwotę 250 € na każdy miesiąc pobytu niezależnie od rodzaju wyjazdu. Kwota ta zostanie doliczona do wsparcia indywidualnego i wypłacana proporcjonalnie, zgodnie z ustalonym systemem rat dla danego typu mobilności. Dofinansowanie może zostać również rozliczone w formie kosztów rzeczywistych wtedy uczelnia ze studentem wnioskuje do NA o przyznanie środków –  Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe)
 15. Koszty podróży dotyczą tylko krótkoterminowych wyjazdów studentów i absolwentów spełniających definicję „osoby z mniejszymi szansami” oraz wyjazdów długoterminowych studentów i absolwentów do krajów partnerskich w ramach projektów KA-131 za wyjątkiem krajów z regionów 5 i 14.

Dokumentacja, uznanie i rozliczenie wyjazdu

Przed wyjazdem

Po zakwalifikowaniu studenta do wyjazdu Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ przekazuje informacje dotyczące nominacji do wybranej przez studenta Uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej. Podstawowe prawa i obowiązki studentów uczestniczących w wymianie w ramach Programu Erasmus+ oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej reguluje Karta Studenta Erasmusa (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pl/resources-and-tools/erasmus-student-charter-0) z którą student winien zapoznać się przed wyjazdem. Student winien zapoznać się z informacja o ochronie prywatności/danych osobowym przygotowanej przez Komisję Europejską, która znajduje się pod linkiem https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.

1. Dokumentacja aplikacyjna do uczelni przyjmującej

Student przygotowuje i wysyła dokumenty wymagane przez uczelnię przyjmującą/ instytucję przyjmującą na praktyki, we wskazanej przez nią formie i przestrzegając wyznaczonych  terminów.

2. Dokumentacja do przekazania AWP, niezbędna do ustalenia programu studiów/ praktyki w instytucji przyjmującej oraz umowy finansowej na wyjazd.

Student powinien w terminie maksymalnym do 2 tygodni przed planowanym wyjazdem powinien dostarczyć do Biura Współpracy z Zagranicą dokumenty niezbędne do wyjazdu i sporządzenia umowy finansowej na wyjazd.

W przypadku wyjazdu na część okresu studiów:
 1. Po zapoznaniu się z kursami prowadzonymi na uczelni przyjmującej, student powinien uzgodnić z Kierownikiem Katedry planowany program studiów w uczelni partnerskiej poprzez porównanie oferowanych w danym czasie przedmiotów biorąc pod uwagę efekty uczenia się, w tym celu sporządzana jest Karta zaliczeń (Recognition Sheet) do Learning agreement. Jednocześnie ustalane są różnice programowe/różnice w efektach uczenia się oraz sposób uzupełnienia wymaganych efektów, zaliczeń i punktów ECTS potrzebnych do zaliczenia semestru/roku w AWP. Różnice programowe/ różnice w efektach uczenia powinny być zatwierdzone przez Dziekana. Jednocześnie podpisany przez Dziekana dokument – Karta zaliczeń i Porozumienie o programie studiów, jest gwarancją, że po zaliczeniu przez studenta wyznaczonych przedmiotów w uczelni partnerskiej, będą one w pełni uznane, tym samym student będzie miał w pełni uznany okres studiów odbytych w zagranicznej uczelni.
 2.  Na podstawie Karty zaliczeń (Recognition Sheet) sporządzany jest Learning Agreement for Studies, czyli porozumienie o programie studiów w zagranicznej uczelni. Dokument sporządzany jest przez studenta po uzgodnieniu z Dziekanem uczelni macierzystej oraz koordynatorem wydziałowym/ uczelnianym uczelni przyjmującej. Po zaakceptowaniu learning agreement przez Dziekana, dokument jest przesyłany do akceptacji przez uczelnię partnerską. Dokument przygotowywany jest w systemie OLA. LA musi zostać podpisany przed wyjazdem przez 3 strony – studenta, Dziekana Wydziału uczelni macierzystej i reprezentanta uczelni przyjmującej. Porozumienie o programie studiów zobowiązuje studenta do zaliczenia określonych zajęć.
 3. Student zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub wyrobić kartę EKUZ, NNW, w przypadku zajęć praktycznych/ klinicznych również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ważne na cały okres pobytu w kraju instytucji przyjmującej.
 4.  Przed rozpoczęciem okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej OLS. Z testów biegłości językowej OLS zwolniony jest stypendysta, jeżeli język studiów w instytucji przyjmującej jest jego językiem ojczystym.
 5.  Student zakwalifikowany do wyjazdu na stypendium jest zobowiązany do podpisania umowy finansowej z AWP.
 6.  W celu przygotowania umowy finansowej student winien dostarczyć zgodę dziekana na wyjazd, informację o koncie bankowym w Euro, zaświadczenie o przyjęciu z uczelni partnerskiej,
  w przypadku cudzoziemców kartę pobytu/wizę, w przypadku studentów niepełnoletnich zgodę rodzica na wyjazd.
 7.  W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony lub po otrzymaniu przez Uczelnię wysyłającą potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności, będzie zrealizowana płatność zaliczkowa w wysokości 80% kwoty przyznanego stypendium na cały okres mobilności. Druga rata wypłacona zostanie po rozliczeniu mobilności. Złożenie przez Uczestnika indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie online EU survey będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty stypendium. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
W przypadku wyjazdu na praktykę:
 1. Student powinien uzgodnić z Kierownikiem Kształcenia Praktycznego i instytucją przyjmującą program praktyki. Po uzgodnieniu należy sporządzić Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships). Dokument przed wyjazdem musi być podpisany przez 3 strony – studenta, Dziekana Wydziału uczelni macierzystej i reprezentanta instytucji przyjmującej. Dokument podpisywany jest w formie papierowej Wymiana porozumienia o programie praktyki z oryginalnymi podpisami nie jest wymagana. Podpisy elektroniczne lub skany dokumentu są dopuszczalne.
 2. Student zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie zdrowotne lub wyrobić kartę EKUZ, NNW i OC, na cały okres pobytu w kraju instytucji przyjmującej.
 3. Przed rozpoczęciem okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej OLS. Z testów biegłości językowej OLS zwolniony jest stypendysta, jeżeli język studiów w instytucji przyjmującej jest jego językiem ojczystym.
 4. Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ jest zobowiązany do podpisania umowy finansowej z AWP.
 5. W celu przygotowania umowy finansowej student winien dostarczyć zgodę dziekana na wyjazd, informację o koncie bankowym w Euro, potwierdzenie miejsca praktyk, w przypadku cudzoziemców kartę pobytu/wizę, w przypadku studentów niepełnoletnich zgodę rodzica na wyjazd.
 6. W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony lub po otrzymaniu przez Uczelnię wysyłającą potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności, będzie zrealizowana płatność zaliczkowa w wysokości 70% kwoty przyznanego stypendium na cały okres mobilności. Druga rata wypłacona zostanie po rozliczeniu mobilności. Złożenie przez Uczestnika indywidualnego raportu z wyjazdu w systemie online EUsurvey będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty stypendium. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.

STUDENT W CZASIE MOBILNOŚCI

 1. Jeśli student musi zmienić przedmioty w zaplanowanym wcześniej i uzgodnionym porozumieniu o programie studiów, może inicjować zmiany w porozumieniu o programie studiów w terminie pięciu tygodni od rozpoczęcia każdego semestru. Zmiany te powinny zostać uzgodnione przez wszystkie strony tak szybko, jak to możliwe, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
 2. Jeśli student musi zmienić przedmioty w zaplanowanym wcześniej i uzgodnionym porozumieniu o programie studiów tzw. Learning Agreement – LA, winien skontaktować się z Kierownikiem Katedry celem zaktualizowania karty zaliczeń, a następnie po uzgodnieniu przygotować porozumienie o programie studiów (Learning agreement – during mobility). Dokumenty te przedkłada do akceptacji Dziekana. Podpisane dokumenty powinny być również przekazane Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+.
 3. Jeśli student musi zmienić zakres programu praktyki w zaplanowanym wcześniej i uzgodnionym porozumieniu o programie praktyki winien skontaktować się z Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ i przesłać do aprobaty Dziekana zmiany w LA (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships – during mobility).
 4. Student może inicjować zmiany w porozumieniu o programie studiów w terminie pięciu tygodni od rozpoczęcia każdego semestru. Zmiany te powinny zostać uzgodnione przez wszystkie strony tak szybko, jak to możliwe, w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku.
 5. W przypadku praktyki określonej programem studiów w uczelni macierzystej student winien wypełniać Dzienniczek praktyki zawodowej.
 6. Jeszcze przed powrotem/wyjazdem, pod koniec okresu mobilności za granicą, student powinien:
  • uzyskać zaświadczenie od uczelni/instytucji przyjmującej, potwierdzające okres pobytu studenta na studiach/praktyce za granicą, wystawione przez instytucję przyjmującą, zawierające daty określające długość pobytu studenta w instytucji przyjmującej;
  • odebrać, opinię o praktykancie (Grade chart), w przypadku studiów jeśli to możliwe tzw. Transcript of Records – wykaz zaliczeń.
 7. Student może złożyć wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach ustalonego limitu,
  tzn. łączny czas trwania okresu fizycznej mobilności nie przekroczy 12 miesięcy, włączając w to pobyty ze stypendium zerowym. Wniosek o przedłużenie powinien być złożony nie później niż 30 dni przed zakończeniem mobilności. Jeżeli uczelnia wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, niniejsza umowa będzie aneksowana w odpowiednim zakresie.

po POWROCIE Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

 1. Student powinien w terminie 3 tygodni:
  • rozliczyć swój pobyt na uczelni zagranicznej/ instytucji przyjmującej na praktykę;
  • przekazać do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ zaświadczenie o pobycie na uczelni zagranicznej/instytucji przyjmującej na praktykę, zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów/praktyki oraz zaświadczenie o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records), a w przypadku praktyki Opinię o praktykancie (Grade chart).
  • przekazać do dziekanatu zaświadczenie o pobycie na uczelni zagranicznej zawierające daty rozpoczęcia i zakończenia studiów oraz zaświadczenie o uzyskanych zaliczeniach i egzaminach w uczelni przyjmującej (Transcript of Records).
 2. Wszystkie osiągnięcia studenta, zaliczone przedmioty/praktyki, w tym oceny i ECTS, okres mobilności w pełni zostaje uznany, a Uczelniany koordynator programu wystawia dokument potwierdzający rozpoznanie wszystkich zaliczonych przedmiotów/ praktyki. Dokumenty są przekazywane uczestnikom, ale i do dziekanatu celem automatycznego uznania.  
 3. Student powinien zaliczyć ewentualne różnice programowe/różnice w efektach uczenia się wyznaczone przez Kierownika Katedry.
 4. Zaliczenia dokonuje wykładowca przedmiotu wskazanego w różnicach programowych.
 5. Całość dokumentacji zatwierdza Dziekan Wydziału.
 6. Uczestnik wypełni indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE. Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewypełnienie ankiety stypendysty skutkować będzie unieważnieniem umowy podpisanej ze studentem i wezwaniem do zwrotu wypłaconego stypendium.
 7. Uczestnik może zostać wezwany do złożenia uzupełniającego raportu online odnoszącego się do kwestii uznawalności.
Skip to content