plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Wyjazdy osób z mniejszymi szansami

Zgodnie z wytycznymi dot. programu Erasmus+ celem programu jest promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich jego działaniach. Osoby o mniejszych szansach znajdują się w centrum tych celów, dlatego przez wzgląd na nie w ramach programu organizacjom tym i uczestnikom oferowane są odpowiednie mechanizmy i zasoby.

Projekty mobilności w sektorze szkolnictwa wyższego

Definicja sytuacji powodujących, iż osoba ma mniejsze szanse uczestnictwa w projekcie, dla konkursów organizowanych w latach 2021-2023 została zawężona do:

  • Niepełnosprawności: o przynależności uczestnika (studenta lub pracownika) do tej grupy będzie decydowało posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez upoważniony do tego organ. Szczegółowa procedura wnioskowania przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności jest opisana na stronie Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (dokumenty sektora Szkolnictwo wyższe).
  • Barier natury ekonomicznej (tylko w odniesieniu do studentów): o przynależności do tej grupy będzie decydować fakt otrzymywania stypendium socjalnego w uczelni macierzystej, co jest dowodem na osiąganie niskich dochodów na jednego członka rodziny w rodzinie stypendysty.

Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+  umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe)

Wniosek o dofinansowanie uczestnika z mniejszymi szansami

Karta rozliczenia uczestnika z mniejszymi szansami

Skip to content