plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP

BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od 2018-05-01 do 2021-12-31
Wartość projektu: 1.173.060,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.115.490,00 zł

Cel Projektu:

BEZPŁATNE STUDIA !

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie  uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu pn. „Bank Kompetencji – Zintegrowany Program Kształcenia WSSP”.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne studia

Ekonomia z 2 specjalnościami:

 • Ekonomia menedżerska
 • Biznes międzynarodowy
   

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!
 

Czesne za studia:

Ścieżka polskojęzyczna – dla obywateli polskich i zagranicznych BEZPŁATNIE
Ścieżka anglojęzyczna – 1 000 €/sem
Czas trwania: 3 lata
Studia: stacjonarne
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180
 

EKONOMIA

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym;
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych;
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:

 • stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
 • korporacje międzynarodowe,
 • działy finansowe i operacyjne,
 • jako analityk finansowy, analityk rynków,
 • administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
 • organizacje pozarządowe,
 • firmy konsultingowe.

Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:

 • w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
 • pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
 • do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.
Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z naszymi koordynatorami:

Ścieżka polskojęzyczna:
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl; koordynator.wssp@gmail.com

Ścieżka anglojęzyczna:
mgr Monika Wróbel
+48 81 740 25 04, 81 740 72 40 w.25
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Skip to content