plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zarządzenie nr 205 Rektora Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 205
REKTORA
AKADEMII NAUK STOSOWANYCH
WINCENTEGO POLA
w Lublinie
z dnia 30 listopada 2021 roku

 

Na podstawie art. 23 ust.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2021 r. poz.478, z późń.zm.) oraz po szerokich konsultacjach z przedstawicielami pracowników oraz Samorządem studenckim zarządzam, co następuje:

§1

1. W celu odpowiedniej organizacji zajęć poza siedzibą Uczelni studenci kierunków medycznych (pielęgniarstwo, fizjoterapia), którzy mają do odbycia przewidziane programem studiów zajęcia praktyczne i kliniczne w placówkach służby zdrowia, winni dobrowolnie okazać:
–  zaświadczenie o szczepieniu (Covid), albo
– zaświadczenie o posiadanej odporności, albo
– zaświadczenie że, nie mogą poddać się szczepieniu z uwagi na trwałe bądź czasowe przeciwwskazania zdrowotne, albo
– aktualny negatywny wynik testu.

2. Dla studentów, którzy z różnych przyczyn nie przedstawią zaświadczeń, o których mowa w ust.1, i którzy tym samym nie mogą wziąć udziału w zajęciach klinicznych i praktycznych w placówkach służby zdrowia, Uczelnia zaplanuje zajęcia  w terminach późniejszych kiedy przyjmujące placówki służby zdrowia pozwolą na ich realizację.

3. Studenci kierunków nie wymienionych w ust.1 uczestniczą w zajęciach na ogólnych zasadach obowiązujących w Uczelni, z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.

4. W celu właściwej organizacji pracy uwzględniającej zasady zapobiegania oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 pracownicy Uczelni (nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami) mogą dobrowolnie okazać w dziale kadr zaświadczenia, o których nowa w ust.1

§2

  1. Traci moc zarządzenie nr 204 z dnia 22 listopada 2021 r.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

prof. dr hab. Witold Kłaczewski
Rektor
Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

 

Skip to content