plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Formularz Rejestracyjny Studia II stopnia

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą edukacyjną Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, poświęcony czas i wypełnienie formularza.
Uprzejmie informujemy, iż nie jest to równoznaczne z zapisem na studia. W osobnym mailu przekażemy Państwu informacje o dalszej procedurze dotyczącej rekrutacji, w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji.

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola informuje, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola z siedzibą w Lublinie ul. Choiny 2, 20-816 Lublin

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem – iod@wssp.edu.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu : – realizacji procesu kształcenia, – dokumentacji przebiegu studiów, – wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. Dz.U.2017.2183 t.j.,) – monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: – organizacji wydarzeń, konferencji, konkursów, promocji, ankiet, -prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, -realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu, -prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych –RODO, od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, 5 przy czym dane osobowe znajdujące się w teczce akt osobowych studenta będą przechowywane przez okres 50 lat,

6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,

8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,

11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.

Skip to content