plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Wyjazdy osób z mniejszymi szansami

Zgodnie z wytycznymi dot. programu Erasmus+ celem programu jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich jego działaniach. Osoby o mniejszych szansach znajdują się w centrum tych celów, dlatego przez wzgląd na nie w ramach programu organizacjom tym i uczestnikom oferowane są odpowiednie mechanizmy i zasoby.

Dofinansowanie w formie stawki ryczałtowej może być przyznane:

  • studentom wyjeżdżającym na studia lub praktykę, posiadającym potwierdzone przez uczelnię prawo do otrzymania stypendium socjalnego,
  • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia lub praktykę;
  • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

 

Dofinansowanie w formie kosztów rzeczywistych, na podstawie osobnego wniosku składanego do Narodowej Agencji przed rozpoczęciem mobilności, może być przyznane:

  • studentom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym na studia lub praktykę;
  • pracownikom z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności wyjeżdżającym w celu prowadzenia zajęć na uczelni partnerskiej lub w celach szkoleniowych.

Kwota przyznana na wydatki bezpośrednio związane z niepełnosprawnością rozliczana jest jako koszty rzeczywiste, wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i realnie oszacowane.

 

Osoba z niepełnosprawnością, zwana dalej „uczestnikiem mobilności”, realizująca mobilność w programie Erasmus+ w ramach umowy finansowej KA131 ma prawo otrzymać dodatkową kwotę w kategorii „wsparcie włączenia dla uczestników” na koszty bezpośrednio związane z niepełnosprawnością, które przekraczają kwotę dopłaty uzupełniającej do stawki wsparcia indywidualnego dla uczestników z mniejszymi szansami. Wysokość dodatkowej kwoty będzie określana na podstawie specjalnego wniosku, przygotowanego przez uczestnika mobilności i złożonego w jego imieniu przez uczelnię wysyłającą do Narodowej Agencji. Wzór wniosku składanego do NA jest dostępny na stronie internetowej programu Erasmus+: https://erasmusplus.org.pl/. Ww. wniosek musi być przesłany do NA bezzwłocznie po zakwalifikowaniu uczestnika mobilności na wyjazd i nie później niż 5 tygodni przed wyjazdem uczestnika mobilności na stypendium.

 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wniosek musi być zaopiniowany przez uczelnianego koordynatora programu Erasmus+ oraz przedstawiciela uczelnianej komórki zajmującej się osobami z niepełnosprawnością. Jeżeli w uczelni nie ma takiej komórki, wniosek musi być zaopiniowany przez osobę, która ma w swoim zakresie obowiązków zagadnienia związane ze sprawami osób z niepełnosprawnością.

Jeżeli Narodowa Agencja, oceniając wniosek o dofinansowanie kosztów rzeczywistych, będzie miała wątpliwości co do zasadności danego wydatku, może wymagać od uczestnika mobilności dostarczenia dodatkowego uzasadnienia, np. odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Skip to content