plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

REGULAMIN WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W WSSP

A. Wymogi ogólne

 1. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w Programie Erasmus+ musi być pracownikiem uczelni wysyłającej. Podstawą zatrudnienia powinna być umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna. Uczelnia może zdecydować o preferencyjnym traktowaniu pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
 2. Celem wyjazdu pracownika w Programie Erasmus+ może być:
  • wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów – typ mobilności STA,
  • wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (doskonalenie kompetencji zawodowych, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, „work shadowing” itp.) – typ mobilności STT.
 3. W celu umożliwienia udziału w mobilności Programu Erasmus+ jak największej liczbie pracowników, pierwszeństwo przy kwalifikacji na wyjazdy pracowników spełniających w równym stopniu kryteria jakościowe, będą miały osoby wyjeżdżające po raz pierwszy.

 

B. Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję, podczas której następuje ocena celu wyjazdu, zaangażowanie w rozwój osobisty pracownika i czy wyjazd jest zgodny ze strategią rozwoju wydziału i uczelni.
 2. W skład komisji wchodzi Rektor i Prezydent.

 

C. Zasady realizacji mobilności

 1. Pobyt pracownika w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie trwania podstawowej umowy finansowej zawartej pomiędzy Uczelnią i Narodową Agencją Programu Erasmus+.
 2. Minimalna liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w ciągu jednego tygodnia lub krótszego pobytu wynosi 8. Jeżeli pobyt przekracza tydzień, liczba godzin zajęć dydaktycznych do zrealizowania w niepełnym tygodniu będzie proporcjonalnie większa. Jeśli wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych jest połączony ze szkoleniem – jako jedna mobilność, to, minimalna wymagana ilość godzin dydaktycznych jest zmniejszona do 4 tygodniowo. Nie ma określonego wymogu minimalnej liczby godzin dydaktycznych jaką zobowiązany jest przeprowadzić ze studentami pracownik zagranicznego przedsiębiorstwa.
 3. Zaleca się, aby pobyt nauczyciela akademickiego na uczelni partnerskiej trwał co najmniej trzy dni robocze. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Minimalny okres aktywności w ramach umowy KA 103 to 2 dni, a w przypadku umowy KA 107 to 5 dni.
 4. Pobyt pracownika na wyjeździe typu szkoleniowego powinien trwać nie krócej niż 3 dni robocze. Krótsze pobyty są dopuszczalne w uzasadnionych wypadkach. Minimalny okres aktywności w ramach umowy KA 103 to 2 dni, a w przypadku umowy KA 107 to 5 dni.
 5. Uczestnik otrzyma stypendium składające się z ryczałtu na koszty utrzymania oraz ryczałtu na koszty podróży. Kwota ryczałtu na koszty utrzymania ustalana jest przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ dla danej umowy, natomiast ryczałtu na koszty podróży ustalany jest na podstawie limitów wyznaczonych kalkulatorem odległości.
 6. Pracownik zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z uczelni/instytucji przyjmującej pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu i zrealizowaniu celu wyjazdu. W przypadku wyjazdu typu STA zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie godzin przeprowadzonych wykładów, natomiast w przypadku wyjazdu STT informację o charakterze odbytego szkolenia.
 7. Po powrocie z wyjazdu pracownik wypełni indywidualny raport on-line EU Survey po zakończeniu mobilności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia.
 8. Pracownik powinien być ubezpieczony (koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej/ instytucji przyjmującej.
 9. Przed wyjazdem pracownik musi złożyć do Biura Karier i Współpracy z Zagranicą wniosek na wyjazd/kwestionariusz osobowy oraz uzgodniony z instytucją przyjmującą Porozumienie o programie szkolenia, natomiast w przypadku nauczyciela akademickiego Porozumienie o programie nauczania.

Wzory dokumentów

 • Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem – prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkolenie [PL] [EN]
 • Porozumienie o programie nauczania [EN]
 • Porozumienie o programie szkolenia [EN]
Skip to content