plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Program Konferencji: „Usprawnianie funkcjonalne w uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego dzieci i dorosłych”

Znany już jest dokładny program Międzynarodowej Konferencji 9-10 Maja 2019

 

Kliknij aby pobrać

 

Czwartek 9.05.2019
Vincent Pol University, Choiny 2, Lublin

9:00 – Participants of the Conference and guests will be greeted by the President-Chancellor of the Vincent Pol University in Lublin, Henryk Stefanek DOC
The Scientific Conference will be opened by:
Rector of Vincent Pol University prof. Witold Kłaczewski MD PHD
Director of the Institute of Rural Medicine prof. Lech Panasiuk MD PHD prof IRM

Session I

9:30 – Keynote Speach – Znaczenie wczesnej rehabilitacji w nowotworach mózgu
The importance of early rehabilitation in brain cancer
prof. Piotr Majcher MD PHD prof. Medical University of Lublin
National Consultant in the field of Medical Rehabilitation.
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej

10:00 – Consequences of early brain damage on different developmental aspects
Konsekwencje wczesnego uszkodzenia mózgu w różnych aspektach rozwojowych
Tamara Crnkovič PH – Zagreb/Croatia

10:20 – Different approaches in rehabilitation of cerebral palsy: Stojčević Polovina method Zróżnicowane podejście w rehabilitacji w mózgowym porażeniu dziecięcym: metoda Stojčević Polovina
Svetislav Polovina MD PHD – Zagreb/Croatia

10:40 – Functional improvement of infants with cerebral palsy
Usprawnianie funkcjonalne niemowląt z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Krzysztof Metera MD PHD – Lublin/Poland

11:00 –„Minimal Brain Dysfunctions” in children – influences to Locomotor System Symptoms. Physiotherapy
„Minimalne dysfunkcje mózgu” u dzieci – wpływ na narząd ruchu. Objawy. Fizjoterapia
prof. Tomasz Karski MD PHD – Lublin/Poland

11:20 – Przerwa na kawę

Session II

11:50 – Possibilities of orthotic treatment in children with cerebral palsy
Możliwości leczenia ortotycznego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Petr Krawczyk MD PHD – Ostrava/Czech Republic

12:10 – Complex rehabilitation of poststroke spastic upper limb – conditions and efficacy
Warunki i skuteczność usprawniania spastycznej kończyny górnej po udarze mózgu
prof. Mirosław Jabłoński MD PHD, Karolina Partyka MD – Lublin/Poland

12:30 – Upper Extremity Rehabilitation Robotics
Robotyka w rehabilitacji kończyny górnej
Sule Demirbas MD PHD – Istanbul/Turkey

12:50 – Design and development of an oropharyngeal diagnostic questionnaire for neurological patients.
Zaprojektowanie i opracowanie kwestionariusza diagnostycznego jamy ustnej i gardła dla pacjentów neurologicznych.
Erica Riesgo PH, Rosalia Seijas PH – Valladolid/Spain

13:10 – Activity limitation in cerebral palsy
Ograniczenia aktywności u dzieci z mózgowym porażeniem dzie- cięcym
Dharmang Vyas MD – Vadodara/India

13:30 – The orthopedic problems connected with vitamin D meta- bolism: rickets, osteomalacia, hypophosphatemic rickets
Problemy ortopedyczne związane z metabolizmem vitamin D:
krzywica, osteomalacja, krzywica hipofosfatemiczna
prof. Ivo Marik MD PHD – Prague/Czech Republic

13:55 – 14:10 Discussion/ Dyskusja

Piątek 10.05.2019
Institute of Rural Medicine, Jaczewskiego 2, Lublin

Session III

9:00 – Referat wprowadzający – Nowe metody diagnozy i terapii pacje- ntów z mózgowym porażeniem dziecięcym
New methods of diagnosis and therapy of patients with cerebral palsy
Prof. Krystyna Mitosek MD PHD, Agnieszka Zdzienicka – Chyła MPT – Lublin/Poland

9:20 – Diagnoza funkcjonalna zaburzeń rozwojowych niemowląt z usz-kodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wskazania do re-
habilitacji w okresie niemowlęcym
Functional diagnosis of developmental disorders of infants with damage to the central nervous system. Indications for rehabilitation in infancy
Jolanta Taczała MD PHD – Lublin/Poland

9:40 – System Intensywnej Rehabilitacji Neurofizjologicznej oraz ocena zmian funkcji ruchowych u stosujących go pacjentów z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym. Metoda profesora Kozyavkina.
System of Intensive Neurophysiological Rehabilitation and assessment of changes in motor functions in pat- ients with cerebral palsy using it. Professor Kozyavkin method
Hałyna Luń MD PHD – Truscavec/Ukraine

10:00 – Droga do optymalnego usprawnienia ruchowego oraz opanowania codziennych czynności przez pacjentów z uszkodzeniem rdzenia
kręgowego w Montecatone Rehabilitation Institute.
The way to optimal movement improvement and to master everyday activities of patients with spinal cord injury at the Montecatone Rehabilita-tion Institute
Marta Suszek-Corradetti PT – Bologne/Italy

10:20 – Usługi Skoncentrowane na Rodzinie jako nowe podejście w re-habilitacji dzieci z niepełnosprawnościami
Family Centred Services as a new approach in rehabilitation of children with disability
Aleksandra Wnuk MSC – Lublin/Poland

10:40 – Przerwa na kawę

Session IV

11:10 – Innowacyjne technologie w rehabilitacji medycznej pacjen- tów z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Innovative technologies in the medical rehabilitation of patients with cerebral palsy.
Nataliya Hrabarchuk MD – Truscavec/Ukraine

11:30 – Wykorzystanie systemu Motion Capture do obiektywnej oceny wpływu stosowania ortezy miękkiej tułowia na umiejętności motoryczne dzieci z porażeniem mózgowym.
Using the Motion Capture system an objective assess- ment of the impact of using a soft trunk orthosis on motor skills of children
with cerebral palsy.
Jolanta Taczała MD PHD, Anna Kosiecz MSC, Jakub Smołka ENG, Edyta Łukasik MD, Agnieszka Zdziennicka – Chyła MPT, Maria Skublewska-Paszkowska ENG, Marek Miłosz ENG – Lublin/Poland

11:50 – Porównanie wyników leczenia udarów niedokrwiennych metodą mechanicznej trombektomii pacjentów z środo-
wiska miejskiego i wiejskiego
Comparison of outcome after ischemic stroke treated with mecha-nical thrombectomy in patients from urban and agriculture envi-ronment
Piotr Luchowski MD PHD, Joanna Wojczal MD PHD, Michał Sojka MD PHD, prof. Konrad Rejdak MD PHD – Lublin/Poland

12:10 – Mechaniczna trombektomia w leczeniu mózgu
Mechanical thrombectomy in the treatment of the brain
Michał Sojka MD PHD – Lublin/Poland

12:30 – 12:50 Dyskusja

13:00 – Komunikaty końcowe

13:15 –  Zamknięcie konferencji
Krzysztof Metera MD PHD prof. VPU
Chairman of the Organizing Committee

Skip to content