plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zasady realizacji wyjazdów pracowników w ramach Programu Erasmus+

A. Wymogi ogólne

 1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz do udziału w mobilności zachęca szczególnie osoby niepełnosprawne.
 2. Celem wyjazdu pracownika w Programie Erasmus+ może być:
  wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych, z którymi uczelnia ma umowę międzyuczelnianą w zakresie mobilności programu Erasmus+; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów – typ mobilności STA,
  wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.) – typ mobilności STT.
 3. W celu umożliwienia udziału w mobilności Programu Erasmus+ jak największej liczbie pracowników, pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

B. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Nabór wniosków pracowników o stypendium Programu Erasmus+ w celu realizacji wymiany akademickiej odbywa się w systemie ciągłym do wyczerpania środków.
 2. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję, podczas której następuje ocena celu wyjazdu, zaangażowanie w rozwój osobisty pracownika i czy wyjazd jest zgodny ze strategią rozwoju wydziału i uczelni.
 3. W skład komisji wchodzi Rektor i Prezydent.

 

C. Zasady realizacji mobilności

 1. Wyjazdy pracowników w ramach Programu Erasmus+ mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy. W ślad za stosowaną przez NA zasadą alokacji środków, na podstawie której obliczana jest liczba stypendiów do dyspozycji uczelni, AWP dofinansuje okresy mobilności STA oraz STT trwające od 2 do 5 dni.
 2. W celu wzmocnienia możliwości stosowania preferencji dla osób wyjeżdżających po raz pierwszy, w umowie podpisywanej między uczelniami a NA, wprowadzono zasadę ograniczającą liczbę̨ wyjazdów tej samej osoby w kategorii STT do maksymalnie dwóch wyjazdów. Ubieganie się o kolejny wyjazd zostanie uznane za nieuprawnione.
 3. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie trwania podstawowej umowy finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią i Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 4. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w niepełnym tygodniu będzie proporcjonalnie większa. Jeśli wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest połączony ze szkoleniem – jako jedna mobilność, to, minimalna wymagana ilość godzin dydaktycznych jest zmniejszona do 4 tygodniowo. Nie ma określonego wymogu minimalnej liczby godzin dydaktycznych jaką zobowiązany jest przeprowadzić ze studentami pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa.
 5. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na uczelni partnerskiej trwał co najmniej trzy dni robocze. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Minimalny okres aktywności w ramach umowy KA 131 to 2 dni, a w przypadku umowy KA 171 to 5 dni.
 6. Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego powinien trwać nie krócej niż 3 dni robocze. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Minimalny okres aktywności w ramach umowy KA 131 to 2 dni, a w przypadku umowy KA 171 to 5 dni.
 7. Uczestnik otrzyma stypendium składające się z ryczałtu na koszty utrzymania oraz ryczałtu na koszty podróży. Kwota ryczałtu na koszty utrzymania ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ dla danej umowy, natomiast ryczałtu na koszty podróży ustalany jest na podstawie limitów wyznaczonych kalkulatorem odległości.
 8. Pracownik ma prawo do otrzymania dofinansowania z tytułu spełnienia wymogów związanych z „green travel” tj. korzystania ze zrównoważonych środków transportu.
 9. Pracownik niepełnosprawny może wnioskować o dodatek do stypendium Warunki przyznania dofinansowania dla wyjazdów osób z mniejszymi szansami (znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz osób z orzeczoną niepełnosprawnością) zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ – umowa finansowa KA131 (Szkolnictwo wyższe)
 10. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, NNW, OC) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej. Za ubezpieczenie odpowiedzialny jest pracownik. Kopia ubezpieczenia powinna być przekazana uczelnianemu koordynatorowi programu Erasmus+.
 11. Przed wyjazdem pracownik musi złożyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ wniosek na wyjazd/kwestionariusz osobowy oraz uzgodniony z instytucją przyjmującą Porozumienie o programie szkolenia, natomiast w przypadku nauczyciela akademickiego Porozumienie o programie nauczania. Dostarczyć kopię ubezpieczenia i informację o koncie bankowym w Euro (wypłata jest również możliwa w gotówce w Euro w kasie uczelni). Na podstawie kompletnej dokumentacji w tym podpisanego przez obie uczelnie i uczestnika mobility agreement uczelniany koordynator programu Erasmus+ przygotowuje umowę finansową, która musi zostać podpisana przez uczestnika przed wyjazdem.
 12. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu i zrealizowaniu celu wyjazdu. W przypadku wyjazdu typu STA zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych wykładów.
 13. Po powrocie z wyjazdu pracownik wypełni indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.

Wzory dokumentów:

Skip to content