plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zasady pisania prac magisterskich

Praca magisterska powinna być przekazana do Dziekanatu Fizjoterapii w trzech egzemplarzach.

Strona tytułowa powinna zawierać następujące informacje:

 • logo i nazwa uczelni,
 • nazwa wydziału i kierunku studiów, specjalności,
 • imię i nazwisko autora pracy i nr albumu studenta,
 • tytuł pracy,
 • tytuł, imię i nazwisko nauczyciela akademickiego pod kierunkiem, którego wykonano pracę,
 • miejscowość i rok.

Dwa egzemplarze podlegające ocenie promotora i recenzenta należy wykonać w oprawie twardej wg następujących standardów:

 • interlinia 1,5 wiersza,
 • czcionka – Times New Roman 12 pkt,
 • druk jednostronny,
 • marginesy dolny, górny i prawy 2,5cm, lewy 3,5cm.

Egzemplarz pracy przeznaczony do przechowywania w archiwum WSSP powinien spełniać następujące wymogi edytorskie:

 • interlinia – pojedyncza,
 • czcionka – Times New Roman 12 pkt,
 • druk dwustronny,
 • marginesy lustrzane,
 • oprawa miękka, termobindowana.

Do pracy magisterskiej należy dołączyć: – płytę CD opatrzoną etykietą (pomniejszona strona tytułowa pracy),

– indeks z wpisami,

– dzienniczek praktyk,

– 4 zdjęcia (4,5×6,5),

– kartę obiegową.

Na stronie tytułowej pracy (pod tematem pracy) student powinien napisać odręcznie oświadczenie następującej treści: „Przedkładam Promotorowi samodzielnie napisaną pracę magisterską” (data i podpis).

Poza tym przed złożeniem pracy w dziekanacie należy uzyskać w niej wpis Promotora o następującej treści „ Praca kwalifikuje się do recenzji”

Skip to content