plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zasady organizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Na podstawie decyzji Rektora w roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne prowadzone będą metodą mieszaną. Zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla kierunków o profilu praktycznym, nie może być większa niż 50% liczby punktów ECTS.

 

W związku z powyższym na podstawie decyzji Rektora WSSP:

 • wszystkie ćwiczenia, laboratoria, zajęcia praktyczne, lektoraty, praktyki zawodowe odbywać się będą wyłącznie metodą tradycyjną, w uczelni w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim,
 • wykłady i seminaria prowadzone będą metodą zdalną,  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy założeniu, że jeden wykład z danego przedmiotu musi się odbyć w uczelni w kontakcie bezpośrednim z wykładowcą, natomiast do 50% wykładów z danego przedmiotu powinno się odbyć w postaci spotkania wirtualnego przeprowadzonego w czasie rzeczywistym.

 

Powyższe zasady obowiązują dla wszystkich prowadzonych w naszej uczelni kierunków studiów, niemniej jednak proporcje zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na kierunkach objętych Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, są wyznaczone indywidualnie dla kierunku studiów zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w standardzie kształcenia.

 

Wszyscy nauczyciele akademiccy zobowiązani są do:

 • w przypadku wirtualnego spotkania – udostępnienia na platformie e-learningowej eduPortal materiałów do pobrania dla studentów, co najmniej zagadnień z przeprowadzonego spotkania wirtualnego,
 • w przypadku zdalnego przekazywania wykładów- materiały dydaktyczne muszą być zamieszczane na platformie eduPortal w sposób regularny w terminie najpóźniej do dnia zaplanowanego wykładu,
 • kształcenie metodą zdalną odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem uczelnianej platformy eduPortal,
 • każdy pracownik jest zobowiązany do udostępnienia na potrzeby kontaktu służbowego adresu email, względnie jest możliwość założenia adresu na domenie uczelni,
 • nauczyciele akademiccy zobowiązani są do regularnego korzystania z poczty elektronicznej, z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie kontaktów służbowych,
 • nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia dydaktyczne za pośrednictwem platformy eduPortal zobowiązani są do regularnego sprawdzania wiadomości, bądź udostępnienia studentom adresu email w celu umożliwienia kontaktu (odpowiedzi na pytania związane z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi).

 

Nauczyciele akademiccy zamieszczają na platformie eduPortal materiały samodzielnie.
W razie wątpliwości proszeni są o kontakt:

– studia polskojęzyczne  – Bartosz Dzwonnik elearning@wssp.edu.pl
– studia anglojęzyczne z Filip Marczuk f.marczuk@wssp.edu.pl

 

Informujemy, że w Uczelni obowiązują zasady bezpieczeństwa i procedury zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności WSSP.

Przypominamy, że:

 • Po wejściu do Uczelni każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę. Wszystkie osoby wchodzące do budynku Uczelni są zobowiązane do dezynfekcji rąk i założenia maseczki/przyłbicy.
 • W budynku Uczelni (korytarze, toalety, szatnia, winda, barek) wszyscy studenci, pracownicy dydaktyczni i administracyjni są zobowiązani do noszenia maseczek/przyłbic.
 • Na zajęciach, gdzie grupa studentów w pracowni/laboratorium przekracza 10 osób (z wyjątkiem auli, sali 28, 53), studenci i wykładowcy mają obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy.
 • Osoby przebywające na terenie Uczelni obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 1-1,5 m.
 • Zabronione jest przestawianie ustawionych w dystansie krzeseł.

 

Skip to content