plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Spróbuj swoich sił w konkursie literackim „Psie supermoce”

Kochasz psy? Lubisz czytać o nich opowiadania lub bajki? Może napiszesz swoją? Zapraszamy do konkursu literackiego.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Canituus. Kierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest stworzenie opowiadania lub bajki inspirowanych hasłem: „PSIE SUPERMOCE”. Teksty konkursowe mogą mieć tylko jednego autora i maksymalnie dwie strony w formacie A4. Powinny zostać napisane wg następujących wytycznych edytorskich: czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12, interlinia: 1,5, marginesy: 2,5.

Uwaga! W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace napisane komputerowo. Dodatkowo, teksty konkursowe muszą być napisane samodzielnie i nie mogą w żaden sposób naruszać praw autorskich innych twórców. Nie mogą być też wcześniej zgłaszane do konkursów i publikowane.

Konkurs swoim zasięgiem obejmuje głównie województwo lubelskie, ale mogą wziąć w nim udział także instytucje oraz osoby spoza tego terenu, jeśli są organizatorami lub uczestnikami zajęć z udziałem psów (w takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt).

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych i według m.in. następujących kryteriów:

 • tytuł opowiadania/ bajki
 • kreatywność, pomysłowość literackiej interpretacji hasła „PSIE SUPERMOCE”,
 • zgodność treści z hasłem konkursu „PSIE SUPERMOCE”,
 • funkcjonalność narracji,
 • logiczność układu zdarzeń,
 • urozmaicenie fabuły (funkcjonalne wykorzystanie następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja),
 • organizacja graficzna tekstu (akapity),
 • poprawność językowa,
 • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Do tekstu konkursowego należy dołączyć:

 • imię i nazwisko autora, rok urodzenia, adres placówki /adres zamieszkania*, telefon kontaktowy,

* gdy prace nie są wykonywane w placówkach

 • pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka na udział w konkursie literackim „PSIE SUPERMOCE” (zgoda jest równoznaczna z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu i oznacza jego akceptację).

Teksty konkursowe z informacjami o autorze (w postaci dokumentu Word) oraz zgodę rodzica/opiekuna (zdjęcie, skan) należy przesłać na adres mailowy Fundacji Canituus: fundacja@canituus.org.pl  z dopiskiem: „Konkurs literacki”.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2024 roku.

Teksty konkursowe oceni jury powołane przez Fundację Canituus. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a w przyszłości planowana jest publikacja tekstów.

Nagrodzone opowiadania i bajki (w całości lub fragmentach) zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Canituus/fundacyjnym Facebooku oraz podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii 2024.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi za pośrednictwem mediów społecznościowych przed 10 czerwca 2024r.

Finał Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie w 10 czerwca 2024r. w Akademii Wincentego Pola podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dogoterapii.

Regulamin konkursu:
Konkurs literacki

Skip to content