plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Regulamin Studiów

REGULAMIN STUDIÓW

1. Przepisy ogólne

§ 1.

1. Regulamin stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów wyższych prowadzonych przez Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, zwaną dalej „Uczelnią”.
2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, zajęcia projektowe, lub inne zajęcia, określone w programie studiów,
2) ustawa – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.).
3. Od decyzji administracyjnej wydanej w indywidualnej sprawie studenta w pierwszej instancji, służy prawo wystąpienia do rektora, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
4. Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach na określonym kierunku, poziomie i profilu. Uczelnia przyporządkowuje kierunek do co najmniej jednej dyscypliny.

§ 2.

1. Studia są prowadzone na określonym kierunku, poziomie i profilu na podstawie ustalonego przez senat programu studiów, który określa m.in.:
1) efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia określonych w tej ustawie oraz charakterystyk drugiego stopnia określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 tej ustawy;
2) opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się;
3) liczbę punktów ECTS przypisanych do zajęć.
2. Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określonym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia.
3. Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają co najmniej 6 semestrów, a jeżeli program studiów obejmuje efekty uczenia się umożliwiające uzyskanie kompetencji inżynierskich – co najmniej 7 semestrów.
4. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają od 3 do 5 semestrów.
5. Stacjonarne jednolite studia magisterskie trwają od 9 do 12 semestrów.
6. Studia niestacjonarne mogą trwać dłużej niż odpowiednie studia stacjonarne.

§ 3.

1. Przyjęty program studiów lub jego część, w tym zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy, praca dyplomowa i egzamin dyplomowy mogą być realizowane w języku obcym. Decyzję w tej sprawie podejmuje rektor.
2. Przygotowanie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym może również odbywać się na wniosek studenta, za zgodą rektora podjętą w porozumieniu z promotorem.
3. Jeżeli zajęcia dydaktyczne z przedmiotu odbywają się w języku obcym, zaliczenia i egzaminy odbywają się również w tym języku.
4. Do pracy dyplomowej przygotowanej w języku obcym student załącza obszerne streszczenie w języku polskim.

§ 4.

1. Program studiów jest podstawą do opracowania rocznych lub semestralnych harmonogramów zajęć.
2. Roczny lub semestralny harmonogram zajęć określa nazwę przedmiotu, nauczyciela akademickiego, który prowadzi zajęcia z tego przedmiotu, czas i miejsce zajęć.
3. Harmonogram zajęć ustala dziekan i podaje do wiadomości co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego lub semestru poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Uczelni oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Uczelni.

 

2. Prawa i obowiązki studenta

§ 5.

1. Student ma prawo do:
1) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i zbiorów bibliotecznych Uczelni zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak też z pomocy nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
2) zgłaszania do władz Uczelni postulatów dotyczących programów studiów, spraw związanych z procesem nauczania i wychowania oraz warunkami socjalno – bytowymi,
3) otrzymywania nagród i wyróżnień,
4) uczestniczenia w badaniach i zrzeszania się w kołach zainteresowań prowadzonych przez Uczelnię,
5) rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
6) uczestniczenia w zajęciach otwartych innych dziedzin nauczania i pozostałych zajęciach Uczelni,
7) przeniesienia na studia stacjonarne albo niestacjonarne,
8) korzystania z uprawnień przewidzianych dla studentów w odpowiednich przepisach,
9) ubiegania się o:
– stypendium socjalne,
– stypendium dla osób niepełnosprawnych,
– zapomogę,
– stypendium Rektora,
– stypendium finansowane przez jednostkę samorządy terytorialnego.
2. Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie stwarzanych przez Uczelnię możliwości pobierania nauki oraz postępowanie zgodne z regulaminem studiów. W szczególności student jest zobowiązany do:
1) dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
2) uczestniczenia w zajęciach teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Uczelnię, zgodnie z obowiązującym go programem studiów w szczególności: ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych, seminariach, zajęciach projektowych,
3) składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych wymogów przewidzianych w programie studiów,
4) przestrzegania przepisów obowiązujących w Uczelni oraz troski o jej mienie, w szczególności przestrzegania regulaminów korzystania z laboratoriów oraz wszelkiego wyposażenia Uczelni,
5) terminowego opłacania czesnego oraz innych opłat związanych z przebiegiem studiów i informowania Uczelni o dokonanych wpłatach w trybie i formie określonej przez Uczelnię,
6) informowania Uczelni o zmianie nazwiska, stanu cywilnego, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

§ 6.

1. Studenci tworzą samorząd studencki. Samorząd studencki jest wyłącznym przedstawicielem ogółu studentów Uczelni.
2. Studenci podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyn uchybiający godności studenta na zasadach określonych w ustawie.

§ 7.

1. Student otrzymuje legitymację studencką i indeks, który dokumentuje przebieg jego studiów.
2. Uczelnia nie informuje osób trzecich o sprawach dotyczących studenta, chyba że zezwala
na to student lub odpowiednie przepisy prawne.

§ 8.

W przypadku rezygnacji ze studiów student ma obowiązek zgłoszenia tego w formie pisemnej do dziekanatu. Student ma obowiązek wywiązania się ze wszystkich płatności wobec Uczelni obowiązujących do momentu pisemnego zgłoszenia rezygnacji.

3. Organizacja studiów

§ 9.

1. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry: semestr zimowy oraz semestr letni. Semestr zimowy trwa do końca lutego, zaś semestr letni do końca września,
3. Rektor ustala, po zasięgnięciu opinii samorządu studenckiego, szczegółową organizację roku akademickiego, w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, terminy sesji egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych, w tym przerwy wakacyjnej trwającej nie mniej niż 8 tygodni.
4. Rektor ogłasza szczegółową organizację roku akademickiego nie później niż trzy miesiące przed jego rozpoczęciem.
5. W trakcie trwania roku akademickiego rektor może, w uzasadnionych przypadkach, ogłosić dni
lub godziny wolne od zajęć dydaktycznych.
6. Dziekan może, za zgodą rektora, ogłosić dla wydziału godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych dla kierunków lub lat studiów.

§ 10.

1. Dziekan może w porozumieniu z organami samorządu studenckiego powołać spośród nauczycieli akademickich opiekunów lat studiów, a w razie potrzeby opiekunów grup studenckich lub praktyk.
2. Dziekan ustala zakres i formy pracy opiekunów oraz nadzoruje i ocenia ich działalność.

4. Zajęcia dydaktyczne

§ 11.

1. Student uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotów obowiązkowych według programu studiów oraz z przedmiotów nieobowiązkowych wybranych przez studenta.
2. Przedmioty nieobowiązkowe wybrane przez studenta stają się dla niego obowiązkowe z chwilą złożenia stosownej deklaracji. Niezaliczenie tych przedmiotów skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej, chyba, że student uzyska zgodę dziekana na rezygnację z realizacji danego przedmiotu przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
3. Student uczestniczący w pracach badawczych lub wdrożeniowych może być zwolniony za zgodą rektora z udziału w niektórych zajęciach z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca.
4. Dopuszczalna jest nieusprawiedliwiona nieobecność studenta wynosząca w ciągu semestru 3 godziny na każde 30 godzin zajęć.
5. Podstawę do usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą stanowi zaświadczenie lekarskie.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może usprawiedliwić nieobecność studenta na jego wniosek złożony na piśmie.
7. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych w liczbie większej niż dopuszczono w ust. 4, dziekan podejmuje decyzję o możliwości kontynuowania zajęć w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.
8. Student nieobecny na zajęciach dydaktycznych jest zobowiązany do uzupełnienia zaległości w sposób i w terminach ustalonych przez prowadzącego zajęcia.

§ 12.

1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w tym zakresie może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

§ 13.

1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, dziekan na wniosek studenta może:
1) zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
2) ustalić indywidualną organizację studiów,
3) wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, dziekan na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, dziekan może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystania z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.

5. Egzaminy i zaliczenia

§ 14.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń, z zastrzeżeniem ust.2, o ile zasady zaliczeń danego przedmiotu nie stanowią inaczej.
2. Szczegółowe warunki uzyskania zaliczenia ćwiczeń, podaje prowadzący zajęcia na początku semestru. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, nauczyciel akademicki przeprowadzający egzamin podaje zakres i formę egzaminu.
3. Student może uzyskiwać zaliczenia i składać egzaminy z przedmiotów danego semestru w następujących trzech terminach:
1) w czasie trwania semestru (termin zerowy),
2) w czasie sesji egzaminacyjnej,
3) w czasie sesji poprawkowej.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na zdawanie egzaminu w innym terminie, niż wymienione w ust. 3.
5. Harmonogram egzaminów w sesji zimowej i letniej ustala dziekan i podaje do wiadomości
co najmniej 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym semestrze.

§ 15.

1. W przypadku uzyskania na zaliczeniu lub egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo składania dwóch zaliczeń i egzaminów poprawkowych z każdego przedmiotu w danej sesji egzaminacyjnej.
2. Egzamin poprawkowy nie powinien odbyć się wcześniej niż po upływie 7 dni od daty pierwszego egzaminu.
3. Student, który nie uzyskał zaliczenia zajęć obowiązkowych z powodu braku obiektywizmu prowadzącego zajęcia, ma prawo w ciągu 7 dni zwrócić się do dziekana z umotywowanym wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników.
4. Powołana przez dziekana komisja podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zaliczenia zajęć obowiązkowych po sprawdzeniu, czy student spełnił wymagania niezbędne do uzyskania zaliczenia.

§ 16.

1. Nieobecność na zaliczeniu lub egzaminie student obowiązany jest usprawiedliwić w terminie tygodnia od dnia zaliczenia lub egzaminu.
2. W razie choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności studenta na egzaminie w pierwszym lub drugim terminie, przysługuje mu odpowiednio jeden lub dwa terminy egzaminów.

§ 17.

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.
2. Warunkiem zaliczenia semestru jest spełnienie wszystkich wymagań (zaliczenie zajęć, egzaminów, praktyk) określonych w programie studiów.
3. Program studiów nie może przewidywać w semestrze więcej niż 5 egzaminów, a w ciągu roku łącznie nie więcej niż 8 egzaminów.
4. Student składa egzamin u prowadzącego zajęcia, bądź u osób wyznaczonych przez dziekana.
5. Obowiązkiem studenta jest uzyskanie do końca semestru wszystkich wpisów z zaliczeń i egzaminów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta oraz złożenie obu dokumentów w dziekanacie w wyznaczonym terminie.
6. Zaliczenie semestru poprzez wpis do indeksu zatwierdza rektor lub osoba, której rektor nadał pełnomocnictwo.

§ 18.

1. Praktykę zawodową student odbywa w zakresie i wymiarze określonym w programie studiów.
2. Terminy praktyk określa dziekan i podaje do wiadomości studentów.
3. Na pisemny wniosek studenta dziekan może zaliczyć jako praktykę zawodową pracę wykonywaną przez studenta, bez względu na charakter stosunku prawnego, na podstawie którego praca była świadczona, jeśli wykonując pracę student osiągnął efekty uczenia się określone dla praktyk programem studiów.
4. Udział studenta w pracach obozu naukowego może być podstawą do zaliczenia całości lub części praktyki studenta, jeżeli program zapewnia osiągnięcie efektów uczenia się określonych dla praktyk programem studiów.
5. W przypadku niezaliczenia przez studenta praktyki przewidzianej w programie studiów, dziekan może zezwolić na odbycie praktyki w następnym roku akademickim.

§ 19.

1. W ciągu siedmiu dni od daty egzaminu student, który zgłasza uzasadnione zastrzeżenia co do bezstronności formy, trybu lub przebiegu egzaminu może złożyć do dziekana wniosek o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Dziekan może również zarządzić egzamin komisyjny z własnej inicjatywy lub na wniosek egzaminatora.
3. Zaliczenia praktyk studenckich dokonuje Kierunkowy Koordynator Praktyk w porozumieniu z kierownikiem poszczególnych katedr o odpowiedniej specjalności branżowej na podstawie dokumentów (dzienniczek praktyk, karta oceny pracy) z poszczególnych instytucji, w których student odbywał praktykę. Praktyka może być zaliczona także, jeśli student udokumentuje jej odbycie zgodnie z przewidzianym dla niej programem w instytucji związanej z dyscypliną pokrewną kierunkowi studiów.
4. W skład trzyosobowej komisji do przeprowadzenia egzaminu komisyjnego wchodzi dziekan jako przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona, oraz dwóch specjalistów z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub pokrewnego.
5. Na wniosek studenta w egzaminie komisyjnym uczestniczy wskazana przez niego osoba jako obserwator.
6. Egzamin komisyjny przeprowadza się w formie ustnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu w formie pisemnej.
7. Z przebiegu egzaminu komisyjnego sporządza się protokół, który w szczególności, w przypadku wystawienia oceny niedostatecznej, powinien zawierać jej uzasadnienie.
8. Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.

§ 20.

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru dziekan podejmuje decyzję o:
1) warunkowym wpisie na następny semestr studiów,
2) zezwoleniu na powtarzanie semestru studiów,
3) zezwoleniu na powtarzanie niezaliczonych przedmiotów,
4) skreśleniu z listy studentów.
2. Decyzję w sprawach określonych w ust. 1 pkt 1-3 dziekan podejmuje na wniosek studenta.

§ 21.

1. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o dostosowanie formy i terminów zaliczeń i egzaminów do ich potrzeb, wynikających z rodzaju niepełnosprawności.
2. W celu zmiany sposobu składania egzaminu dziekan może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu m.in. na :
1) przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
2) zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
3) zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
4) zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
5) uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
6) zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
3. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.

6. Powtarzanie semestru

§ 22.

1. Dany semestr studiów można powtarzać nie więcej niż dwa razy, z wyjątkiem pierwszego i drugiego semestru, które mogą być powtarzane tylko raz.
2. Studentowi powtarzającemu semestr uznaje się wszystkie pozytywne oceny uzyskane z przedmiotów w semestrze ubiegłym, o ile program tych przedmiotów nie uległ zmianie.
3. W przypadku niezaliczenia przedmiotu student powtarza dany przedmiot. W uzasadnionych przypadkach prowadzący zajęcia może wyrazić zgodę na złożenie przez studenta egzaminu poprawkowego z danego przedmiotu bez konieczności jego powtarzania.

7. Skala ocen

§ 23.

1. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych programem studiów kończą się wystawieniem oceny, chyba że program studiów przewiduje inaczej.
2. Przy egzaminach i zaliczeniach przedmiotów stosuje się następujące oceny:
• bardzo dobry (5),
• dobry plus (4,5),
• dobry (4),
• dostateczny plus (3,5),
• dostateczny (3),
• niedostateczny (2).
3. Ocena z każdego przedmiotu z zaliczenia i z egzaminu wpisywana jest do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu (odpowiednio: zaliczeniowego i egzaminacyjnego).
4. Średnią ocen z danego semestru, roku akademickiego lub całego toku studiów oblicza się jako średnią arytmetyczną wszystkich ocen z danego okresu.

§ 24.

1. W Uczelni jest wprowadzony system punktów zaliczeniowych zgodnie ze standardami ECTS.
2. Punkty ECTS stanowią miarę średniego nakładu pracy studenta niezbędnego do uzyskania efektów uczenia się. Punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami.

8. Wpis warunkowy

§ 25.

1. Student może uzyskać warunkowe zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym, jeżeli do zaliczenia semestru brakuje mu nie więcej niż dwa niezaliczone przedmioty.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może podjąć decyzję o wpisie na następny semestr przy większej liczbie brakujących zaliczeń.
3. Student składa wniosek do dziekana o zezwolenie na podjęcie studiów w semestrze następnym najpóźniej w terminie, w którym powinien być zaliczony semestr.
4. Student, który uzyskał wpis warunkowy na semestr następny, jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących zaliczeń i egzaminów w okresie jednego miesiąca od rozpoczęcia semestru.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może przedłużyć wpis warunkowy do dwóch miesięcy na wniosek studenta.
6. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli uzupełnienie zajęć z jednego przedmiotu nie jest możliwe
ze względu na ich charakter lub organizację procesu nauczania, dziekan może udzielić zgody
na uzyskania zaliczenia tego przedmiotu w terminie późniejszym, niż określony w ust. 4 i 5.
7. W przypadku niewypełnienia przez studenta zobowiązań wynikających z warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w semestrze następnym, student zostaje skreślony z listy studentów lub na jego wniosek, skierowany na powtarzanie semestru.

9. Indywidualna organizacja zajęć

§ 26.

1. Student może, za zgodą dziekana, uzyskać prawo do odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS), w szczególności w przypadku:
1) realizacji programu studiów w ramach współpracy z opiekunem naukowym, na zasadach określonych w ust. 4:
2) realizacji części programu studiów w innej partnerskiej uczelni;
3) studiowania równolegle na więcej niż jednym kierunku studiów;
4) przyjęcia na studia w trybie potwierdzenia efektów uczenia się,
5) przyjęcia na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni;
6) przyjęcia na studia w trybie wznowienia studiów;
7) dostosowania procesu uczenia się do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
2. Studentka w ciąży ma prawo do odbywania studiów według Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) do czasu ich ukończenia.
3. Student studiów stacjonarnych, będący rodzicem, ma prawo do odbywania studiów według IOS do czasu ich ukończenia.
4. W ramach IOS, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, zapewnia się studentowi wyróżniającemu się w nauce, opiekę dydaktyczno-naukową, w celu rozszerzenia nabywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w ramach studiowanego kierunku studiów z uwzględnieniem efektów uczenia się obowiązujących dla danego programu studiów. Przed rozpoczęciem semestru student przedkłada dziekanowi wniosek o przyznanie IOS wraz z uzasadnieniem oraz pisemną zgodę przyszłego opiekuna naukowego na podjęcie się opieki naukowej wraz z opinią w sprawie. Opiekunem naukowym może być nauczyciel akademicki, posiadający tytuł lub stopień naukowy.
5. IOS, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4-7, może polegać w szczególności na ustaleniu indywidualnych zasad wywiązywania się z obowiązków studenckich wynikających z programu studiów i organizacji roku akademickiego, w tym trybu lub terminów przystąpienia do egzaminów i zaliczeń.
6. Dziekan wyrażając zgodę na odbywanie przez studenta studiów według IOS określa szczegółowe warunki jej realizacji.
7. Po uzyskaniu prawa do odbywania studiów według IOS student niezwłocznie uzgadnia warunki realizacji i zaliczenia zajęć z osobą prowadzącą zajęcia, w tym zasady uczestnictwa w zajęciach.

10. Zmiana uczelni, formy lub kierunku studiów

§ 27.

1. Student może przenieść się na inną uczelnię po wypełnieniu wszystkich obowiązków wobec Uczelni.
2. Za zgodą dziekana student innej uczelni, w tym także zagranicznej, może zostać przyjęty na studia w Uczelni.
3. Student, o którym mowa w ust. 2, ma obowiązek przedstawienia pełnych informacji o osiągnięciach uzyskanych w innej uczelni, aby umożliwić ich przeniesienie, zgodnie z obowiązującym programem studiów.
4. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic w programach studiów.

§ 28.

1. Student wypełniający wszystkie obowiązki związane z tokiem podstawowych studiów może,
za zgodą dziekana, studiować na kilku kierunkach, nie wcześniej jednak niż od drugiego roku studiów.
2. Student może za zgodą dziekana zaliczać przedmioty z innych kierunków i specjalności, także w innych uczelniach.
3. Studiowanie na więcej niż jednym kierunku studiów nie zwalnia studenta z obowiązku spełnienia wymagań określonych programie studiów do zajęć realizowanych na wszystkich kierunkach, na których student studiuje.
4. Student innej uczelni może uczestniczyć w zajęciach odbywających się w Uczelni, za zgodą dziekana.

§ 29.

1. Student może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie lub uznanie punktów ECTS, w szczególności uzyskanych w uczelniach zagranicznych lub w Uczelni podczas studiów na innym kierunku.
2. Warunkiem przeniesienia lub uznania punktów ECTS, o które student występuje, jest stwierdzenie zbieżności uzyskanych efektów uczenia się z efektami uczenia się określonych dla odpowiedniego programu studiów prowadzonego w Uczelni.
3. Decyzję o przeniesieniu lub uznaniu punktów ECTS podejmuje rektor, po zapoznaniu się z przedstawioną przez studenta dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza Uczelnią lub podczas studiów w Uczelni.
4. W przypadku decyzji pozytywnej student uzyskuje taką liczbę punktów ECTS, jaka jest przypisana efektom uczenia się dla odpowiednich zajęć i praktyk w Uczelni.

§ 30.

1. Za zgodą rektora student może zmienić kierunek lub formę studiów w Uczelni. Przy zmianie kierunku lub formy studiów student jest obowiązany do złożenia egzaminów i uzyskania zaliczeń wynikających z różnic programowych.
2. Jeżeli warunkiem przyjęcia na dany kierunek studiów jest spełnienie kryteriów rekrutacyjnych, student może zostać przyjęty na ten kierunek, o ile spełnia kryteria, obowiązujące w roku akademickim, w którym został złożony wniosek o zmianę kierunku.
3. Dziekan może odmówić wyrażenia zgody na zmianę kierunku studiów w szczególności z uwagi
na obowiązujący limit przyjęć na dany kierunek

11. Urlop

§ 31.

1. Prawo do urlopu od zajęć przysługuje:
1) studentce w ciąży;
2) studentowi będącemu rodzicem, o ile wystąpi o udzielenie urlopu w okresie jednego roku od dnia urodzenia dziecka.
2. Student może otrzymać urlop od zajęć w Uczelni w przypadku ważnych okoliczności życiowych, w szczególności z powodu:
1) długotrwałej choroby,
2) urodzenia dziecka i konieczności opiekowania się nim,
3) innych ważnych i udokumentowanych okoliczności losowych.
3. Studentowi może być udzielony urlop krótkoterminowy (semestralny) lub długoterminowy (roczny). Urlopu, na pisemny wniosek studenta, udziela dziekan. Urlopu udziela się bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających wniosek o jego udzielenie, urlopu nie udziela się wstecz.
4. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do dokumentów rejestrujących przebieg studiów.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może udzielić urlopu na okres dłuższy niż określony w ust. 3.
6. Udzielenie urlopu przedłuża termin planowanego ukończenia studiów i może nakładać na studenta obowiązek zaliczenia różnic programowych.
7. W trakcie urlopu student jest zwolniony z obowiązku opłacania czesnego.

§ 32.

1. W okresie urlopu student zachowuje uprawnienia studenckie z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej w zakresie określonym przepisami ustawy i regulaminu pomocy materialnej.
2. W uzasadnionych przypadkach dziekan może przyznać studentowi prawo do urlopu od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów.
3. Dziekan udzielając urlopu, o którym mowa w ust. 2, określa zajęcia, w ramach których student może przystąpić do weryfikacji efektów uczenia się. Wyznaczając zajęcia dziekan uwzględnia w szczególności sekwencję realizacji zajęć określoną w programie studiów oraz sposoby weryfikacji efektów uczenia się.

12. Skreślenie z listy studentów i wznowienie studiów

§ 33.

1. Student zostaje skreślony z listy studentów w przypadku
1) niepodjęcia studiów,
2) rezygnacji ze studiów,
3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.
2. Student może zostać skreślony z listy studentów w przypadku:
1) stwierdzenie braku udziału w obowiązkowych zajęciach;
2) stwierdzenia braku postępów w nauce,
3) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,
4) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
3. Decyzję o skreśleniu listy studentów podejmuje dziekan w imieniu Rektora w formie pisemnej. Od decyzji o skreśleniu z listy studentów przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o skreśleniu.

§ 34.

1. Osoba, która na mocy prawomocnej decyzji została skreślona z listy studentów Uczelni, może wystąpić do rektora o zgodę na wznowienie studiów.
2. Student wznawiający studia zostaje wpisany na semestr studiów, z którego został skreślony.
3. Osoba, która została skreślona z listy studentów z powodu, o którym mowa w § 33 ust. 2 pkt 4, może wznowić studia po uregulowaniu wszystkich płatności
4. Wznowienie studiów przez osobę, która została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów, następuje na ogólnych zasadach rekrutacji. W uzasadnionych przypadkach decyzję o ponownym przyjęciu na pierwszy rok studiów na innych zasadach podejmuje rektor.
5. Dziekan określa warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta wznawiającego studia zaległości wynikających z różnic w programach nauczania.

13. Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy

§ 35.

1. Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie egzaminu dyplomowego. Obowiązek spełnienia tych warunków traktowany jest jako część programu studiów ostatniego roku studiów.
2. Student przygotowuje pracę dyplomową, o ile przewiduje to program studiów.
3. Złożenie pracy dyplomowej oraz złożenie egzaminu dyplomowego powinno nastąpić do końca ostatniego semestru studiów, tzn. do końca lutego dla studiów kończących się w semestrze zimowym i do końca września dla studiów kończących się w semestrze letnim.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta i po zasięgnięciu opinii promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż o trzy miesiące od terminów określonych w ust. 3.
5. Przez pracę dyplomową rozumie się pracę licencjacką lub magisterską. Oprócz pisemnej formy pracy dyplomowej w przypadku studiów magisterskich student składa pracę w formie elektronicznej. Praca dyplomowa na studiach I stopnia przyjmuje formę prezentacji multimedialnej i egzaminu dyplomowego praktycznego, natomiast praca dyplomowa na studiach II stopnia przyjmuje formę pracy pisemnej i egzaminu dyplomowego.
6. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.

§ 36.

1. Dziekan wyznacza studentowi promotora, który ustala w uzgodnieniu ze studentem temat w zakresie wybranej przez niego specjalności.
2. Na wniosek studenta, dziekan może dokonać zmiany promotora.
3. Przy ustalaniu tematu pracy dyplomowej brane są pod uwagę:
1) kierunek studiów,
2) zainteresowania studenta,
3) realne możliwości wykonania danej pracy przez studenta.

§ 37.

1. Oceny pracy dyplomowej dokonują promotor i recenzent.
2. W przypadku gdy jedna z ocen jest niedostateczna, dziekan wyznacza dodatkowego recenzenta.
3. Ocenę pracy ustala się jako średnią arytmetyczną ocen wystawionych przez osoby określone w ust. 1, według skali określonej w § 23 ust. 2 regulaminu. W przypadku określonym w ust. 2, praca uzyskuje ocenę pozytywną, jeżeli średnia ocen wynosi co najmniej 2,71.
4. Jeśli praca dyplomowa jest pracą pisemną, przed egzaminem dyplomowym podlega ona sprawdzeniu z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

§ 38.

1. Decyzje o dopuszczeniu studenta do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan po spełnieniu przez studenta następujących warunków:
1) uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie wszystkich egzaminów wynikających z programu studiów obowiązującego dla rocznika, z którym student kończy studia,
2) wywiązanie się studenta ze wszystkich zobowiązań wobec Uczelni, a w szczególności: brak zaległości w opłatach za naukę, posiadanie wszystkich wpisów w indeksie i kartach okresowych osiągnięć studenta, rozliczenie z biblioteką,
3) uzyskanie pozytywnej opinii recenzenta na temat pracy dyplomowej,
4) złożenie w dziekanacie wymaganych egzemplarzy pracy dyplomowej.
2. Praca dyplomowa powinna być złożona w dziekanacie najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.
3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed dyplomową komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana. Dyplomowa komisja egzaminacyjna składa się co najmniej z trzech osób, w tym z promotora i recenzenta. Przewodniczącym dyplomowej komisji egzaminacyjnej może być: rektor, dziekan, prodziekan lub kierownik katedry.
4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym.
5. W trakcie egzaminu dyplomowego student:
1) prezentuje i odpowiada na pytania związanie ze swoją pracą dyplomową,
2) odpowiada na pytania z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów.

6. Po zakończeniu egzaminu dyplomowego wystawia się ocenę egzaminu dyplomowego według skali ocen określonej w § 23 ust. 2.
7. Po egzaminie dyplomowym dyplomowa komisja egzaminacyjna ustala ostateczny wynik studiów wpisywany na dyplomie. Ostateczny wynik studiów stanowi: ½ średniej ocen z egzaminów
i zaliczeń uzyskanych w czasie studiów oraz po ¼ oceny za pracę dyplomową i egzamin dyplomowy.

§ 39.

1. Dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie otwartego egzaminu dyplomowego na uzasadniony pisemnie wniosek studenta lub promotora. Egzamin ten przeprowadza się w trybie i na takich samych zasadach jak w przypadku egzaminów zamkniętych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego przepisu.
2. Wniosek powinien być złożony z chwilą składania przez studenta pracy w dziekanacie. We wniosku należy wskazać osoby, które zgodnie z wolą dyplomanta lub promotora mogą uczestniczyć w egzaminie dyplomowym.
3. Informacje o otwartym egzaminie dyplomowym zamieszcza się na tablicy ogłoszeń lub w innej formie co najmniej na tydzień przed terminem egzaminu.
4. Otwarty egzamin dyplomowy składa się z części jawnej i niejawnej.
5. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego mogą brać udział w dyskusji związanej z tematem pracy.
6. Uczestnicy egzaminu dyplomowego otwartego nie będący członkami komisji nie mogą zadawać pytań egzaminacyjnych dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach w części niejawnej oceniającej egzamin. W części niejawnej komisja ustala:
1) ocenę końcową pracy dyplomowej,
2) ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta dotyczących pracy dyplomowej i pytań z zakresu obowiązującego go ogólnego programu studiów),
3) ocenę końcową ukończenia studiów.

§ 40.

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu, dziekan na wniosek studenta wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu.
2. Powtórny egzamin nie może się odbyć później, niż sześć miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
3. W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan podejmuje decyzję
o skreśleniu studenta z listy studentów.

§ 41.

1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym.
2. W dyplomie ukończenia studiów wyższych wpisuje się ostateczny wynik studiów zgodnie z zasadą:
• do 3,25 – dostateczny (3,0)
• od 3,26 – dostateczny plus (3,5)
• od 3,76 – dobry (4,0)
• od 4,26 – dobry plus (4,5)
• od 4,51 – bardzo dobry (5,0)

3. Z przebiegu egzaminu dyplomowego sporządza się protokół obejmujący w szczególności: skład dyplomowej komisji egzaminacyjnej, treść zadawanych pytań, oceny udzielonych odpowiedzi, ocenę końcową egzaminu dyplomowego, ocenę pracy, a także ogólny wynik studiów.
4. Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.

14.Udział uczniów szkół średnich w zajęciach

§ 42.

1. Wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół średnich, zwani dalej „uczniami” mogą składać do dziekana wybranego Wydziału wniosek o uczestniczenie w zajęciach przewidzianych programem studiów na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2. Decyzję o uczestniczeniu ucznia w zajęciach podejmuje dziekan właściwego Wydziału po uzyskaniu rekomendacji dyrektora szkoły, a w przypadku uczniów niepełnoletnich także zgody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
3. Udział uczniów w zajęciach może być odpłatny. Wysokość i zasady wnoszenia opłat ustala kanclerz.
4. Uczniowie dopuszczeni do uczestniczenia w zajęciach mają prawo do korzystania
z pomieszczeń dydaktycznych i urządzeń Uczelni oraz pomocy ze strony jej pracowników
i organów. Mogą również uczestniczyć w działalności studenckich kół naukowych.
5. Uczniowie obowiązani są do przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w Uczelni.
6. Zaliczenie uczniom zajęć następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie
i jest zapisywane w karcie osiągnięć ucznia. Dziekan może ustalić indywidualny tryb zaliczania zajęć przez uczniów.
7. Uczniowie przyjęci na studia na kierunku, na którym uczestniczyli w zajęciach przed rozpoczęciem studiów, mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć, które zaliczyli poprzednio, jeśli
w międzyczasie nie nastąpiły zmiany w efektach kształcenia uzyskiwanych w ramach ich realizacji. Decyzję podejmuje dziekan na wniosek prowadzącego zajęcia.
8. Uczniowie przyjęci na studia na innym kierunku mogą być zwolnieni z obowiązku zaliczania zajęć jeśli dziekan na wniosek prowadzącego uzna, że uzyskane efekty kształcenia są wystarczające.

15. Przepis końcowy

§ 43.

Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego 2019/2020.

Skip to content