plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Rozeznanie rynku

Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
w związku z realizacją projektu „Wsparcie Systemu Szkolenia Pielęgniarek WSSP w Lublinie” , Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich zaprasza do składania ofert na prowadzenie specjalistycznych kursów z zakresu :

–  Kurs specjalistyczny z zakresu Leczenia ran  – przygotowujący pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorymi z raną, w tym z raną odleżynową. Czas trwania 200h, w tym 80h zajęć teoretycznych , 120h zajęć praktycznych.

– Kurs specjalistyczny z zakresu Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej  – przygotowujący do samodzielnego rozpoznania stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i podjęcia działań resuscytacyjnych. Czas trwania 90h, w tym 60h zajęć teoretycznych oraz ćwiczeń, 30h zajęć praktycznych.

– Kurs specjalistyczny z zakresu wykonania i interpretacji zapisu EKG. Przygotowanie do wykonania badania EKG i jego interpretacji. Czas trwania 108h, w tym 38h zajęć teoretycznych, 70h zajęć praktycznych.

Wykonawca powinien posiadać niezbędne uprawnienia oraz kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

Kursami specjalistycznymi zostaną objęci absolwenci studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo.

Zlecający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi. Szczegółowy harmonogram realizacji wsparcia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy i będzie dostosowany  do potrzeb uczestników projektu.

Przed rozpoczęciem realizacji projektu dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

Formularz wyceny zawierający treść zapytania znajduje się w załączniku.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami zamówienia i do składania wycen.

Termin do którego należy złożyć wycenę upływa z dniem 30.11.2021roku.

Oferty należy zgłaszać osobiście: ul. Choiny 2, 20-816 Lublin lub mailowo: wfiz@wssp.edu.pl

Skip to content