plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENCKICH NA STYPENDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W WSSP

Zasady rekrutacji / Wymogi ogólne/ Zasady realizacji wyjazdu

 1. Status studenta AWP studiów licencjackich lub magisterskich, stacjonarnych lub niestacjonarnych o dowolnym kierunku kształcenia.
 2. Student nie może w momencie wyjazdu przebywać na urlopie dziekańskim.
 3. Student ubiegający się o możliwość wyjazdu na studia musi mieć skończony i zaliczony pierwszy rok studiów w przypadku studiów licencjackich (warunek ten nie dotyczy studentów ubiegających się o możliwość wyjazdu na zagraniczną praktykę).
 4. Stypendium jakie student otrzymuje z Programu Erasmus + nie służy pokryciu pełnych kosztów pobytu, a tylko pewnych kosztów podróży, ubezpieczenia, ewentualnego kursu językowego czy dodatkowych kosztów utrzymania za granicą.
 5. W przypadku wyjazdu na studia istnieje możliwość przedłużenia pobytu z jednego do dwóch semestrów, ale tylko w obrębie jednego i tego samego roku akademickiego, pod warunkiem posiadania przez uczelnię wystarczających środków pozwalających na wypłatę stypendium na przedłużony okres pobytu.
 6. Istnieje możliwość wcześniejszego powrotu pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zaliczeń na uczelni partnerskiej, tak aby wyjazd mógł zostać w pełni uznany.
 7. Student musi mieć uregulowane wszystkie płatności za dotychczasową naukę na WSSP.
 8. Wyjazd na część okresu studiów jest możliwy jedynie na uczelnię posiadającą Kartę Uczelni Erasmusa (EUC).
 9. Wyjazd na część okresu studiów oraz praktykę jest możliwy do państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Turcji, Macedonii i Serbii.
 10. Student zakwalifikowany do wyjazdu powinien pamiętać przed wyjazdem o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), chyba że uczelnia przyjmująca wymaga wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu.
 11. Każdy stypendysta Erasmusa jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne.
 12. Student musi złożyć wypełnioną kartę rekrutacyjną wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami i pozytywnie przejść proces rekrutacji.
 13. Aby odbyte praktyki lub studia zostały w pełni zaliczone student jest zobowiązany do rozliczenia się ze wszystkich wymaganych dokumentów.
 14. Wyjazd stypendialny Programu Erasmus+ stanowi integralną część studiów i nie może wydłużać ogólnego czasu studiów.
 15. Student wyjeżdżający do uczelni zagranicznej nie przestaje być studentem uczelni macierzystej wraz z przysługującymi mu prawami (m.in. ciągłość wypłat stypendiów krajowych podczas pobytu studenta za granicą) i obowiązkami.
 16. AWP gwarantuje uznanie okresu studiów za granicą, w oparciu o zastosowanie Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 17. Uczelnia macierzysta jest zobowiązana do uznania okresu studiów spędzonych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem Porozumienia o programie zajęć (Learning Agreement), potwierdzonego Wykazem zaliczeń (Transcript of Records) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w uczelni partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance).
  Warunkiem uznania praktyki za równoważną praktyce odbywanej w kraju, jest zrealizowanie Programu Praktyki (Training Agreement), potwierdzonego Kartą oceny praktyki (Grade chart) oraz Certyfikatem potwierdzającym obecność w instytucji partnerskiej w określonym umową przedziale czasowym (Certificate of Attendance).
 18. Praktyka może odbywać się w: zagranicznych przedsiębiorstwach/firmach, placówkach naukowo-badawczych, organizacjach non-profit, innych instytucjach (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.) i może być zaliczona w uczelni macierzystej zarówno jako obowiązkowa, jak i nieobowiązkowa. Praktyka nieobowiązkowa zostanie co najmniej odnotowana w suplemencie do dyplomu.
 19. Uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od przyjeżdżających w ramach wymiany studentów opłat za naukę (np. wpisowego, czesnego, opłat za egzaminy, i.t.p.).
 20. Decyzja o wyjeździe musi być nieodwołalna. Nieuzasadniona rezygnacja, nawet na etapie rekrutacji, skutkuje brakiem możliwości ponownego ubiegania się o uczestnictwo w Programie Erasmus +.
 21. Niezadowalające osiągnięcia studenta, brak uczestnictwa w zajęciach, lub nieprzystąpienie do zaliczeń i egzaminów w uczelni partnerskiej lub instytucji przyjmującej, mogą stanowić podstawę żądania przez AWP zwrotu części lub całości wypłaconego stypendium.
 22. W trakcie pobytu za granicą student zachowuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu i innych umów.
 23. W przypadku osób niepełnosprawnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz studentów z przyznanym stypendium socjalnym istnieje możliwość ubiegania się o dodatkowe fundusze na wyjazd  (dodatek dla „osób z mniejszymi szansami”). Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+  umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe)
 24. W ramach programu Erasmus+ można wyjechać kilkakrotnie na praktykę i na studia, o ile łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus (tzw. „kapitał mobilności”), nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów, włączając w to pobyty ze stypendium zerowym.
 25. W programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów (ale w okresie trwania podstawowej umowy finansowej zawartej  pomiędzy Uczelnią i Narodową Agencją Programu Erasmus+), a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

Komisja rekrutacyjna

 1. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i dokonuje ostatecznego wyboru listy studentów zakwalifikowanych do Programu.
 2. W skład komisji wchodzą:
  – Dziekan wydziału, na którym studiuje dany student,
  – uczelniany Koordynator Programu Erasmus,
  – lektor prowadzący w AWP zajęcia z języka obcego.

Kryteria kwalifikacji

 1. Znajomość języka, w którym odbywać się będzie praktyka lub studia – stopień znajomości umożliwiający sprawne wykonywanie obowiązków podczas praktyki lub, w przypadku studiów, branie aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskiwanie zaliczeń na egzaminach.
 2. Wyniki w nauce, w postaci średniej ocen z 2 ostatnich semestrów lub 1 ostatniego semestru w przypadku studentów 1 roku studiów licencjackich.
 3. Aktywny udział w życiu uczelni (Koło Naukowe, Samorząd AWP, AZS AWP), aktywność pozauczelniana itp.
 4. Motywacja studenta do wyjazdu.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniona karta rekrutacyjna.
 2. CV
 3. Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli student takie posiada). W przypadku braku certyfikatów opinię na temat poziomu językowego studenta wystawia lektor.
 4. Zdjęcie do dokumentów.

Wyniki rekrutacji

 1. Studenci zakwalifikowani do udziału w programie Erasmus+ zostają poinformowani emailowo, że zostali nominowani i proszeni o dostarczenie dokumentacji niezbędnej do sporządzenia umowy finansowej na wyjazd.
 2. Studenci, którzy nie zostaną zakwalifikowani do udziału w programie  mogą złożyć odwołanie od decyzji komisji kwalifikacyjnej, które należy kierować do Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia decyzji o wynikach rekrutacji.

Warunki finansowe – stypendium

 1. Każdy z uczestników programu Erasmus przysługuje stypendium na pokrycie części kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów itp., o ile środki finansowe przyznane Uczelni na to pozwalają. W sytuacji wyczerpania przyznanych uczelni środków finansowych student ma możliwość wyjechać z stypendium zerowym.
 2. Wysokość stypendium, zależy od tego, w której „grupie” znajduje się kraj, do którego student będzie wyjeżdżał na stypendium oraz w ramach którego konkursu/umowy finansowej pomiędzy NA, a AWP wyjeżdża (zaznaczamy, że w okresie pokrywania czasu obowiązywania umów pomiędzy NA i AWP uczelnia jest zobowiązana w pierwszej kolejności do wykorzystania środków z pierwszej rozpoczętej i obowiązującej umowy, do momentu wyczerpania środków finansowych lub zakończenia okresu obowiązywania umowy).
 3. Stawki stypendium KA 103 2020 , KA131 2021
 4. W przypadku wyjazdu na studia, student nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za naukę na uczelni przyjmującej (czesne, opłaty egzaminacyjne, korzystanie z biblioteki itp.).
 5. Uczelnia przyjmująca może zażądać od studenta jedynie standardowych opłat pobieranych od wszystkich studentów na takich samych zasadach. Chodzi tu np. o opłaty za członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z xero, obowiązkowe ubezpieczenie, wydanie legitymacji itp.
 6. Czesne na uczelni macierzystej – student jest zobowiązany przed wyjazdem uregulować płatności za semestr, który spędzi za granicą.
 7. W celu otrzymania stypendium student zobowiązany jest do założenia konta bankowego w EUR i utrzymywania go, co najmniej do czasu rozliczenia przyznanego mu grantu.
 8. Wypłata grantu w formie przelewu bankowego następuje po podpisaniu Umowy Student-Uczelnia w dwóch ratach (SMS wyjazd na studia  – 80 % i 20 %, SMP wyjazd na praktyki – 70% i 30%). Płatność zaliczkowa (pierwsza rata) będzie zrealizowana nie później niż w jednym z poniżej podanych terminów, w tym który wystąpi jako pierwszy:
  – 30 dni od dnia podpisania Umowy  przez obie strony,
  – w dniu rozpoczęcia okresu mobilności lub po otrzymaniu przez Uczelnię wysyłającą potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej.
  Druga rata wypłacona jest po całkowitym rozliczeniu studenta z wyjazdu za granicę. Ostateczna kwota za cały okres finansowanej mobilności zostanie określona w systemie Mobility Tool+ (poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy uzgodnionych w umowie finansowej przez mającą zastosowanie stawkę miesięczną dla danego kraju. W przypadku niepełnych miesięcy kwota stypendium zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej stawki).
 9. W przypadku wyrażenia zgody uczelni na przedłużenie okresu mobilności:
  – wyjazd na praktykę – stypendium będzie przekazywane w systemie comiesięcznych rat,
  – wyjazd na studia – student otrzyma dodatkową płatność uzupełniającą do wysokości 80% całkowitej podwyższonej kwoty dofinansowania przyznanego na całkowity nowy okres mobilności. Ostatnia rata dofinansowania przekazywana jest po rozliczeniu się przez studenta z mobilności.
 10. W przypadku skrócenia pobytu w stosunku do długości pobytu zaplanowanej w Umowie, student zobowiązany jest zwrócić tę część grantu, która pokrywa tygodnie lub miesiące wykraczające poza rzeczywisty czas spędzony za granicą.

Niezbędna dokumentacja

W przypadku wyjazdu na praktykę:

 1. Student, który zostanie zakwalifikowany na wyjazd w ramach Programu Erasmus jest zobowiązany do podpisania umowy z WSSP.
 2. Należy sporządzić Porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement Student Mobility for Traineeships) z zagraniczną instytucją przyjmującą (pierwszeństwo w ubieganiu się o stypendium mają osoby, które samodzielnie wyszukają dla siebie instytucję przyjmującą).
 3. Rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności muszą być określone w „Wykazie osiągnięć (zaliczeń)” lub „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” (lub zaświadczeniu o długości trwania pobytu) wystawionym przez organizację przyjmującą. Zaświadczenie o odbyciu musi być podpisane i przypieczętowane  przez zagranicznego opiekuna praktyki na koniec pobytu studenta w instytucji przyjmującej.
 4. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej OLS. Wypełnienie testu biegłości językowej przed wyjazdem jest warunkiem koniecznym wyjazdu na stypendium. Z testów biegłości językowej OLS zwolniony jest stypendysta, jeżeli język studiów lub odbywania praktyki w instytucji przyjmującej jest jego językiem ojczystym. Z drugiego testu biegłości językowej OLS (tj. na koniec okresu mobilności) zwolniony jest stypendysta, który z pierwszego testu biegłości językowej OLS uzyskał wynik na poziomie C2.
 5. Po powrocie z mobilności uczestnik wypełni indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.
 6. Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewypełnienie ankiety stypendysty skutkować będzie unieważnieniem umowy podpisanej ze studentem i wezwaniem do zwrotu wypłaconego stypendium.

 

W przypadku wyjazdu na część okresu studiów:

  1. Student zakwalifikowany do wyjazdu na stypendium jest zobowiązany do podpisania umowy finansowej z WSSP.
  2. Podpisywana jest deklaracja o pełnym uznaniu okresu studiów za granicą, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wszystkich egzaminów na uczelni partnerskiej i spełnieniu wszystkich określonych w umowie warunków.
  3. Należy sporządzić Learning Agreement, czyli porozumienie o programie nauczania na zagranicznej uczelni, który po zaakceptowaniu przez WSSP jest przesyłany do akceptacji przez uczelnie partnerską.
  4. Do Learning Agreement sporządzana jest Karta zaliczeń (Recognition Sheet), czyli potwierdzenie uznania zaliczeń, które zaświadcza iż student będzie miał w pełni uznany okres studiów odbytych na zagranicznej uczelni.
  5. Należy po powrocie ze studiów przedłożyć odpowiedniemu Koordynatorowi Wydziałowemu/Dziekanowi wykaz zaliczeń (Transcript of Records), potwierdzający zrealizowane na zagranicznej uczelni przedmioty, stopnie uzyskane podczas końcowych zaliczeń i egzaminów oraz liczbę zdobytych punktów ECTS.
  6. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik zobowiązany jest wypełnić test biegłości językowej OLS. Wypełnienie testu biegłości językowej przed wyjazdem jest warunkiem koniecznym wyjazdu na stypendium. Z testów biegłości językowej OLS zwolniony jest stypendysta, jeżeli język studiów lub odbywania praktyki w instytucji przyjmującej jest jego językiem ojczystym. Z drugiego testu biegłości językowej OLS (tj. na koniec okresu mobilności) zwolniony jest stypendysta, który z pierwszego testu biegłości językowej OLS uzyskał wynik na poziomie C2.
  7. Uczestnik wypełni indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Uczestnik, który nie złoży indywidualnego raportu może zostać wezwany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego stypendium UE.
  8. Niedostarczenie wymaganych dokumentów i/lub niewypełnienie ankiety stypendysty skutkować będzie unieważnieniem umowy podpisanej ze studentem i wezwaniem do zwrotu wypłaconego stypendium.
Skip to content