plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Ogólne zasady przebiegu kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSSP w Lublinie – kierunek Fizjoterapia

 • Praktyki są integralną obowiązkową częścią programu kształcenia studentów.
 • Wykaz praktyk oraz liczba godzin znajduje się na stronie internetowej uczelni (pobierz), a także w gablotach znajdujących się na korytarzu WSSP (2 piętro) obok pokoju nr 73.
 • Uczelnia przewiduje indywidualną organizację miejsca odbycia praktyki przez studenta zgodną z programem praktyk i wymogami merytorycznymi uczelni (pobierz) oraz po uzyskaniu zgody dyrekcji placówki (pobierz).
 • Uczelnia nie pokrywa kosztów kształcenia praktycznego.
 • Uczelnia posiada podpisane umowy z zakładami świadczącymi usługi rehabilitacyjne w Lublinie i regionie (pobierz).
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi przedstawić w zakładzie praktyk zaświadczenie o przebytym szczepieniu przeciwko WZW typu B (pobierz).
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi posiadać ubezpieczenie NNW oraz OC dla zawodów medycznych. W kasie uczelni jest możliwość wykupienia polisy NNW i OC dla zawodów medycznych ważnej od 01.10.2019 do 30.09.2020.
 • Studenci posiadający aktualne ubezpieczenie np. pracujący, sportowcy nie muszą wykupywać dodatkowego ubezpieczenia (posiadane ubezpieczenie musi spełniać wymogi uczelni).
 • Studenci zwolnieni z obowiązku odbywania praktyki zgodnie z regulaminem praktyk studenckich (pobierz), są zwolnieni z obowiązku posiadania ubezpieczenia OC dla zawodów medycznych.
 • Przed rozpoczęciem praktyki student musi czytelnie wypełnić dwa egzemplarze skierowania na praktykę (pobierz), przyjść z kompletem wymaganych dokumentów (ubezpieczenia i zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW B) do zakładu praktyk studenckich, pokój 73 w celu uzyskania akceptacji wybranej placówki, uzyskania pieczątek i podpisu na skierowaniu.
 • Przed rozpoczęciem pierwszej praktyki student musi pobrać dziennik praktyk (pokój 73), w którym prowadzi sprawozdanie z przebiegu praktyki. Dziennik należy prowadzić starannie, merytorycznie i czytelnie. Każdy dzień praktyki musi być rozpisany oddzielnie i wyczerpująco. Jakość merytoryczna, gramatyczna i formalna treści zawartej w dzienniku wpływa na końcową ocenę praktyki.
 • Udając się na praktykę student musi posiadać podpisane skierowanie, odzież ochronną (fartuch, mundurek), a także obuwie na zmianę.
 • Funkcję nadzorczą nad studentem podczas praktyki sprawuje zakładowy opiekun praktyk.
 • Po zakończeniu praktyki, pracę studenta opiniuje w dzienniku zakładowy opiekun praktyk wystawiając ocenę (2; 3; 3,5; 4; 4,5; 5).
 • Opiekun praktyki musi mieć wykształcenie wyższe (mgr, lek.) spójne z kierunkiem fizjoterapii. W przypadku: „Praktyki klinicznej z uwzględnieniem metod neurorozwojowych” opiekun musi posiadać ukończony kurs z przynajmniej jednej metody neurorozwojowej. Nazwę kursu, numer certyfikatu należy umieścić pod nazwiskiem w dzienniku praktyk.
 • Dziennik praktyk wraz z indeksem, kartą okresowych osiągnięć studenta i skierowaniem należy złożyć w pokoju 73 w terminie do końca bieżącego semestru.
 • Oceny przebiegu praktyki dokonuje kierownik kształcenia praktycznego w zakresie fizjoterapii dr n. med. Krzysztof Sokołowski.
 • Zwolnienie z praktyki. Jeżeli student pracuje/pracował zawodowo, prowadzi działalność gospodarczą lub odbył staż zawodowy może ubiegać się o zwolnienie z praktyki. Należy napisać podanie do dziekana lub kierownika kształcenia praktycznego z prośbą o zwolnienie z odbycia praktyki, szczegółowo argumentując oraz załączając ksero dokumentów potwierdzających uzasadnienie. Po akceptacji podania przez ww. osoby student ma obowiązek wypełnić dziennik praktyk zgodnie z programem praktyki i wykonywanymi czynnościami w swojej działalności zawodowej. Sprawozdanie w dzienniku praktyk musi być potwierdzone i ocenione przez kompetentną osobę pracującą w miejscu zatrudnienia studenta.
 • Po ostatniej praktyce student otrzymuje z zakładu praktyk kartę obiegową, którą wraz z dziennikiem musi złożyć w dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany terminu odbycia praktyki lub zamiany kolejności odbycia praktyk (np. ciąża, choroba przewlekła).
Skip to content