plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Trwa rekrutacja uzupełniająca. Dołącz do nas!

Do końca października prowadzimy rekrutację uzupełniającą. Studia w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola to gwarancja dobrego wykształcenia oraz teoretycznego i praktycznego przygotowania do wybranego zawodu. To nauka pod okiem wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Wybierz kierunek dla siebie i dołącz do naszej uczelnianej drużyny!

Biuro Rekrutacji czynne jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00

Tel. 81 448 08 20

e-mail: rekrutacja@pol.edu.pl

Pokój nr 27 – Parter

Więcej szczegółów: https://www.akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/

Kosmetologia

I i II stopnia

Kosmetologia jest nauką interdyscyplinarną, dlatego też program kształcenia składa się z podstaw teoretycznych, obejmujących szereg przedmiotów z dyscyplin naukowych. W planie kształcenia znajdują się przedmioty medyczne, takie jak: anatomia, fizjologia, biologia, endokrynologia, immunologia czy farmakologia.

Program kształcenia cechuje duża liczba godzin praktycznych organizowanych w pracowniach specjalistycznych które umożliwiają nabycie umiejętności manualnych i kompetencji społecznych niezbędnych w pracy przyszłego kosmetologa,  głównie diagnozowania stanu skóry, rozróżniania defektów skórnych, planowania i przeprowadzania zabiegów kosmetycznych z użyciem fachowej aparatury.

Filologia Angielska

I stopnia

Filologia Angielska z lingwistyką stosowaną to specjalność pozwalająca nie tylko na zdobycie biegłej znajomości języka, ale także poznanie historii i kultury anglosaskiej, a w ramach specjalności również iberyjskiego kręgu językowego.

Absolwenci filologii angielskiej studiów licencjackich otrzymują wykształcenie humanistyczne w zakresie filologii. Otrzymują wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury krajów angielskiego i hiszpańskojęzycznego obszaru językowego, jak również wiedzę teoretyczno – literacką i językoznawczą.

Fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie

Fizjoterapia jest zawodem medycznym polegającym na udzielaniu kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie usprawniania, profilaktyki i przywracania zdrowia.

Uczelnia posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu fizjoterapeutów. Kładziemy szczególny nacisk na zajęcia praktyczne, które stanowią najistotniejsze ogniwo w weryfikacji pozyskanej wiedzy teoretycznej. Przy czym stale doskonalimy ofertę edukacyjną, aby wyposażyć studentów w wiedzę medyczną, ale także przekazać nowoczesną metodykę z zakresu fizjoterapii. Studenci podczas studiów fizjoterapii nabywają umiejętność przywracania optymalnej czynności ruchowej w zakresie doboru odpowiednich procedur fizjoterapeutycznych dostosowanych do utrwalonych niesprawności i zespołów chorobowych. Program nauczania na kierunku fizjoterapia spełnia wymogi Ministerstwa Edukacji i Nauki , jak również wytyczne Światowej Konfederacji Fizjoterapii (WCPT).

Pielęgniarstwo

I stopnia

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.  Studia na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone są według standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych, podjęcia studiów magisterskich.

Ekonomia

I stopnia

Ekonomia to nauka, która pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania.

Głównym celem kształcenia jest przekazanie wszechstronnej wiedzy  gospodarczej i przygotowanie do wykonywania zawodu  menadżera – ekonomisty, specjalisty w dziedzinie gospodarowania kapitałem finansowym, ludzkim i materialnym. Uruchomienie nowego kierunku z dwiema specjalnościami jest odpowiedzią na zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy i potrzeby kształcenia wśród studentów.

Turystyka i rekreacja

I i II stopnia

Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarczych na świecie. Kierunek studiów stworzony dla kreatywnych osób z pasją, otwartych i ciekawych świata. 

AWP jako jedyna Uczelnia w Lublinie oferuje studia o profilu praktycznym, doskonale wiedząc jak ważna dla przyszłych pracodawców, czy prowadzonej działalności jest nie tylko zdobyta wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim nabyte umiejętności i kompetencje

Wychowanie fizyczne

I stopnia

Zalet studiowania na kierunku wychowania fizycznego w Lublinie jest wiele, w tym między innymi to, że młodzi ludzie uprawiający wyczynowo sport w lubelskich klubach oraz klubach funkcjonujących w miastach i miejscowościach położonych wokół Lublina mają możliwość edukowania się nie rezygnując z reprezentowania barw swoich macierzystych klubów

Od 2011 roku w Akademii Nauk Stosowanych w Lublinie na Wydziale Nauk Społecznych funkcjonuje kierunek Wychowania Fizycznego zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Jest to jedyna uczelnia w Lublinie, która posiada ten kierunek studiów. Studia licencjackie I stopnia trwają 3 lata. Zajęcia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna.

Skip to content