plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

BEZPŁATNE STUDIA na kierunku EKONOMIA

 

BANK KOMPETENCJI. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA WSSP

 

BEZPŁATNE STUDIA !

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie  uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizacje projektu pn. „Bank Kompetencji – Zintegrowany Program Kształcenia WSSP”.
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne studia na kierunku:

Ekonomia z 2 specjalnościami:

 • Ekonomia menedżerska
 • Biznes międzynarodowy

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

 

 

Czesne za studia:

Ścieżka polskojęzyczna – dla obywateli polskich i zagranicznych BEZPŁATNIE
Ścieżka anglojęzyczna –  900 €/sem
Czas trwania: 3 lata
Studia: stacjonarne
Uzyskany tytuł: licencjat
ECTS: 180

EKONOMIA

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.  Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Absolwent kierunku posiądzie wiedzę, umożliwiającą mu trójkierunkowy rozwój kariery zawodowej:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub praca w sektorze przedsiębiorczym, w którym znajomość kwestii finansowych, np. rozliczeń czy księgowości jest czynnikiem zasadniczym
 • praca w sektorze finansowym – bankowym i ubezpieczeniowym i finansach publicznych
 • praca w administracji  samorządowej, państwowej szczebli terenowych i centralnych lub wspólnotowej.

 

Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

 • Ekonomia menedżerska – współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Specjalność ta uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w gospodarce. Absolwenci specjalności  ekonomia menedżerska to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych. Po studiach na tej specjalności można podjąć pracę w następujących instytucjach:
  –  stanowiska kierownicze średniego szczebla w małych i dużych firmach wszystkich branż,
  – korporacje międzynarodowe,
  – działy finansowe i operacyjne,
  – jako analityk finansowy, analityk rynków,
  – administracja publiczna i instytucje Unii Europejskiej,
  – organizacje pozarządowe,
  – firmy konsultingowe.
 • Biznes międzynarodowy – specjalność ta zajmuje się przede wszystkim poznaniem tego, jakie są przyczyny i skutki międzynarodowej wymiany towarów i usług, przepływu inwestycji, migracji, ale także tym, jak działają firmy wielonarodowe i ugrupowania integracyjne. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, rozwój stosunków gospodarczych z krajami Europy Wschodniej oraz działalność w naszym kraju inwestorów zagranicznych to najważniejsze czynniki, które powodują, że obecnie absolwent studiów ekonomicznych musi nabyć wiedzę na temat funkcjonowania w pełni otwartej gospodarki. Absolwent specjalności biznes międzynarodowy jest przygotowany do pracy:
  – w korporacjach międzynarodowych – ich centralach oraz filiach i oddziałach prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą;
  – pracy w polskich przedsiębiorstwach, współpracujących z partnerami zagranicznymi, niezależnie od skali i form ich działalności;
  – prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach zagranicznych, w tym zwłaszcza rynku europejskim
  – do pełnienia funkcji konsultanta lub analityka rynków zagranicznych, specjalisty i menedżera różnych szczebli zarządzania w firmach o profilu zarówno handlowym, usługowym jak i produkcyjnym, które działają w środowisku międzynarodowym, jak np. spółki joint venture, firmy konsultingowe, biura maklerskie, przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Okres realizacji projektu: od: 2018-05-01 do: 2021-12-31

 

Uzyskaj więcej informacji – skontaktuj się z naszymi koordynatorami:

Ścieżka polskojęzyczna:
mgr Dominika From
81 448 08 20, 81 740 72 40 w.46
e-mail: rekrutacja@wssp.edu.pl; koordynator.wssp@gmail.com

Ścieżka anglojęzyczna:
mgr Monika Wróbel
+48 81 740 25 04, 81 740 72 40 w.25
e-mail: infoenglish@pol.edu.pl

Skip to content