plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Bezpłatne studia finansowane z UE

POLCAMP. MIĘDZYNARODOWY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP W LUBLINIE

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: OD 2017-06-01 DO 2020-10-31
Uzyskaj więcej informacji na temat innych kierunków objętych dofinansowaniem
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40
rekrutacja@wssp.edu.pl

Cel Projektu:

Serdecznie zapraszamy na studia na nowych, unikalnych specjalnościach dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu POLCamp. Międzynarodowy Program Kształcenia WSSP w Lublinie.

Turystyka i rekreacja z lingwistyką stosowaną (z. j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:

 • Turystyka międzynarodowa,
 • Hotelarstwo i gastronomia,
 • Turystyka medyczna.

Filologia angielska z lingwistyką stosowaną (z j. hiszpańskim lub mandaryńskim) z 3 ścieżkami do wyboru:

 • Pedagogiczną,
 • Translatorską,
 • Biznes i media.

Zajęcia na obu kierunkach będą podzielone na kierunkowe i specjalnościowe, przy czym zajęcia kierunkowe będą prowadzone w dwóch ścieżkach językowych (j. polski lub j. angielski), zajęcia specjalnościowe będą wspólne dla obu ścieżek językowych i prowadzone w języku angielskim oraz hiszpańskim/mandaryńskim.

Korzyści dla studentów:
 • grant pokrywający znaczną część kosztu studiów,
 • dla cudzoziemców grant na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres studiów,
 • całkowicie bezpłatne studia dla studentów posiadających obywatelstwo polskie,
 • bezpłatny udział w 2 tygodniowej Międzynarodowej Szkole Letniej we wrześniu br. mającej na celu ułatwienie i umożliwienie studiowania w Polsce cudzoziemcom, a studentom z Polski-studiowanie w międzynarodowym środowisku MSL będzie czasem adaptacji, integracji i facylitacji różnych środowisk multikulturowych; zajęcia wprowadzające do specyfiki kierunku i nowych specjalności; stworzenia przychylnego środowiska dla pracodawców; pogłębienie wiedzy o regionie.
 • bezpłatny intensywny kurs języka polskiego, angielskiego, hiszpańskiego lub mandaryńskiego,
 • unikalne, międzynarodowe specjalności skoncentrowane na poznaniu kultury krajów angielskiego i hiszpańskiego obszaru językowego,
 • zajęcia prowadzone przez wykładowców, specjalistów z Polski i z zagranicy, z bogatym dorobkiem naukowym i dydaktycznym.

FILOLOGIA ANGIELSKA

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Czesne za studia:

Ścieżka polskojęzyczna – 400 zł/m-c
dla obywateli polskich BEZPŁATNIE
Ścieżka anglojęzyczna – 1 300 €/sem


Czas trwania: 3 lata
Studia: stacjonarne
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180


Filologia Angielska to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiego, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego. Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą. Program studiów pozwala nie tylko opanować praktycznie język obcy, ale także poznać jego naukowy opis gramatyczny, jego użycie w literaturze pięknej i zawodowej oraz tło krajoznawcze, obyczajowe i kulturowe. Program studiów filologicznych został opracowany w oparciu o nowoczesne koncepcje kształcenia przygotowując studentów do sprostania wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Absolwent zdobywa interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Dla studentów, którzy pragną zdobyć kwalifikacje nauczycielskie Uczelnia przygotowała równoległe względem studiów, pedagogiczne studia kwalifikacyjne, w ramach których studenci mają zrealizowany rozbudowany blok zajęć pedagogiczno-metodycznych.

Absolwenci są kompetentni do podjęcia zatrudnienia w placówkach dyplomatycznych, instytucjach samorządu lokalnego i placówkach kultury. Zdobyte umiejętności filologiczne dadzą absolwentom podstawy do pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, mediach i firmach zajmujących się Public Relations. Absolwenci znajdą również pracę w szkołach podstawowych, średnich, instytucjach prowadzących szkolenia kursowe, w charakterze tłumacza, a także organizacjach turystycznych.

TURYSTYKA I REKREACJA

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Czesne za studia:

Ścieżka polskojęzyczna – 300 zł/m-c
dla obywateli polskich BEZPŁATNIE
Ścieżka anglojęzyczna – 1 300 €/sem


Czas trwania: 3 lata
Studia: stacjonarne
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180


Studia na kierunku turystyka i rekreacja dają studentom rozległą i rzetelną wiedzę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno – prawną oraz umiejętności praktyczne umożliwiające działalność zawodową w sferze turystyki, rekreacji i hotelarstwa. Interdyscyplinarny charakter kierunku pozwala na zdobycie wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, dzięki czemu absolwenci naszej Uczelni stają się profesjonalistami w dziedzinie turystyki i rekreacji. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, podejmowania działań w zakresie analizy rynku turystycznego, planowania rozwoju turystyki i kreatywnego rozwiązywania problemów. Szczególny nacisk położony jest na naukę języków obcych i zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej.

Absolwenci mają szeroki zakres perspektyw zawodowych na stanowiskach kierowniczych i operacyjnych w biurach podróży, hotelach i placówkach gastronomicznych, ośrodkach sportowych, wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w administracji państwowej, samorządowej i organizacjach społecznych. Ponadto są przygotowani do prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej.
Skip to content