plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/MCSM/WSSP

Zapytanie ofertowe nr 1/2021/MCSM/WSSP na zakup i dostawę sprzętu w celu wyposażenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

Pytania z dnia 10 maja 2021 r.

 

Czy Zamawiający dopuści inkubator bez alarmu uszkodzenia promiennika? Oferowany inkubator posiada wysoce dokładny system alarmowy zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej temperatury. Po osiągnięciu stałej temperatury ciała każda zmiana wykryta przez czujniki przekraczająca ±1°C w porównaniu z ustawioną temperaturą kontrolną spowoduje włączenie się alarmu czyli wizualnych i dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych a grzałka urządzenia zostanie wyłączona po przekroczeniu temperatury kontrolnej o 1°C.

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator bez alarmu uszkodzenia promiennika, który posiada system alarmowy zbyt niskiej oraz zbyt wysokiej temperatury. Który to system po osiągnięciu stałej temperatury ciała zareaguje na każdą zmianę wykrytą przez czujniki przekraczająca ±1°C w porównaniu z ustawioną temperaturą kontrolną, powodując włączenie alarmu wizualnego i dźwiękowego – sygnał ostrzegawczy a grzałka urządzenia zostanie wyłączona po przekroczeniu temperatury kontrolnej o 1°C. .

Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Czy Zamawiający dopuści inkubator bez systemu automatycznego testu po włączeniu, z możliwością uruchomienia przez użytkownika ręcznego testu alarmów wizualnych oraz dźwiękowych? Ponadto w przypadku awarii kontrolera urządzenie automatycznie przejdzie w tryb awaryjny.

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator bez systemu automatycznego testu po włączeniu, z możliwością uruchomienia przez użytkownika ręcznego testu alarmów wizualnych oraz dźwiękowych. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Czy Zamawiający dopuści inkubator z jedną dużą, otwieraną na obie strony inkubatora, dzieloną szufladą na akcesoria zamiast wymaganej „szafki z szufladami”? Jest to wygodniejsze dla użytkownika rozwiązanie

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator z jedną dużą, otwieraną na obie strony inkubatora, dzieloną szufladą na akcesoria zamiast szafki z szufladami. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Czy Zamawiający dopuści inkubator w kolorze białym, z niebieskimi elementami dekoracyjnymi, bez możliwości zmiany koloru przez dostawcę?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator w kolorze białym, z niebieskimi elementami dekoracyjnymi. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytania z dnia 14 maja 2021 r.

 

Część 8 Inkubator otwarty 1szt.

 1. Pkt 3 Czy Zamawiający dopuści inkubator z panelem sterowania umieszczonym w kolumnie ogrzewacza, bez ekranu LCD, ale z wyświetlaczami LED: stopera APGAR, temperatury ciała noworodka i zadanej oraz z panelem przycisków funkcyjnych, przycisków sterowania oraz wskaźników?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności inkubator wyposażony w panelem sterowania umieszczonym w kolumnie ogrzewacza, z wyświetlaczami LED: zawierający stoper APGAR, pomiar temperatury ciała noworodka i zadanej wyposażony w panelem przycisków funkcyjnych, przycisków sterowania oraz wskaźników. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści test systemu z interakcją z personelem?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator wyposażony w test systemu którego realizacja jest wspomagana czynnościami wykonywanymi przez personelem na zasadzie równowazności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści inkubator w kolorystyce: biały, szary i niebieski bez możliwości zmiany kolorów?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza inkubator w  kolorystyce: biały, szary i niebieski bez możliwości zmiany kolorów na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Część 11 p.5 Aparat EKG – 1 szt.

 1. Pkt 2 Czy Zamawiający dopuści możliwość wydruku do 4 krzywych?

Odp. NIE . Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych dodatkowych zapisów i dopuszczeń lub wykluczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści brak funkcji opisanej w punkcie 4?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności aparat bez funkcji „detekcja stymulatora serca”. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 5 Czy Zamawiający dopuści klawiaturę  numeryczną i przyciski funkcyjne?

Odp. NIE . Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych dodatkowych zapisów i dopuszczeń lub wykluczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 7 Czy Zmawiający dopuści szerokość papieru 80mm?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szerokość papieru 80 mm Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 8 Czy Zamawiający dopuści czułość 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności czułość 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mV. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 1. Pkt 9 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne prędkość zapisu 5, 12.5, 25 i 50 mm/s ?

Odp. Tak – Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności prędkość zapisu 5, 12.5, 25 i 50 mm/s ? Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 1. Par. 1 ust. 2f – Z uwagi na to, iż zapis ten nie będzie miał zastosowania do każdego z urządzeń, objętych niniejszym postępowaniem  prosimy o dodanie do punktu f zastrzeżenia „jeśli dotyczy”.

Odp. Zamawiający dodaje zapis w załączniku nr 4 – wzór umowy Par. 1 ust. 2f i nadaje mu brzmienie  : „f) oświadczenia o wyrażeniu zgody na instalację oprogramowania innych producentów na monitorach pacjenta – jeżeli dotyczy”

 

 1. Par. 5 ust. 13 –  Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje dodanie zdania drugiego do § 5 ust. 13 i wskazanie, że uprawnienie do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego o następującej treści:

„Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy pozostają bez zmian.

 1. Par. 6 ust. 2a
 1. W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy pozostają bez zmian.

 1. Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający stosując określenie „opóźnienie” wskazał, że dotyczy to okoliczności za które winę ponosi Wykonawca.

 1. Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej i dodanie zapisu:

„Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych maksymalnie do wysokości 10% wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego umową. „

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy pozostają bez zmian. Zamawiający podał dokładne wymagania dotyczące zasad, warunków  i terminów realizacji dostaw wraz z montażem. Wykonawcy przystępujący do postępowania powinni wziąć pod uwagę wszelkie zagrożenia i uwarunkowania (znane tylko Wykonawcy) na dzień składania ofert i w odpowiedni sposób podać cenę usługi i potwierdzić warunki realizacji biorąc pod uwagę ewentualne „ryzyka”. Oferent zgodnie z zapisami umowy może zawsze odstąpić od realizacji umowy w przypadku gdy nie będzie w stanie jej zrealizować, ponosząc określone w umowie tzw. kary umowne.

 

 1. W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wskutek czego na podstawie §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491), na terenie Polski został wprowadzony stan epidemii, wymagający zastosowania się do licznych ograniczeń wprowadzonych w/w Rozporządzeniem oraz wobec trudnego do przewidzenia dalszego rozwoju epidemii zarówno w Polsce, jak i w Europie i na całym świecie, który może mieć istotny wpływ na realizację Umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania, zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy  klauzuli o sile wyższej (rozumianej m.in. jako stan epidemii). Propozycja tej klauzuli zakłada współpracę Stron w przypadku zaistnienia okoliczności utrudniających realizację umowy, a związanych z siłą wyższą (szczególnie epidemią). Rozwiązanie to pozwoli na bieżącą reakcję Stron w przypadku utrudnień z realizacją kontraktu ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację z COVID-19 oraz wspólne ustalenie dalszych działań w dobrej wierze tak, aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień wynikających z siły wyższej (w szczególności wynikającej z epidemii COVID-19). Tym samym zapewniona będzie realizacja interesów obu stron – tak Zamawiającego, jak i Wykonawcy – przy jednoczesnej konieczności dostosowania realizacji kontraktu do dynamicznie rozwijającej się sytuacji związanej z COVID-19 i restrykcjami wprowadzanymi przez rząd i inne organy władzy. Wobec tego, proponujemy dodanie do wzoru umowy paragrafu o następującej treści:

 

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.
 2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.
 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zapisy pozostają bez zmian. Zapisy wzoru umowy są adekwatne do sytuacji związanej także z sytuacją związaną z COVID. Na chwilę obecną Wykonawcy mogą przewidzieć ewentualne problemy związane z realizacją umowy. Zamawiający określił odpowiednio wydłużone okresy realizacji biorąc pod uwagę obecnie panującą sytuacje. W przypadku zaistnienia innych okoliczności których nie było przewidzieć na etapie składania oferty i podpisania umowy Zamawiający będzie współpracował z Wykonawcami w dobrej wierze aby interesy obu stron były realizowane pomimo utrudnień.

Czy w ogłoszonym przez Państwo postępowaniu „Zakup i dostawa wyposażenia” nie nastąpiła pomyłka w „Części 10, j.1 Defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt. j.2 Defibrylator – 1 szt”, ponieważ nie ma tu opisanych wymagań odnośnie drugiego z defibrylatorów?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że opis przedmiotu zamówienia wskazany w części 10 dotyczy obu defibrylatorów. Zapisy pozostają bez zmian.

Część 9 – Respirator.

 

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymogi SIWZ respirator o poniższym opisie:

 

Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu. Wyposażony w torbę ochronną która zapobiega dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.

Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli 2l, reduktora, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA ,  kieszeni na akcesoria, maski , przewodu pacjenta.

 

System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii.

Wymiana baterii bez potrzeby używania narzędzi.

Łączność bezprzewodowa WIFI.

Wentylacja 100% tlenem i typu AirMix.

Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu.

Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia.

System testowy, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora przez użytkownika obejmujący kontrolę funkcji oraz elementów wykonawczych i obsługowych.

Alarmy:

-Niski poziom dostarczanego powietrza,

-Ciśnienie w obwodzie powietrza poza limitem,

-Ciśnienie w obwodzie powietrza jest niższe niż dolna granica,

-Szybkość wentylacji na minutę poza górnym limitem,

-Szybkość wentylacji na minutę poza dolną granicą,

-Opóźnienie czasu bez wdechu poza limitem,

-Zbyt niskie napięcie akumulatora,

-Poziom głośności alarmów regulowany,

-Dodatkowy wskaźnik alarmu LED.

 

Wymiary WxHxD w mm 372x151x171 mm
Waga 3,51 kg
Działanie: zakres temperatur, Wilgotność

Ciśnienie powietrza

0°C do +40°C

15% ~ 95%

70 kPa ~ 110 kPa

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz 5,7 cala TFT

Rozdzielczość: 640 x 480 pikseli

Sterowanie Czas – kontrola wyzwalania, głośność –

sterowanie

Tryby wentylacji IPPV, A/C, A/C+Sigh, SIMV, SPONT, CPAP,

Ręczny, PCV

 

Objętość minutowa (MV)

1-60 l/min (ATPD)

 

Wejście gazu Tlen medyczny
Zakres ciśnienia roboczego 2,7 do 6,0 barów
Wymagany dopływ gazu Standardowe zasilanie gazem:

-Ciśnienie zasilania

-Rysowany przepływ

Optymalne zaopatrzenie w gaz:

-Ciśnienie zasilania

-Rysowany przepływ

Niezalecane zasilanie gazem:

-Ciśnienie zasilania

-Rysowany przepływ

 

 

Co najmniej 2,7 bara

Co najmniej 70 l/min tlenu (ATPD)

 

Co najmniej 4,5 bara

Co najmniej 100 l/min tlenu (ATPD)

 

Mniej niż 2,7 bara

Mniej niż 80 l/min tlenu (ATPD)

Opór zaworu pacjenta Wdechowe Wydechowy

Awaryjne doprowadzenie powietrza

 

<6 mbar, gdy przepływ wynosi 30, 60 l/min

<6 mbar, gdy przepływ wynosi 30,60 l/min

<6 mbar, gdy przepływ wynosi 15-30 l/min

 

Maks. przepływ wylotowy

Przy ciśnieniu dopływu powietrza 4 bar i

maksymalnie pustym tlenie, przepływ

mierzony co najmniej 90l/min (ATPD)

Stosunek czasu oddechu Regulacja w zakresie od 9: 1 do 1: 9
Zasilacz, adapter Wejście: 100-240 V, 50-60 HZ

Wyjście: 12VDC / 5A

 

Częstość oddechów 0-99 uderzeń / min
Objętość oddechowa 50 ~ 2500 ml (ATPD)
Ciśnienie wentylacji 4-60 mbar
Ciśnienie wyzwalania -10-0 mbar
Mechaniczny zawór bezpieczeństwa <100 mbar
Tryb wyzwalania Wyzwalacz ciśnienia
Czas bezdechu 5 ~ 60 s
Tolerancja czasu oddechowego ± 15%
Tolerancja częstotliwości wentylacji 0~7 uderzeń na minutę, wynosi ± 1 uderzeń na

minutę, inne ± 15%

Tolerancja objętości oddechowej Objętość oddechowa wdechu wynosi 50 ml-100 ml,

to jest ± 30 ml; >100 ml to ± 15%

Tolerancja ciśnienia wentylacji 0mbar-10mbar, to jest ± 2mbar. Inne to ±15%
Tolerancja ciśnienia wyzwalania ± 1 mbar
Tolerancja czasu bezdechu 2s
Tolerancja na ciśnienie CPAP 0~7 mbar, wynosi ± 1mbar, inne ±15%
Stężenie O2 45% -100%
Tolerancja pomiaru stężenia O2 ±10%
Gwint sprężonego gazu 9 / 16-18UNF
Złącze przewodu wentylacyjnego Zewnętrzna Φ15mm / wewnętrzna Φ20mm
Bateria

 

 

 

Temperatura pracy:

Temperatura ładowania:

Akumulator litowo-jonowy

Oczekiwana żywotność to 2 lata, pojemność: 7,8

Ah, czas pracy z akumulatorem: ponad 11 godzin

-20C ~60C 5C ~ 40C

Moc jednostkowa ≤25VA

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuści respirator z wentylacją w trybach sterowanych objętością i ciśnieniem, bez trybów CPR, BiLVL, wentylacji manualnej i trybu natychmiastowego rozpoczęcia wentylacji?

Odp. NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i modyfikacji. Funkcjonalność trybu CPR, BiLVL, wentylacji manualnej i trybu natychmiastowego rozpoczęcia wentylacji jest niezbędnym elementem zapoznania merytorycznego studentów kierunku pielęgniarstwa w zakresie prowadzenia wentylacji pacjentów z problemami z zakresu układu oddechowego. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez CPR z dźwiękowym sygnałem tempa uciśnięć klatki piersiowej?

Odp. NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i modyfikacji. Funkcjonalność trybu CPR z dźwiękowym sygnałem tempa uciśnięć klatki piersiowej jest niezbędnym elementem zapoznania merytorycznego studentów kierunku pielęgniarstwa w zakresie prowadzenia wentylacji pacjentów z problemami z zakresu układu oddechowego. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 4.

Czy Zamawiający dopuści respirator bez ładowarki. W proponowanym modelu respiratora ładowanie akumulatorów odbywa się z wewnętrznego układu podłączonego do sieci zasilającej 100V-240V, 50/60 Hz?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza respirator bez zewnętrznej ładowarki /zasilacza akumulatorów który posiada wewnętrzny układ ładowania akumulatorów z sieci zasilającej 100V-240V, 50/60 Hz na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 5.

Czy Zamawiający dopuści respirator wyposażony w dwie torby transportowe, jedną przeznaczoną dla samego respiratora, drugą na niezbędne wyposażenie: butlę aluminiową na tlen 2,7 l, reduktor tlenowy z szybkozłączem AGA – wyposażony w przepływomierz obrotowy o regulowanym przepływie od 0 do 25 l/min.?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza respirator wyposażony w dwie torby transportowe, jedną przeznaczoną dla samego respiratora, drugą na niezbędne wyposażenie: butlę aluminiową na tlen 2,7 l, reduktor tlenowy z szybkozłączem AGA – wyposażony w przepływomierz obrotowy o regulowanym przepływie od 0 do 25 l/min. na zasadzie równoważności.  Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Część 10 – Defibrylator manualny z funkcją AED oraz Defibrylator.

 

Pytanie nr 6.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z defibrylacją ręczną w protokole defibrylacji niskoenergetycznej w zakresie od 1 do 200 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z Defibrylacja ręczna w zakresie min. od 1 do 200 J. w protokole defibrylacji niskoenergetycznej (pkt. 5) na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 7.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z funkcją defibrylacji w trybie AED programowalną przez użytkownika od 150 do 200 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z funkcją defibrylacji w trybie AED programowalną przez użytkownika od 150 do 200 J Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz liczba urządzeń pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z funkcją defibrylacji w trybie AED programowalną przez użytkownika od 150 do 360 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator z funkcją defibrylacji w trybie AED programowalną przez użytkownika od 150 do 360 J. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz liczba urządzeń pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 9.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych, z nakładką w przypadku stosowania łyżek dla dzieci.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator wyposażone w łyżki defibrylacyjne dla dorosłych, z nakładką w przypadku stosowania łyżek dla dzieci na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 10.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z wydrukiem w czasie rzeczywistym 2 krzywych?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z wydrukiem w czasie rzeczywistym 2 krzywych na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 11.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 6,5” i wysokiej jasności 1000cd/m2?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 6,5” i wysokiej jasności 1000cd/m2na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 12.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi posiadający defibrylację ręczną od 2 do 270 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi posiadający defibrylację ręczną od 2 do 270 J na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 13.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi posiadający defibrylację w trybie AED programowalną przez użytkownika od 50 do 270 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi posiadający defibrylację w trybie AED programowalną przez użytkownika od 50 do 270 J na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 14.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi z wbudowaną baterią ładowaną automatycznie po podłączeniu defibrylatora do sieci?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z ekranowym przewodnikiem obsługi z wbudowaną baterią ładowaną automatycznie po podłączeniu defibrylatora do sieci na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 15.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z możliwością rozbudowy o monitorowanie 18 odprowadzeń EKG z defibrylacją ręczną od 2 do 270 J?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z defibrylacją ręczną od 2 do 270 J na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 16.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z możliwością rozbudowy o monitorowanie 18 odprowadzeń EKG z defibrylacją w trybie AED programowalne przez użytkownika od 50 do 270 J?

Odp. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z defibrylacją w trybie AED programowalne przez użytkownika od 50 do 270 J na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie nr 17.

Czy Zamawiający dopuści defibrylator manualny z funkcją AED z możliwością rozbudowy o monitorowanie 18 odprowadzeń EKG z wbudowaną baterią ładowaną automatycznie po podłączeniu defibrylatora do sieci?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza defibrylator manualny z funkcją AED z z wbudowaną baterią ładowaną automatycznie po podłączeniu defibrylatora do sieci na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Część 11 – Aparat EKG.

 

 

Pytanie nr 18.

 

Czy Zamawiający dopuści Aparat EKG z czułością zapisu 2,5/5/10/20 mm/mV?

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza Aparat EKG z czułością zapisu 2,5/5/10/20 mm/mV na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Część 12 – Lampa zabiegowa.

 

Pytanie nr 19.

 

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową w obudowie koloru białego?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza lampę zabiegową w obudowie koloru białego na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Część 13 – Pozycja 1 Punkt 1 Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami.

 

Pytanie nr 20.

 

Czy Zamawiający dopuści panel medyczny 2-stanowiskowy o długości 300 cm? Biorąc pod uwagę wyposażenie panela, norma na te urządzenia narzuca pewne odległości pomiędzy elementami wyposażenia, stąd długość 300 cm.

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza panel medyczny 2-stanowiskowy o długości 300 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Część 14 – Łóżko na stanowisko Intensywnej Terapii.

 

 

 

 

Pozycja 1 Łóżko na stanowisko Intensywnej Terapii.

 

Pytanie nr 21.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania SIWZ łóżko o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

 

 

Łóżko elektryczne, 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome i 1 mocowane na stałe. Platforma materaca wykonana z ABS, łatwa do usunięcia i czyszczenia, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca. Rama podstawy wykonana jest ze spawanych i powleczonych żywicą epoksydową rur stalowych, z kołami wyposażonymi w termoformowane osłony ABS. Rama łóżka, na której opiera się platforma materaca, może pomieścić bezpieczne, składane lub opuszczane barierki boczne; po obu stronach ramy znajduje się metalowy uchwyt na akcesoria z dwoma ruchomymi przesuwnymi plastikowymi haczykami, każdy o udźwigu 3 kg. Rama wyposażona jest w odpowiednie obudowy do wysięgnika ręki do podnoszenia pacjenta i wieszaka kroplówki w 4 rogach.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą 2 siłowników elektrycznych niskiego napięcia (24 V) dla maksymalnego bezpiecznego obciążenia podnoszenia 260 kg. Standardowo łóżko jest wyposażone w jeden pilot dla pacjenta, jak i personelu szpitalnego, który można umieścić na końcach łóżka i na szynach bocznych, pełniąc następujące funkcje:- regulacja oparcia;- regulacja zgięcia kolana;- jednoczesna regulacja oparcia i zginania kolana; – regulacja wysokości;- wysięgnik ręki – regulowany statyw na płyny infuzyjnePilot posiada system, w którym można zablokować pojedyncze funkcje.  Podczas regulacji oparcie segmentu pleców, segmenty się rozsuwają tworząc przestrzeń dla pacjenta, aby nie dochodziło do ściskania pacjenta i przesuwania względem leża: pozwala to uniknąć ciągłego podciągania zsuwającego się pacjenta na łóżku, aby zmniejszyć nacisk na miednicę, by poprawić oddychanie i sprawić, by pacjenta pozycja była znacznie wygodniejsza. W trakcie autoregresji oparcie przesuwa się o 11 cm do tyłu. W nagłych przypadkach oparcie można opuścić ręcznie za pomocą dźwigni szybkiego zwalniania (CPR) dostępnej po obu stronach łóżka; dźwignię można łatwo zlokalizować niezależnie od położenia łóżka, nawet na najniższej wysokości, zarówno z opuszczonymi barierkami, jak i podniesionymi. Segment podnóżka jest ręcznie regulowany za pomocą mechanizmu zębatkowego i wyposażony w mechaniczną kontrolę bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprawidłowych kątów / przeciwdziałania niechcianej rotacji bocznej kolana. Szczyty łóżek wykonane z tworzywa z wkładkami ze stali nierdzewnej, z wyprofilowanymi otworami przeznaczonymi do powieszenia pompy materaca zmiennociśnieniowego i uchylnej półki na monitor. Uchwyty do przemieszczania łóżka zintegrowane w szczytach. Szczyty łóżek są osadzone w dedykowanych gniazdach z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającego wypadaniu, które można odblokować za pomocą małych dźwigni zintegrowanych z konstrukcją.Wykończenie powłoki proszkami epoksydowymi z jonami srebra.Barierki tworzywowe, dzielone, kolor wstawek zielony.Zintegrowany materac z łóżkiem.

Dane techniczne:

Wymiary leża: cm 200×84

Wysokość leża: min. cm 40 max cm 80

Wymiary z barierkami bocznymi: maks. cm 218 x 99

Wymiary bez barierek bocznych: cm 218 x 93 (maks.)

Segment pleców: 0 ° – 70 °Segment kolana: 0 ° – 32 °

Segment nóg: od –16 ° do + 11 °

Waga łóżka (bez akcesoriów): 100 kg.

Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg.

Ochrona: IPX4. 

Parametry elektryczne:

Napięcie sieciowe: 230 V +/- 10%

Częstotliwość linii: 50 Hz przekształcona na 24 V; na 24 V;

Wtyczka: SCHÜKO

Maksymalna moc pobierana: 145 VA

Klasa izolacji: II – TYP: B

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 1 Łóżko na stanowisko Intensywnej Terapii – Punkt 23 Szafka przyłóżkowa.

 

Pytanie nr 22.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniającą wymagania SIWZ szafkę przyłóżkową o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

 

Dwustronna szafka przyłóżkowa z blachy stalowej, z perforowanym dnem w celu zapewnienia wentylacji.

Laminowany blat, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami.

 

Wyposażona w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem ułatwiającym utrzymanie czystości, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami.

 

Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym.

Wymiary w cm: 53x49x73(wys.)

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza dwustronną szafkę przyłóżkowa wykonaną z blachy stalowej, z laminowanym blatem, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażoną w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem ułatwiającym utrzymanie czystości, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami. Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym. Wymiary w cm: 53x49x73(wys.) na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 2 Łóżko szpitalne ortopedyczne.

 

Pytanie nr 23.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania SIWZ łóżko o poniższym opisie:

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Łóżko elektryczne, 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome i 1 mocowane na stałe. Platforma materaca wykonana z ABS, łatwa do usunięcia i czyszczenia, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca.

Rama podstawy wykonana jest ze spawanych i powleczonych żywicą epoksydową rur stalowych, z kołami wyposażonymi w termoformowane osłony ABS. Rama łóżka, na której opiera się platforma materaca, może pomieścić bezpieczne, składane lub opuszczane barierki boczne; po obu stronach ramy znajduje się metalowy uchwyt na akcesoria z dwoma ruchomymi przesuwnymi plastikowymi haczykami, każdy o udźwigu 3 kg. Rama wyposażona jest w odpowiednie obudowy do wysięgnika ręki do podnoszenia pacjenta i wieszaka kroplówki w 4 rogach.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą 2 siłowników elektrycznych niskiego napięcia (24 V) dla maksymalnego bezpiecznego obciążenia podnoszenia 260 kg. Standardowo łóżko jest wyposażone w jeden pilot dla pacjenta, jak i personelu szpitalnego, który można umieścić na końcach łóżka i na szynach bocznych, pełniąc następujące funkcje:- regulacja oparcia;- regulacja zgięcia kolana;- jednoczesna regulacja oparcia i zginania kolana; – regulacja wysokości;- wysięgnik ręki – regulowany statyw na płyny infuzyjnePilot posiada system, w którym można zablokować pojedyncze funkcje.  Podczas regulacji oparcie segmentu pleców, segmenty się rozsuwają tworząc przestrzeń dla pacjenta, aby nie dochodziło do ściskania pacjenta i przesuwania względem leża: pozwala to uniknąć ciągłego podciągania zsuwającego się pacjenta na łóżku, aby zmniejszyć nacisk na miednicę, by poprawić oddychanie i sprawić, by pacjenta pozycja była znacznie wygodniejsza. W trakcie autoregresji oparcie przesuwa się o 11 cm do tyłu. W nagłych przypadkach oparcie można opuścić ręcznie za pomocą dźwigni szybkiego zwalniania (CPR) dostępnej po obu stronach łóżka; dźwignię można łatwo zlokalizować niezależnie od położenia łóżka, nawet na najniższej wysokości, zarówno z opuszczonymi barierkami, jak i podniesionymi. Segment podnóżka jest ręcznie regulowany za pomocą mechanizmu zębatkowego i wyposażony w mechaniczną kontrolę bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprawidłowych kątów / przeciwdziałania niechcianej rotacji bocznej kolana. Szczyty łóżek wykonane z tworzywa z wkładkami ze stali nierdzewnej, z wyprofilowanymi otworami przeznaczonymi do powieszenia pompy materaca zmiennociśnieniowego i uchylnej półki na monitor. Uchwyty do przemieszczania łóżka zintegrowane w szczytach. Szczyty łóżek są osadzone w dedykowanych gniazdach z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającego wypadaniu, które można odblokować za pomocą małych dźwigni zintegrowanych z konstrukcją.Wykończenie powłoki proszkami epoksydowymi z jonami srebra.Barierki tworzywowe, dzielone, kolor wstawek zielony.Zintegrowany materac z łóżkiem.

Dane techniczne:

Wymiary leża: cm 200×84

Wysokość leża: min. cm 40 max cm 80

Wymiary z barierkami bocznymi: maks. cm 218 x 99

Wymiary bez barierek bocznych: cm 218 x 93 (maks.)

Segment pleców: 0 ° – 70 °Segment kolana: 0 ° – 32 °

Segment nóg: od –16 ° do + 11 °

Waga łóżka (bez akcesoriów): 100 kg.

Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg.

Ochrona: IPX4. 

Parametry elektryczne:

Napięcie sieciowe: 230 V +/- 10%

Częstotliwość linii: 50 Hz przekształcona na 24 V; na 24 V;

Wtyczka: SCHÜKO

Maksymalna moc pobierana: 145 VA

Klasa izolacji: II – TYP: B

 

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 2 Łóżko szpitalne ortopedyczne – Punkt 9 Szafka przyłóżkowa.

 

Pytanie nr 24.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniającą wymagania SIWZ szafkę przyłóżkową o poniższym opisie:

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Dwustronna szafka przyłóżkowa z blachy stalowej, z perforowanym dnem w celu zapewnienia wentylacji.

Laminowany blat, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami.

 

Wyposażona w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem ułatwiającym utrzymanie czystości, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami.

 

Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym.

Wymiary w cm: 53x49x73(wys.)

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza następującą funkcjonalność dwustronną szafkę przyłóżkowa wykonaną z blachy stalowej, z laminowanym blatem, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażoną w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami. Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym. Wymiary w cm: 53x49x73(wys.) na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 2 Łóżko szpitalne ortopedyczne – Punkt 13 Stolik przyłóżkowy.

 

Pytanie nr 25.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymagania SIWZ stolik przyłóżkowy o poniższym opisie:

 

 

Zdjęcie poglądowe.

 

 

Stolik wykonany z elementów stalowych lakierowanych proszkowo oraz blatu drewnianego. Budowa w kształcie litery „L”, z podzieloną na dwie części podstawą daje możliwość łatwego wjechania zarówno pod łóżko rehabilitacyjne jak i pod wózek inwalidzki. Istnieje możliwość regulacji wysokości oraz kąta nachylenia blatu. Dodatkowo blat wyposażony w profile, które zapobiegają zsuwaniu się przedmiotów. Stolik wykonany jest z łatwo-zmywalnych materiałów.

 

Charakterystyka ogólna:

 • Regulowana wysokość
  • Laminat: jasny dąb
  • Trzecia klasa ognioodporności
  • Metalowa rama w kolorze Magnolia
  • Cztery kółka

 

Podstawowe dane techniczne

Wymiary zewnętrzne

szer. x dł. x wys.

60x45x100cm
Wymiary blatu

szer. x dł.

60x40cm
Zakres regulacji wysokości 66-100cm
Bezpieczne obciążenie robocze 8kg

 

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza następującą funkcjonalność:  Stolik przyłóżkowy „przyjaciel”, blat o wymiarach min. 600 x 400 mm, z możliwością ustawienia pod kątem, , min. wys. 660 mm. na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 3 Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

 

Pytanie nr 26.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniające wymagania SIWZ łóżko o poniższym opisie:

 

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Łóżko elektryczne, 4-sekcyjne, w tym 3 ruchome i 1 mocowane na stałe. Platforma materaca wykonana z ABS, łatwa do usunięcia i czyszczenia, z okrągłymi krawędziami i zintegrowanymi ogranicznikami materaca.

Rama podstawy wykonana jest ze spawanych i powleczonych żywicą epoksydową rur stalowych, z kołami wyposażonymi w termoformowane osłony ABS. Rama łóżka, na której opiera się platforma materaca, może pomieścić bezpieczne, składane lub opuszczane barierki boczne; po obu stronach ramy znajduje się metalowy uchwyt na akcesoria z dwoma ruchomymi przesuwnymi plastikowymi haczykami, każdy o udźwigu 3 kg. Rama wyposażona jest w odpowiednie obudowy do wysięgnika ręki do podnoszenia pacjenta i wieszaka kroplówki w 4 rogach.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą 2 siłowników elektrycznych niskiego napięcia (24 V) dla maksymalnego bezpiecznego obciążenia podnoszenia 260 kg. Standardowo łóżko jest wyposażone w jeden pilot dla pacjenta, jak i personelu szpitalnego, który można umieścić na końcach łóżka i na szynach bocznych, pełniąc następujące funkcje:- regulacja oparcia;- regulacja zgięcia kolana;- jednoczesna regulacja oparcia i zginania kolana; – regulacja wysokości;- wysięgnik ręki – regulowany statyw na płyny infuzyjnePilot posiada system, w którym można zablokować pojedyncze funkcje.  Podczas regulacji oparcie segmentu pleców, segmenty się rozsuwają tworząc przestrzeń dla pacjenta, aby nie dochodziło do ściskania pacjenta i przesuwania względem leża: pozwala to uniknąć ciągłego podciągania zsuwającego się pacjenta na łóżku, aby zmniejszyć nacisk na miednicę, by poprawić oddychanie i sprawić, by pacjenta pozycja była znacznie wygodniejsza. W trakcie autoregresji oparcie przesuwa się o 11 cm do tyłu. W nagłych przypadkach oparcie można opuścić ręcznie za pomocą dźwigni szybkiego zwalniania (CPR) dostępnej po obu stronach łóżka; dźwignię można łatwo zlokalizować niezależnie od położenia łóżka, nawet na najniższej wysokości, zarówno z opuszczonymi barierkami, jak i podniesionymi. Segment podnóżka jest ręcznie regulowany za pomocą mechanizmu zębatkowego i wyposażony w mechaniczną kontrolę bezpieczeństwa, aby uniknąć nieprawidłowych kątów / przeciwdziałania niechcianej rotacji bocznej kolana. Szczyty łóżek wykonane z tworzywa z wkładkami ze stali nierdzewnej, z wyprofilowanymi otworami przeznaczonymi do powieszenia pompy materaca zmiennociśnieniowego i uchylnej półki na monitor. Uchwyty do przemieszczania łóżka zintegrowane w szczytach. Szczyty łóżek są osadzone w dedykowanych gniazdach z blokadą bezpieczeństwa zapobiegającego wypadaniu, które można odblokować za pomocą małych dźwigni zintegrowanych z konstrukcją.Wykończenie powłoki proszkami epoksydowymi z jonami srebra.Barierki tworzywowe, dzielone, kolor wstawek zielony.Zintegrowany materac z łóżkiem.

Dane techniczne:

Wymiary leża: cm 200×84

Wysokość leża: min. cm 40 max cm 80

Wymiary z barierkami bocznymi: maks. cm 218 x 99

Wymiary bez barierek bocznych: cm 218 x 93 (maks.)

Segment pleców: 0 ° – 70 °Segment kolana: 0 ° – 32 °

Segment nóg: od –16 ° do + 11 °

Waga łóżka (bez akcesoriów): 100 kg.

Bezpieczne obciążenie robocze: 260 kg.

Ochrona: IPX4. 

Parametry elektryczne:

Napięcie sieciowe: 230 V +/- 10%

Częstotliwość linii: 50 Hz przekształcona na 24 V; na 24 V;

Wtyczka: SCHÜKO

Maksymalna moc pobierana: 145 VA

Klasa izolacji: II – TYP: B

 

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

Pozycja 3 Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – Punkt 16 Szafka przyłóżkowa.

 

 

Pytanie nr 27.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniającą wymagania SIWZ szafkę przyłóżkową o poniższym opisie:

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Dwustronna szafka przyłóżkowa z blachy stalowej, z perforowanym dnem w celu zapewnienia wentylacji.

Laminowany blat, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami.

 

Wyposażona w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem ułatwiającym utrzymanie czystości, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami.

 

Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym.

Wymiary w cm: 53x49x73(wys.)

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza następującą funkcjonalność dwustronną szafkę przyłóżkowa wykonaną z blachy stalowej, z laminowanym blatem, fronty szuflad i drzwiczki ze zintegrowanymi uchwytami. Wyposażoną w uchwyt na butelkę po jednej stronie, szufladę z wyjmowanym pojemnikiem, drzwiczki otwierane obustronnie o kącie otwarcia 185°. Podstawa z 4 podwójnymi kółkami o średnicy 50 mm, z blokadą i odbojnikami. Lakierowana proszkowo, z dodatkiem antybakteryjnym. Wymiary w cm: 53x49x73(wys.) na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

Część 16.

 

Pozycja 1 Kozetka lekarska – Punkt 3.

 

Pytanie nr 28.

 

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską z regulacją kąta nachylenia zagłówka w zakresie +/- 40 stopni?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z regulacją kąta nachylenia zagłówka w zakresie +/- 40 stopni na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

Pozycja 2 Stanowisko do iniekcji – Punkt 4.

 

Pytanie nr 29.

 

Czy Zamawiający dopuści stanowisko do iniekcji o wymiarach siedziska 38 x 38 cm oraz wysokością oparcia 43 cm?

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza stanowisko do iniekcji o wymiarach siedziska 38 x 38 cm oraz wysokością oparcia 43 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 3 Wózek transportowy – Punkt 6.

 

Pytanie nr 30.

 

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 560 do 890 mm?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza wózek transportowy z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 560 do 890 mm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie nr 31.

 

Czy Zamawiający dopuści wózek transportowy z czterema kołami o średnicy 200 mm z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy: jednoczesna blokada/zwolnienie blokady 4 kół; 3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe?

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza wózek transportowy z czterema kołami o średnicy 200 mm z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy: jednoczesna blokada/zwolnienie blokady 4 kół; 3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Część 17

 

 

Pozycja 1 Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem.

 

Pytanie nr 32.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymagania SIWZ wózek reanimacyjny dla dzieci o poniższym opisie:

 

 

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Konstrukcja wózka polega na połączeniu materiałów kompozytowych, z których każdy dobrany jest tak, aby zoptymalizować funkcjonalność, solidność i czyszczenie produktu. Jako wynik uważnej analizy ergonomicznej, gwarantuje maksymalną stabilność w każdych warunkach użytkowania i odznacza się doskonałą możliwością manewrowania, nawet wtedy, kiedy jest w pełni załadowany. Konstrukcja samonośna wykonana jest z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym, co zapewnia wysoki stopień higieny i warunków sanitarnych. Wózek charakteryzujący się krągłymi liniami, bez rogów i ostrych krawędzi, pozwala na utrzymanie optymalnej higieny. Przednia komora wyposażona jest w formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi zmiennymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. Wygodne ergonomiczne uchwyty. Szuflady umocowane są na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy i uruchamianym przez dźwignię mechanizmem odhaczania. Szuflady zamykane są za pomocą centralnego zamka składanym kluczem zapobiegającym wstrząsom, znajdującym się z przodu. Po prawej stronie znajdują się 2 metalowe uchwyty na akcesoria. Lewa strona wyposażona jest w dodatkowy wyciągany blat i 3 opuszczane szufladki z półprzezroczystego plastiku o kącie otwarcia wynoszącym 40° i z możliwością wyciągnięcia do wyczyszczenia. Blat wykonany z termoformowanego tworzywa sztucznego jest odporny na uderzenia i zadrapania, a także łatwy w myciu i dezynfekcji. Podniesiona przednia krawędź blatu ma właściwości zatrzymywania płynów, a wbudowane wysokie krawędzie z trzech stron mogą służyć jako uchwyty do pchania. Wewnętrzny kształt wbudowanej krawędzi stanowi łatwy w użyciu uchwyt i pomaga w manewrowaniu wózkiem. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, jest łatwa w myciu i dezynfekcji. Wózek posiada cztery skrętne kauczukowe koła o średnicy 125 mm amortyzujące wstrząsy, z których 2 przednie wyposażone są w hamulce sterowane nożnie i są zamontowane na stalowej ramie.

 

Standardowo wózek wyposażony jest w:

 

3 szuflady o szerokości 450 mm i wysokości 150 mm, z niebieskim uchwytem,

1 szufladę o szerokości 450 mm i wysokości 225 mm, z zielonym uchwytem,

 

1 górną konstrukcję na akcesoria z dwoma rurkami, niższa regulowana,

1 zestaw 9 opuszczanych szufladek (5+4),

1 podwójny hak na płyny infuzyjne do górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uchwyt na naczynie w kształcie nerki,

 

1 misę do dezynfekcji z uchwytem w górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uniwersalny uchwyt,

1 mały pojemnik na mniejsze odpady,

 

Wyposażenie dodatkowe:

1 kosz na odpady o pojemności 10 l otwierany kolanem

I uchwyt na opakowanie rękawiczek montowany na szynie bocznej

 

Wymiary w cm: 74x60x104/171 wys. (bez akcesoriów).

 

Wysokość blatu: 100 cm.

Waga: 63 kg

 

WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC.

WYRÓB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001 ORAZ ISO 13485

 

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

Pozycja 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem.

 

Pytanie nr 33.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymagania SIWZ wózek reanimacyjny o poniższym opisie:

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Konstrukcja wózka polega na połączeniu materiałów kompozytowych, z których każdy dobrany jest tak, aby zoptymalizować funkcjonalność, solidność i czyszczenie produktu. Jako wynik uważnej analizy ergonomicznej, gwarantuje maksymalną stabilność w każdych warunkach użytkowania i odznacza się doskonałą możliwością manewrowania, nawet wtedy, kiedy jest w pełni załadowany. Konstrukcja samonośna wykonana jest z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym, co zapewnia wysoki stopień higieny i warunków sanitarnych. Wózek charakteryzujący się krągłymi liniami, bez rogów i ostrych krawędzi, pozwala na utrzymanie optymalnej higieny. Przednia komora wyposażona jest w formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi zmiennymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. Wygodne ergonomiczne uchwyty. Szuflady umocowane są na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy i uruchamianym przez dźwignię mechanizmem odhaczania. Szuflady zamykane są za pomocą centralnego zamka składanym kluczem zapobiegającym wstrząsom, znajdującym się z przodu. Po prawej stronie znajdują się 2 metalowe uchwyty na akcesoria. Lewa strona wyposażona jest w dodatkowy wyciągany blat i 3 opuszczane szufladki z półprzezroczystego plastiku o kącie otwarcia wynoszącym 40° i z możliwością wyciągnięcia do wyczyszczenia. Blat wykonany z termoformowanego tworzywa sztucznego jest odporny na uderzenia i zadrapania, a także łatwy w myciu i dezynfekcji. Podniesiona przednia krawędź blatu ma właściwości zatrzymywania płynów, a wbudowane wysokie krawędzie z trzech stron mogą służyć jako uchwyty do pchania. Wewnętrzny kształt wbudowanej krawędzi stanowi łatwy w użyciu uchwyt i pomaga w manewrowaniu wózkiem. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, jest łatwa w myciu i dezynfekcji. Wózek posiada cztery skrętne kauczukowe koła o średnicy 125 mm amortyzujące wstrząsy, z których 2 przednie wyposażone są w hamulce sterowane nożnie i są zamontowane na stalowej ramie.

 

Standardowo wózek wyposażony jest w:

 

3 szuflady o szerokości 450 mm i wysokości 150 mm, z niebieskim uchwytem,

1 szufladę o szerokości 450 mm i wysokości 225 mm, z zielonym uchwytem,

 

1 górną konstrukcję na akcesoria z dwoma rurkami, niższa regulowana,

1 zestaw 9 opuszczanych szufladek (5+4),

1 podwójny hak na płyny infuzyjne do górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uchwyt na naczynie w kształcie nerki,

 

1 misę do dezynfekcji z uchwytem w górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uniwersalny uchwyt,

1 mały pojemnik na mniejsze odpady,

 

Wyposażenie dodatkowe:

1 kosz na odpady o pojemności 10 l otwierany kolanem

I uchwyt na opakowanie rękawiczek montowany na szynie bocznej

 

Wymiary w cm: 74x60x104/171 wys. (bez akcesoriów).

 

Wysokość blatu: 100 cm.

Waga: 63 kg

 

WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC.

WYRÓB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001 ORAZ ISO 13485

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pozycja 3 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem.

 

Pytanie nr 34.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymagania SIWZ wózek reanimacyjny o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

 

Konstrukcja wózka polega na połączeniu materiałów kompozytowych, z których każdy dobrany jest tak, aby zoptymalizować funkcjonalność, solidność i czyszczenie produktu. Jako wynik uważnej analizy ergonomicznej, gwarantuje maksymalną stabilność w każdych warunkach użytkowania i odznacza się doskonałą możliwością manewrowania, nawet wtedy, kiedy jest w pełni załadowany. Konstrukcja samonośna wykonana jest z blachy stalowej pokrytej powłoką epoksydową z dodatkiem antybakteryjnym, co zapewnia wysoki stopień higieny i warunków sanitarnych. Wózek charakteryzujący się krągłymi liniami, bez rogów i ostrych krawędzi, pozwala na utrzymanie optymalnej higieny. Przednia komora wyposażona jest w formowane wtryskowo plastikowe szuflady z zaokrąglonymi krawędziami i wnętrzem, oraz wbudowanymi zmiennymi kolorowymi uchwytami i mocowaniami na etykiety. Wygodne ergonomiczne uchwyty. Szuflady umocowane są na ukrytych prowadnicach metalowych z możliwością całkowitego wyciągnięcia, ze sprężynowym zamknięciem tłumiącym hałasy i uruchamianym przez dźwignię mechanizmem odhaczania. Szuflady zamykane są za pomocą centralnego zamka składanym kluczem zapobiegającym wstrząsom, znajdującym się z przodu. Po prawej stronie znajdują się 2 metalowe uchwyty na akcesoria. Lewa strona wyposażona jest w dodatkowy wyciągany blat i 3 opuszczane szufladki z półprzezroczystego plastiku o kącie otwarcia wynoszącym 40° i z możliwością wyciągnięcia do wyczyszczenia. Blat wykonany z termoformowanego tworzywa sztucznego jest odporny na uderzenia i zadrapania, a także łatwy w myciu i dezynfekcji. Podniesiona przednia krawędź blatu ma właściwości zatrzymywania płynów, a wbudowane wysokie krawędzie z trzech stron mogą służyć jako uchwyty do pchania. Wewnętrzny kształt wbudowanej krawędzi stanowi łatwy w użyciu uchwyt i pomaga w manewrowaniu wózkiem. Podstawa wykonana z termoformowanego tworzywa odpornego na uderzenia i zadrapania, jest łatwa w myciu i dezynfekcji. Wózek posiada cztery skrętne kauczukowe koła o średnicy 125 mm amortyzujące wstrząsy, z których 2 przednie wyposażone są w hamulce sterowane nożnie i są zamontowane na stalowej ramie.

 

Standardowo wózek wyposażony jest w:

 

3 szuflady o szerokości 450 mm i wysokości 150 mm, z niebieskim uchwytem,

1 szufladę o szerokości 450 mm i wysokości 225 mm, z zielonym uchwytem,

 

1 górną konstrukcję na akcesoria z dwoma rurkami, niższa regulowana,

1 zestaw 9 opuszczanych szufladek (5+4),

1 podwójny hak na płyny infuzyjne do górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uchwyt na naczynie w kształcie nerki,

 

1 misę do dezynfekcji z uchwytem w górnej konstrukcji na akcesoria,

1 uniwersalny uchwyt,

1 mały pojemnik na mniejsze odpady,

 

Wyposażenie dodatkowe:

1 kosz na odpady o pojemności 10 l otwierany kolanem

I uchwyt na opakowanie rękawiczek montowany na szynie bocznej

 

 

 

Wymiary w cm: 74x60x104/171 wys. (bez akcesoriów).

 

Wysokość blatu: 100 cm.

Waga: 63 kg

 

WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC.

WYRÓB MEDYCZNY WYKONANY ZGODNIE Z CERTYFIKATAMI ISO 9001 ORAZ ISO 13485

 

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Część 18 Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów.

 

 

Pytanie 35.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniającą wymagania SIWZ platformę obrotową o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

Platforma obrotowa na podłogę usprawniająca przenoszenie pacjenta oraz zmniejszająca wymagany wysiłek personelu do wykonania tej czynności. Wyrób po obu stronach posiada antypoślizgową powierzchnię pozwalającą na kontrolowany obrót i zapewniającą stabilność. Platforma jest produktem trwałym oraz bezpiecznym w użytkowaniu, a materiały, których użyto do jej wykonania pozwalają na jej łatwe utrzymanie w czystości.

 

Średnica 42 cm
Grubość 1,5 cm
Obciążenie dopuszczalne 135 kg

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie 36.

 

Czy Zamawiający dopuści profesjonalny pas do przenoszenia chorego wykonany z trwałego materiału antypoślizgowego, wewnątrz wypełnionego miękkim materiałem, o wymiarach 70-120 cm?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza pas do przenoszenia chorego wykonany z trwałego materiału antypoślizgowego, wewnątrz wypełnionego miękkim materiałem, o wymiarach 70-120 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie 37.

 

Czy Zamawiający dopuści pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z łóżka na wózek, zmiany pozycji pacjenta w łóżku o wymiarach 60 x 20 cm?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza pas do podnoszenia i przemieszczania pacjenta z łóżka na wózek, zmiany pozycji pacjenta w łóżku o wymiarach 60 x 20 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie 38.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniającą wymogi SIWZ krótką deskę do przemieszczania pacjentów o poniższym opisie:

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Panel ślizgowy, którego wykorzystanie znacznie zmniejsza wysiłek personelu konieczny do przemieszczania pacjenta. Umożliwia transport osoby na łóżko oraz z łóżka, a także fotela, siedzenia samochodowego, czy wózka inwalidzkiego. Zapewnia bezpieczeństwo użytkowania dzięki obecności dwóch antypoślizgowych pasów. Wyrób cechuje się lekkością i posiada ergonomiczne uchwyty usprawniające transport. Panel wytworzony jest ze sprasowanego polietylenu, ma niebieski kolor i charakteryzuje się odpornością na promieniowanie UV, o wymiarach 75×33 cm.

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie 39.

 

Czy Zamawiający dopuści urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjenta o wymiarach 82,5 cm x 33 cm i udźwigu 150 kg?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza urządzenie rolkowe wspomagające transport pacjenta o wymiarach 82,5 cm x 33 cm i udźwigu 150 kg na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytanie 40.

 

Czy Zamawiający dopuści matę ślizgową do przemieszczania pacjenta, wykonaną z bardzo śliskiej tkaniny, o zwartej konstrukcji, posiadającą uchwyty z boku i przodu, o wymiarach 90 x 200 cm?

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza matę ślizgową do przemieszczania pacjenta, wykonaną z bardzo śliskiej tkaniny, o zwartej konstrukcji, posiadającą uchwyty z boku i przodu, o wymiarach 90 x 200 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Część 19 Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej.

 

 

Pytanie 41 – Pozycja 3 – punkt 7.

Zdjęcie poglądowe.

 

 

Czy Zamawiający dopuści Poduszkę w kształcie klina – do stabilizacji miednicy, do układania między nogami pacjenta w pokrowcu zmywalnym wykonanym z tkaniny PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniającym lepszą wydajność i trwałość, z jonami srebra zapobiegającymi rozwojowi mikroorganizmów o wymiarach 35×28 cm?

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza poduszkę w kształcie klina – do stabilizacji miednicy, do układania między nogami pacjenta w pokrowcu zmywalnym wykonanym z tkaniny PU-poliamid powlekany poliwęglanem, z jonami srebra zapobiegającymi rozwojowi mikroorganizmów o wymiarach 35×28 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytanie 42 – Pozycja 3 – punkt 9.

 

Zdjęcie poglądowe.

 

Czy Zamawiający dopuści klin pod plecy lub nogi: poduszkę umożliwiającą podparcie pleców lub nóg w zakresie 30-60 stopni; poduszkę w pokrowcu zmywalnym wykonanym z tkaniny PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniającym lepszą wydajność i trwałość, z jonami srebra zapobiegającymi rozwojowi mikroorganizmów, o wymiarach 56×40 cm?

 

Odp. TAK. Zamawiający dopuszcza klin pod plecy lub nogi: poduszkę umożliwiającą podparcie pleców lub nóg w zakresie 30-60 stopni; poduszkę w pokrowcu zmywalnym wykonanym z tkaniny PU-poliamid powlekany poliwęglanem, zapewniającym lepszą wydajność i trwałość, z jonami srebra zapobiegającymi rozwojowi mikroorganizmów, o wymiarach 56×40 cm na zasadzie równoważności. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

 

Część 20 Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik.

 

 

Pytanie nr 43.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymogi SIWZ wózek-transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

 

Hydrauliczny wózek kąpielowy z regulacją wysokości w zakresie 52-88 cm

Konstrukcja stalowa z powłoką antykorozyjną z żywicy epoksydowej

Materiał wózko-wanny-poliester PVC o grubości 2 cm

Cylindryczna poduszka pod głowę

Ułatwione spuszczanie wody dzięki pochylonej płycie podstawy

Mechanizm hydrauliczny uruchamiany za pomocą pedałów po obu stronach wózka Uchwyty do pchania u wezgłowia i od strony nóg

Kosz na ubranie, termoformowalny u wezgłowia wózka Profilowane poręcze boczne z powłoką żywiczną, wysuwane

Spust wody zamykany korkiem, rura spustowa na zatrzasku z boku płyty podstawy Rura spustowa o długości 185 cm i średnicy 4 cm

Osłona zabezpieczająca podstawy ABS

 

Ułatwione przenoszenie pacjenta dzięki możliwości obniżenia do wysokości 52 cm Wymiary wózka: 74×198 cm

Maksymalne obciążenie: 155 kg

 

Odp. NIE.  Zamawiajacy nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

 

Pytanie nr 44.

 

Czy Zamawiający dopuści i uzna za spełniający wymogi SIWZ podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów o poniższym opisie:

Zdjęcie poglądowe.

 

 

Kompaktowy i przenośny podnośnik do użytku w opiece domowej lub instytucjonalnej o ciężarze podnoszenia wynoszącym maksymalnie 150kg.

Umiarkowany ciężar całkowity oraz możliwość rozłożenia na dwie części składowe łatwe do obsłużenia bez użycia narzędzi sprawia, że podnośnik jest idealnym wyborem dla przenośnego podnośnika.

 

Jest on podnośnikiem łatwym w manewrowaniu, ponieważ waga użytkownika znajduje się powyżej kół o niskim tarciu co ułatwia transport pacjenta.

Dostępny w dwóch wersjach: z manualnym lub elektrycznym rozstawem podstawy jezdnej. Duża pojemność akumulatora zapewnia wysoką liczbę podnoszeń zanim pojawi się potrzeba ładowania.

 

 • opatentowany system mocowania podwieszek na wieszaku

 

 • możliwość podnoszenia z podłogi

 

 • system sterowania firmy Linak

 

 • system elektrycznego i ręcznego awaryjnego opuszczania

 

 • wyposażony w komfortowe miękkie uchwyty

 

GŁÓWNE CECHY PRODUKT

 

Maksymalny udźwig 150 kg

 

Przedział podnoszenia min/max 421 / 1647 mm

Szerokość zewnętrzna podstawa min/max 610 / 956 mm

Szerokość wewnętrzna podstawa min/max 390 / 510 mm

 

Wysokość podstawy montażowej min/max 107 / 150 mm

Długość nóg 1060 mm

Sposób podnoszenia elektryczny

 

Sposób rozkładania nóg ręczny/elektryczny

 

Promień skrętu 1300 mm

Średnica kół przód/tył ø75 / ø100

Ciężar całkowity 33,5 kg

 

Ciężar najcięższej pojedynczej części 18 kg.`

 

Odp. NIE.  Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i dopuszczeni. Treść zadanego pytania nie odnosi się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości oceny które elementy zadanego pytania odnoszą się do zapisów opisu przedmiotu zamówienia. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 

Pytania z dnia 17 maja 2021 r.

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

 1. 1 Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.
 • Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym ergonomicznym uchwytem do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej, zamocowanym po prawej stronie korpusu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy zamawiający dopuści wózek w całości wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami
  o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem? Nadmieniamy, iż wózek opisany powyżej jest łatwiejszy w dezynfekcji oraz pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu czystości.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium
  z efektem matowej stali szlachetnej?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający dopuści szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9?
  Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający dopuści kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne
  oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cyt. „kosz na odpady z pokrywą wahadłową”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady otwieraną i zamykaną przy pomocy dźwigni uruchamianej nogą na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie podstawa wózka tworzy całość z korpusem, wykonanym z podwójnej blachy ocynkowanej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 1. 2 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

1) Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym ergonomicznym uchwytem do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej, zamocowanym po prawej stronie korpusu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

2) Czy zamawiający dopuści wózek w całości wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami
o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem? Nadmieniamy, iż wózek opisany powyżej jest łatwiejszy w dezynfekcji oraz pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu czystości.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

3) Czy Zamawiający dopuści uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium
z efektem matowej stali szlachetnej?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

4) Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie podstawa wózka tworzy całość z korpusem, wykonanym z podwójnej blachy ocynkowanej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

5) Czy Zamawiający dopuści szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9?
Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

6) Czy Zamawiający dopuści kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

7) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cyt. „kosz na odpady z pokrywą wahadłową”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady otwieraną i zamykaną przy pomocy dźwigni uruchamianej nogą na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

8) Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 1. 3 Wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.
 • Czy Zamawiający dopuści wózek z jednym ergonomicznym uchwytem do przetaczania wózka ze stali nierdzewnej, zamocowanym po prawej stronie korpusu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy zamawiający dopuści wózek w całości wykonany z blach ocynkowanych lakierowanych farbami
  o właściwościach antybakteryjnych, w systemie podwójnej ścianki z wygłuszeniem? Nadmieniamy, iż wózek opisany powyżej jest łatwiejszy w dezynfekcji oraz pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu czystości.

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium
  z efektem matowej stali szlachetnej?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza uchwyty szuflad w kształcie litery „C” wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9?
  Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza szynę sprzętową wykonaną ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający dopuści kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej? Nadmieniamy, iż jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego, stal kwasoodporna jest bardziej odporna na środki chemiczne
  oraz działanie wysokich temperatur.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady miękkie ze stali kwasoodpornej na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 • Czy Zamawiający odstąpi od wymogu cyt. „kosz na odpady z pokrywą wahadłową”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kosz z pokrywą na odpady otwieraną i zamykaną przy pomocy dźwigni uruchamianej nogą na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści wózek, gdzie podstawa wózka tworzy całość z korpusem, wykonanym z podwójnej blachy ocynkowanej?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych modyfikacji i dopuszczeń. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 • Czy Zamawiający dopuści wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm?

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza wózek o wymiarach całkowitych (szer. x gł. x wys.) 820x660x990mm na zasadzie równoważności . Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Pytania z dnia 18 maja 2021 r.

Pytania dotyczą: Część 1

WYSOKIEJ KLASY SYMULATOR OSOBY DOROSŁEJ

 

 1. . Możliwość osłuchiwania dźwięków przez głośniki wbudowane w symulator związanych z pracą jelit w min. 4 obszarach.

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności symulator z możliwością osłuchiwania dźwięków związanych z pracą jelit w 4 obszarach z użyciem głośników wbudowanych fabrycznie w nakładkę na dowolny stetoskop?

To nowoczesne rozwiązanie oferuje wysokiej jakości dźwięki jelit bez interferencji innych dźwięków mechaniki symulatora takich jak kompresor, otwieranie i zamykanie zaworów, ruch mechanizmu oddechowego czy szum systemu chłodzenia co realistycznie oddaje osłuchiwanie prawdziwego Pacjenta i pozwala Ćwiczącym skupić się właściwym dźwięku, bez rozpraszających, często zagłuszających właściwy dźwięk (serca, płuc czy jelit) odgłosów pracy symulatora.

Odp. NIE – Zamawiający nie wyraża zgody. Opisana funkcjonalność jest niezbędna do realizacji efektów uczenia się realizowanych na kierunku pielęgniarstwo. Wbudowane głośniki umożliwiają realizację osłuchiwania dźwięków przez symulatora bez konieczności przekładania nakładki pomiędzy stetoskopami uczestników symulacji. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

WYSOKIEJ KLASY SYMULATOR DZIECKA – 1 szt.

 

 1. Zestaw ran pozwalający na identyfikację i ocenę ran u dziecka zaniedbywanego lub ofiary przemocy domowej. W zestawie min. 7 typów ran, m.in.: mała i duża rana zainfekowane, ślady po uderzeniu pasem, otwartą dłonią, ślady po oparzeniach. Rany wykonane z trwałego materiału. Umieszczony w walizce.

Czy Zamawiający uzna za równoważny inny, dedykowany zestaw ran urazowych dziecka (7 typów ran) charakterystyczny dla wieku m. in. okaleczenie szkłem, wbity gwóźdź, oparzenie papierosem, wbity hak, wbity nóż, drut i oparzenie wrzątkiem w postaci dowolnie umieszczanych ran wykonanych z trwałego materiału? Całość umieszczona w walizce.

Odp. TAK – Zamawiający wyraża zgody. Zamawiający uzna za równoważny dedykowany zestaw ran urazowych dziecka (7 typów ran) charakterystyczny dla wieku m. in. okaleczenie szkłem, wbity gwóźdź, oparzenie papierosem, wbity hak, wbity nóż, drut i oparzenie wrzątkiem. Całość umieszczona w walizce.  Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

WYSOKIEJ KLASY SYMULATOR NOWORODKA LUB NIEMOWLĘCIA (1 szt.)

 

 1. Symulacja płaczu – synchronizacja z wzorcem oddechu oraz dźwięku gardła.

Czy Zamawiający uzna na zasadzie równoważności zapis parametru:

symulator z możliwością odtworzenia dźwięku płaczu oraz dźwięków gardła ?

Dodatkowo oferujemy możliwość wywołania wzmożonego wysiłku oddechowego (zaciąganie żeber) co w znaczącym stopniu uatrakcyjnia symulację

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wprowadza w tym zakresie żadnych zmian i modyfikacji. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

 1. Zestaw ran skóry/wysypki u noworodka. W zestawie patologie skóry występujące u noworodków/niemowląt: minimum 5 typów ran, m.in.: zapalenie pieluszkowe skóry, wysypka na klatce piersiowej i plecach. W zestawie min. 9 sztuk ran wykonanych z silikonu lub winylu, torba transportowa.

Czy Zamawiający uzna za równoważny inny zestaw ran noworodka (7 sztuk) w postaci wad wrodzonych zawierający:

 • wzdęcie duże
 • wzdęcie umiarkowane
 • wytrzewienie
 • przepuklinę oponowo-rdzeniową
 • przepuklina pierścienia pępkowego 
 • krwiak podczepcowy
 • obrzękniętą twarz

 

W zestawie walizka transportowa

Poniżej zdjęcie produktu:

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności zestaw ran w których skład wchodzą :wzdęcie duże, wzdęcie umiarkowane, wytrzewienie, przepuklina oponowo-rdzeniowa ,przepuklina pierścienia pępkowego, krwiak podczepcowy, obrzękniętą twarz. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Dotyczy części nr 14 n. 1, opis wymagań L.P. 16

Prosimy o dopuszczenie do oceny szafkę przyłóżkową w konstrukcji stalowej pokrytej powłoką epoksydową. Fronty szafki wykonane z HPL. Blat wykonany z przetworzonego włókna. Pojemna szuflada. Wymiary zewnętrzne: 705 x 450 x 425mm. Wnętrze szafki: 390 x 370 x 360mm. Podwójne koła o średnicy 50mm z czego dwa wyposażone w systemy hamowania.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową w konstrukcji stalowej pokrytej powłoką epoksydową. Fronty szafki wykonane z HPL. Blat wykonany z przetworzonego włókna. Wymiary zewnętrzne: 705 x 450 x 425mm. Wnętrze szafki: 390 x 370 x 360mm. Podwójne koła o średnicy 50mm dwa wyposażone w systemy hamowania. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Dotyczy części nr 14 n. 3, opis wymagań L.P. 16

Prosimy o dopuszczenie do oceny szafkę przyłóżkową w konstrukcji stalowej pokrytej powłoką epoksydową. Fronty szafki wykonane z HPL. Blat wykonany z przetworzonego włókna. Pojemna szuflada. Wymiary zewnętrzne: 705 x 450 x 425mm. Wnętrze szafki: 390 x 370 x 360mm. Podwójne koła o średnicy 50mm z czego dwa wyposażone w systemy hamowania.

Odpowiedź: TAK. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności szafkę przyłóżkową w konstrukcji stalowej pokrytej powłoką epoksydową. Fronty szafki wykonane z HPL. Blat wykonany z przetworzonego włókna. Wymiary zewnętrzne: 705 x 450 x 425mm. Wnętrze szafki: 390 x 370 x 360mm. Podwójne koła o średnicy 50mm dwa wyposażone w systemy hamowania. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Dotyczy części nr 14 n.1 oraz n.3

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie łóżek szpitalnych na stanowisko intensywnej terapii (n.1) oraz łóżka specjalistycznego z przechyłami bocznymi (n.3) do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

 

Czy w ogłoszonym postępowaniu „Zakup i dostawa wyposażenia” w „Części 10, j.1 Defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt. j.2 Defibrylator – 1 szt” Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z wartościami defibrylacji w trybie AED programowanymi przez użytkownika w zakresie 150 do 360J?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności defibrylator z wartościami defibrylacji w trybie AED programowanymi przez użytkownika w zakresie 150 do 360J. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

1. Zamawiający wskazał do wyboru w formularzu pole do wyboru należności do małych / średnich przedsiębiorców. Brakuje tam mikroprzedsiębiorców. Czy można własnoręcznie dopisać na formularzu również mikro przed mały, średni ?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis formularza dodając kategorię : mikroprzedsiębiorca

2. W formularzu dla zadania 13 są trzy pola – Zestaw Wyposażenia Pomieszczenia Kontrolnego, Elektroniczna aplikacja zawierająca bazę scenariuszy, Stanowisko komputerowe , natomiast w załączniku 2g jest podział tylko na Zestaw Wyposażenia Pomieszczenia Kontrolnego oraz Stanowisko komputerowe, natomiast baza danych mieści się w polu G.1.
Czy Zamawiający poprawi formularz / załącznik, czy Wykonawca ma dokonać poprawy we własnym zakresie i jeśli tak, to która forma powinna zostać przyjęta (3 pola czy 2 pola z bazą w G1)?

Odpowiedź : Prawidłowa formuła to 3 pola – Zamawiający zmodyfikuje wzór.

 

 

 

 

 

 

Skip to content