plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Praktyka jest najważniejsza

WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH „PRAKTYKA JEST NAJWAŻNIEJSZA”.

Szczegóły projektu:

Okres realizacji projektu: od 2018-01-01 do 2019-10-31
Wartość projektu: 797 279,50 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 671 947,16 zł

Cel Projektu:

Celem projektu jest zrealizowanie wysokiej jakości staży studenckich ułatwiających wejście na rynek pracy.

Podstawowym celem stażu jest wdrożenie studentów do przyszłej pracy zawodowej oraz zgromadzenie przez nich wstępnych doświadczeń i rozwijanie kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji. Zakres przedmiotowy stażu jest bezpośrednio związany z efektami kształcenia na prowadzonym kierunku: turystyka i rekreacja. Zapewnia praktyczne wykorzystanie pozyskanych umiejętności zawodowych. Programu stażu został przygotowany na podstawie Zalecenia Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości staży ( 2014/C 88/01).

Projekt skierowany jest do 68 studentów/studentek.  W ramach projektu zorganizowanych zostanie 43 staże krajowe (24K,19 M) i 25 staży zagranicznych ( 13K, 12 M)

Roczniki, które objęte zostaną wsparciem  w ramach projektu:
 • drugiego roku (I stopnia) – 40 os. ( w r. akademickim 2017/2018, a na III roku w r. akademickim 2018/2019) (20K, 20M)
 • trzeciego roku (I stopnia) – 22 os. ( w r. akademickim 2017/2018) (16K, 6M)
 • drugiego roku (II stopnia) – 6 os.  ( w r. akademickim 2017/2018 ) (1K, 5M)

Odbiorcami są z studenci studiów stacjonarnych

Czas trwania staży:
 • 3 miesiące – 360 godzin,
 • Minimum 20 godzin tygodniowo,
 • Zachowana ciągłość – tydzień po tygodniu.
Wynagrodzenie:
 • Stażysta otrzymuje wynagrodzenie 18,50 zł  (wg przepisów na dzień 5.10.2017 r.) za godzinę, które będzie wypłacane po przepracowaniu miesiąca;
 • Opiekun stażysty otrzymuje refundację wynagrodzenia.
Dodatkowe świadczenia dla uczestników staży zagranicznych:
 • ubezpieczenie NNW
 • koszt niezbędnych badań lekarskich
 • Koszty dojazdu (bilety)
Dodatkowe świadczenia dla uczestników staży krajowych:

koszt niezbędnych badań lekarskich

Kontakt

Szczegółowych informacji udziela Pani Iwona Habdas, pokój 42, tel. 81 740 25 08, staz@wssp.edu.pl

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

Projekt „Praktyka jest najważniejsza” POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 będzie realizowany  w Wyższej Szkole  Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie w okresie  2018-01-01 do 2019-10-31

Uczestnikami projektu/stażystami są studenci studiów  drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich a także drugiego roku studiów magisterskich.  Staże mają być co do zasady stażami wysokiej jakości. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe finansowane ze środków EFS. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu w danym Zakładzie pracy/Instytucji jest zgodność profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez instytucje biorące udział w projekcie.

Staż trwa  360 godzin. Stażysta zobowiązany jest to realizacji minimum 20 godzin tygodniowo. Staż powinien być realizowany w sposób ciągły.

Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawował będzie opiekun delegowany z ramienia Zakładu Pracy/Instytucji, który na koniec stażu wystawia opinię  i sprawozdanie z ukończenia stażu  na temat odbytego stażu.

Podczas stażu uczestnik jest zobowiązany do ewidencjonowania obecności oraz dokumentowania przebiegu stażu w dzienniku stażu.

Do obowiązków Zakładu pracy należeć będzie:

 • umożliwienie realizacji wysokiej jakości staży  zgodnie z programem stażu;
 • przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa, i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także wydanie pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ten fakt z podpisem stażysty, bądź zaświadczenia o braku obowiązku do przeprowadzenia szkolenia BHP dla stażystów;
 • zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu;
 • monitorowanie i ocena stażu;
 • wystawienie stażyście po ukończonym stażu opinii, zaświadczenia odbycia stażu.
 • pracodawca nie jest zobligowany do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu.

Opiekunowi stażu z ramienia Zakładu pracy/Instytucji przysługuje refundacja/wynagrodzenie  wysokości 2,82 zł za godz. opieki nad stażystą. Proponowana forma rozliczenia z opiekunem to nota obciążeniowa.


Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: staz@wssp.edu.pl

Skip to content