plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Pielęgniarstwo – regulamin zajęć praktycznych

REGULAMIN

ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

DLA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

WSSP W LUBLINIE  (pobierz)

 Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są  zgodnie ze standardami kształcenia przedstawionymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z 2012r. poz. 631)i Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1332)

§1

CELE KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

 Celem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest:

 1. poznanie specyfiki pracy w Lecznictwie Stacjonarnym (Szpitale, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze, Hospicja) oraz w Otwartej Opiece Zdrowotnej (Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnie Specjalistyczne, Placówki Edukacyjne tj.: Żłobek, Przedszkole, Szkoła: Podstawowa, Ponadpodstawowa),
 2. zastosowanie wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktyce,
 3. nabywanie, kształcenie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

§2

ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Student zobowiązany jest do odbycia i zaliczenia wszystkich zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych według zamieszczonego poniżej harmonogramu kształcenia przewidzianego w programie, zgodnego z zaleceniami KRASZPiP i Rozporządzeniem MNiSzW.

HARMONOGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ZAKRES KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZAJĘCIA PRAKTYCZNE PUNKTY ECTS
PRAKTYKA ZAWODOWA PUNKTY ECTS
Podstawy pielęgniarstwa 80 godzin/

2 tygodnie

4

120 godzin/

3 tygodnie

3

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne 120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne 160 godzin/

4 tygodnie

8

160 godzin/

4 tygodnie

4

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne 120 godzin/

3 tygodnie

6

160 godzin/

4 tygodnie

4

Położnictwo, ginekologia i  pielęgniarstwo -położniczo-ginekologiczne 80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzień

1

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 80 godzin/

2 tygodnie

4

40 godzin/

1 tydzień

1

Anestezjologia i stany zagrożenia życia 40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

1

Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych 80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne 80 godzin/

2 tygodnie

4

80 godzin/

2 tygodnie

2

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne 80 godzin/

2 tygodnie

4 80 godzin/

2 tygodnie

2

Opieka paliatywna 40 godzin/

1 tydzień

2

40 godzin/

1 tydzień

1

Podstawowa opieka zdrowotna 120 godzin/

3 tygodnie

6

200 godzin/

5 tygodni

5

Promocja zdrowia 20 godzin/

1 tydzień

1

RAZEM

 

1100 godzin/

27,5 tygodnia

55

1200 godzin/

30 tygodni

30

 1. Warunkiem przystąpienia przez studenta do zajęć praktycznych/praktyk zawodowych jest posiadanie:
  • wymaganych szczepień ochronnych zgodnych z aktualnie obowiązującym programem szczepień ochronnych (HBV),
  • ubezpieczenia NW i OC,
  • książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych z aktualnym wpisem lekarza o zdolności do zajęć praktycznych podczas całego toku studiów.
 2. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w Zakładach Opieki Zdrowotnej/Podmiotach Leczniczych spełniających wymagania zgodne z „Kryteriami Doboru Placówki” (pobierz) oraz w pracowniach Uczelni i stanowią obowiązkową część procesu dydaktycznego.
 3. Praktykę zawodową student może odbywać w jednostkach Ochrony Zdrowia wyznaczonych przez Uczelnię lub placówkach przez siebie wybranych w miejscu zamieszkania.
 4. Podczas praktyki zawodowej student realizuje zadania wynikające z programu kształcenia.
 5. Opiekun nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki indywidualnie przez studenta.
 6. Bezpośrednim przełożonym studenta w trakcie realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych jest Opiekun wyznaczony przez Uczelnię, posiadający kwalifikacje zgodne z „Kryteriami Doboru Opiekunów” (pobierz).
 7. Czynności pielęgniarskie student wykonuje tylko za zgodą i pod nadzorem Opiekuna.
 8. Podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych studentów obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, fotografowania oraz nagrywania obrazów i dźwięków.
 9. Studentom nie wolno samowolnie opuszczać miejsca zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, odwiedzać pacjentów na innych oddziałach, przyjmować odwiedzin osób niezwiązanych z praktyką. W sytuacjach koniecznych mogą uzyskać zwolnienie u Opiekuna.
 10. Student oceniany jest zgodnie z przyjętymi kryteriami. O warunkach i kryteriach zaliczania zajęć student powinien być poinformowany w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 11. Student planujący odbyć praktykę zawodową w wybranej przez siebie Placówce musi pobrać stosowne dokumenty z Dziekanatu: podanie studenta o praktyki zawodowe (pobierz); zgoda ogólna na praktyki (dla Placówki) (pobierz); zgoda ogólna na praktyki (dla Uczelni) (pobierz).
 12. Za godzinę dyżuru na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych przyjmuje się tzw. godzinę dydaktyczną tj. 45 minut.
 13. Liczebność grup podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych wynosi odpowiednio:
  • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w grupach nieprzekraczających 8 studentów, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w Oddziałach Intensywnej Terapii, Neonatologicznym, Pediatrycznym, Bloku Operacyjnym, Sali Porodowej, Podstawowej Opiece Zdrowotnej i Specjalistycznej Opiece Ambulatoryjnej tj,: Poradnie, Przychodnie, Pracownie diagnostyczne w grupach nieprzekraczających 5 studentów.

§3

OBOWIĄZKI STUDENTA

Student ma obowiązek:

 1. godnie reprezentować WSSP w Lublinie na zewnątrz,
 2. ponosić odpowiedzialność za własny rozwój (nabycie i doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych), zdrowie i życie ludzkie,
 3. zapoznać się w dniu rozpoczęcia zajęć praktycznych / praktyk zawodowych z przepisami BHP i innymi obowiązującymi w placówce,
 4. przestrzegać Regulaminów i Procedur obowiązujących w placówce, w której odbywa zajęcia oraz dbać o wspólne dobro oraz ład i porządek w tej jednostce,
 5. pozostawiać odzież i przedmioty osobiste w szatni, właściwe je zabezpieczyć, ponieważ Uczelnia oraz Podmioty w których odbywają się zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy studentów (w tym wartościowe) pozostawione w szatni,
 6. nosić estetyczne, kompletne, zgodne z przepisami BHP i przepisami epidemiologicznymi pełne umundurowanie wraz z identyfikatorem:
  • część górna ubrania roboczego – bluza szara z rękawem do łokcia wkładana przez głowę, długie spodnie lub spódnica (nie krótsza niż 2 cm powyżej zgięcia kolanowego), rajstopy koloru cielistego,
  • obuwie białe na stabilnej podeszwie, płaskie lub na 2 cm obcasie,
  • identyfikator zawierający: nazwę, logo uczelni, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.
  • Student/ka nie może nosić:
   • długich, pomalowanych paznokci/tipsów,
   • rozpuszczonych włosów (w przypadku włosów długich),
   • biżuterii.
 1. zapoznać się z przyjętymi kryteriami samooceny, oceny postępów podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych,
 2. punktualnie rozpoczynać i kończyć zajęcia,
 3. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach praktycznych i praktyce zawodowej,
 4. wykonywać zadania wynikające z programu zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej oraz wyznaczone przez Opiekuna,
 5. wykonywać zabiegi pielęgniarskie zgodnie z przyjętymi zasadami, za zgodą i pod nadzorem prowadzącego zajęcia lub Opiekuna praktyk,
 6. przestrzegać „Kodeksu etyki zawodowej pielęgniarki i położnej RP” oraz zasad kultury współżycia w zespole,
 7. dbać o bezpieczeństwo pacjentów powierzonych jego opiece, a także bezpieczeństwo własne i współpracowników,
 8. przestrzegać praw pacjenta,
 9. szanować godność osobistą pacjentów, podopiecznych oraz członków zespołu terapeutycznego,
 10. przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu na terenie Placówki, w której odbywają się zajęcia
 11. systematycznie zaliczać umiejętności, zgodnie z „Dziennikiem umiejętności praktycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych”
 12. niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia o występujących trudnościach w pracy (każdy przypadek nieobecności, ekspozycja zawodowa etc.),
 13. niezwłocznie wyjaśnić przyczyny nieobecności i ustalić termin odrobienia zajęć z prowadzącym zajęcia praktyczne oraz Opiekunem Praktyk Zawodowych,
 14. powiadamiać Opiekuna Praktyk o schorzeniach, które mogą mieć wpływ na przebieg praktyk, bezpieczeństwo studentów i chorych (dotyczy także ciąży):
  • Studentka ciężarna jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie prowadzącego zajęcia, Opiekuna Zajęć Praktycznych i Praktyki Zawodowej oraz przedstawienia od lekarza specjalisty zaświadczenia stwierdzającego:
   • czas trwania ciąży, ogólny stan zdrowia,
   • orzeczenie o możliwości odbywania zajęć,
   • pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć,
  • studentka po okresie połogu zobowiązana jest przed rozpoczęciem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych przedstawić Opiekunowi zajęć zaświadczenia od lekarza specjalisty o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich odbywania.

 21. przed przystąpieniem do zajęć praktycznych i praktyki zawodowej student powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz pisemnie poświadczyć ten fakt.

§4

PRAWA STUDENTA

Student ma prawo do:

 1. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji, a także do rozwijania swoich zainteresowań i zdolności,
 2. uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi w przypadku wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz indywidualnej pomocy w przypadku trudności,
 3. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 4. jawnego wyrażania swoich opinii dotyczących problematyki zajęć z poszanowaniem godności innych osób,
 5. poszanowania własnej godności osobistej,
 6. uzyskania jawnej bieżącej i końcowej oceny swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji,
 7. do jednej przerwy w trakcie zajęć na spożycie posiłku.

 §5

WARUNKI ZALICZANIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH 

 1. Obecność studenta na 100% zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych wynikających z planu studiów.
 2. Aktywny udział w zajęciach.
 3. Odpracowanie nieobecności (z wyjątkiem nieobecności nieobjętych odpracowywaniem) zgodnie z Regulaminem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.
 4. Pozytywna ocena nabytej wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania praktycznych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi kryteriami
 5. Zaliczenie wymaganych umiejętności praktycznych według „Dziennika umiejętności praktycznych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych” zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
 6. Pozytywna ocena postawy zawodowej i etycznej studenta, w tym:
  • Postawa wobec zawodu i nauki:
   • zaangażowanie w pracy pielęgniarskiej (motywacja do pracy, zainteresowanie, podnoszenie jakości świadczonych usług),
   • doskonalenie metod i organizacji pracy (dokładność, samodzielność podejmowanych decyzji, dostosowanie się do zmian zachodzących w otoczeniu),
   • poziom aspiracji zawodowych (wzbogacanie wiedzy medycznej, zainteresowanie kierunkami rozwoju opieki pielęgniarskiej, motywacja do ustawicznego uczenia się),
   • samoocena własnych zachowań (stosunek do błędów, ponoszenie odpowiedzialności, postawę w stosunku do pacjenta).
  • Postawa wobec pacjenta:
   • szanowanie praw pacjenta,
   • kultura osobista, takt, tolerancja wobec chorego i jego rodziny, zrozumienie indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny,
   • wrażliwość na problemy osoby chorej i podejmowanie  działań wspierających chorego,
   • wyrozumiałość, cierpliwość i uwrażliwienie na problemy chorego i jego rodziny.
  • Postawa wobec zespołu terapeutycznego:
   • kultura osobista i życzliwość wobec koleżanek, kolegów i personelu,
   • umiejętność pracy w zespole (słuchanie, komunikowanie się, wykonywanie poleceń, podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych).
  • Postawa studenta wobec Regulaminu:
   • przestrzeganie obowiązujących regulaminów, obowiązkowość, punktualność, unikanie absencji.

§6

Studenci odbywający zajęcia praktyczne jak i praktyki zawodowe podlegają kontroli przez Dziekana Wydziału lub Koordynatora  Kształcenia Praktycznego lub Kierownika Katedry Pielęgniarstwa zgodnie z Wydziałowym Systemem Jakości Kształcenia tzn. z zamieszczonym „Arkuszem kontroli praktyk studenckich”.

Skip to content