plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW – projekt Praktyka jest najważniejsza

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Praktyka jest najważniejsza”.

 


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW


Projekt „Praktyka jest najważniejsza” POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 będzie realizowany  w Wyższej Szkole  Społeczno – Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie w okresie  2018-01-01 do 2019-10-31

Uczestnikami projektu/stażystami są studenci studiów  drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich a także drugiego roku studiów magisterskich.  Staże mają być co do zasady stażami wysokiej jakości. Stażysta otrzymuje stypendium stażowe finansowane ze środków EFS. Warunkiem koniecznym do odbywania stażu w danym Zakładzie pracy/Instytucji jest zgodność profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez instytucje biorące udział w projekcie.

Staż trwa  360 godzin. Stażysta zobowiązany jest to realizacji minimum 20 godzin tygodniowo. Staż powinien być realizowany w sposób ciągły.

Uczestnictwo w stażu nie zwalnia stażysty z udziału w obowiązujących go zajęciach dydaktycznych w ramach programu kształcenia.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawował będzie opiekun delegowany z ramienia Zakładu Pracy/Instytucji, który na koniec stażu wystawia opinię  i sprawozdanie z ukończenia stażu  na temat odbytego stażu.

Podczas stażu uczestnik jest zobowiązany do ewidencjonowania obecności oraz dokumentowania przebiegu stażu w dzienniku stażu.

Do obowiązków Zakładu pracy należeć będzie:

  • umożliwienie realizacji wysokiej jakości staży  zgodnie z programem stażu;
  • przeszkolenie stażysty na zasadach przewidzianych dla pracowników, w zakresie bezpieczeństwa, i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych, a także wydanie pisemnego zaświadczenia potwierdzającego ten fakt z podpisem stażysty, bądź zaświadczenia o braku obowiązku do przeprowadzenia szkolenia BHP dla stażystów;
  • zapewnienie stażyście jak najlepszych możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy jak i nabycia nowych umiejętności, specyficznych dla zawodu/branży oraz powierzanie mu zadań odpowiadających jego kwalifikacjom oraz doświadczeniu;
  • monitorowanie i ocena stażu;
  • wystawienie stażyście po ukończonym stażu opinii, zaświadczenia odbycia stażu.
  • pracodawca nie jest zobligowany do zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu.

Opiekunowi stażu z ramienia Zakładu pracy/Instytucji przysługuje refundacja/wynagrodzenie  wysokości 2,82 zł za godz. opieki nad stażystą. Proponowana forma rozliczenia z opiekunem to nota obciążeniowa.


Zgłoszenia prosimy kierować pod adres: staz@wssp.edu.pl


Skip to content