plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

Turystyka i rekreacja (studia I stopnia)

Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarczych na świecie. Jest branżą niezwykle interdyscyplinarną generującą co 10. miejsce pracy. Europa jest najpopularniejszym kierunkiem turystycznym, zapewnia 27 milionów miejsc pracy i wspiera miliony powiązanych przedsiębiorstw. Turystyka odgrywa ogromną rolę w rozwoju wielu europejskich regionów, szczególnie tych rozwijających się. Wynika to właśnie z jej ogromnego potencjału w dziedzinie stymulowania innych sektorów gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi.

Wydział Nauk Społecznych

Specjalności:

– Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HORECA (HOtel,REstaurant,CAtering) NOWOŚĆ 

– Hotelarstwo i gastronomia

– Organizacja i zarządzanie w turystyce i rekreacji  

Czas trwania: 3 lata (6 semestrów) 

Uzyskany tytuł: licencjat 

ECTS: 180 

Język wykładowy:

– polski

– angielski

Folder reklamowypobierz

[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” text=”Rekrutacja trwa !” color=”#0f6d2b” hover_color=”#ffffff” hover_background_color=”#0f6d2b” border_color=”#bababa” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja_wssp/”]

Studiuj turystykę i rekreację w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie

Studia licencjackie (I stopnia)

W dniu 24 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu nadał uprawnienia Wyższej Szkole Społeczno – Przyrodniczej w Lublinie (obecnie Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie) do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Turystyka i rekreacja jako pierwszej Uczelni w województwie lubelskim.

 

Turystyka i rekreacja to specyficzny kierunek studiów stworzony dla kreatywnych osób z pasją, otwartych i ciekawych świata. ANS jako jedyna Uczelnia w Lublinie oferuje studia o profilu praktycznym, doskonale wiedząc jak ważna dla przyszłych pracodawców, czy prowadzonej działalności jest nie tylko zdobyta wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim nabyte umiejętności i kompetencje (efekty kształcenia). Ponad połowę programu studiów (program studiów) stanowią przedmioty kształtujące umiejętności praktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich z wieloletnim stażem dydaktycznym i jednocześnie specjalistów na co dzień związanych z branżą turystyczną (osoby prowadzące własne przedsiębiorstwo turystyczne lub pełniące funkcje kierownicze w różnych sektorach turystyki). Do prowadzenia wykładów i seminariów zaplanowano kadrę posiadającą stosowne wykształcenie, doświadczenie oraz dorobek naukowy w dyscyplinach wiążących się z kierunkiem studiów.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe student otrzymuje dzięki:

 • uczestniczeniu w programie Erasmus+, łącząc naukę i pracę z podróżami oraz możliwością poznania kultury innych krajów;
 • uczestniczeniu w wybranych zajęciach na innych pokrewnych kierunkach, ale także zajęciach w języku angielskim oraz studiach i stażach w zagranicznych uczelniach w ramach programu Erasmus+;
 • realizacji programów praktyk studenckich w Polsce i zagranicą (głównie Hiszpania i Grecja);
 • uczestniczeniu w międzynarodowych targach turystycznych (ITB – Berlin, EuroGastro / WorldHotel – WarsawExpo);
 • możliwości pogłębiania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań w ramach członkostwa w Kole Naukowym i Klubie Turystyki;
 • uzyskaniu dodatkowych kompetencji po ukończeniu specjalistycznych cyklicznych kursów (prowadzenie turystycznej działalności gospodarczej, barman – barista, pilot wycieczek, animator czasu wolnego, wychowawca kolonii i obozów młodzieżowych i innych w zależności od zapotrzebowania).

 

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja uzyskując przygotowanie praktyczne i teoretyczne będzie mógł sprawować różnorodne role zawodowe i obejmować różne stanowiska w branży turystycznej, m.in. w:

 • sektorze organizatorów turystyki (touroperatorzy, przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenci turystyczni – pośrednicy);
 • sektorze bazy noclegowej i gastronomicznej (turystyczne zakłady zakwaterowania zbiorowego i kwatery prywatne, zakłady gastronomiczne);
 • sektorze organizacji turystycznych (Regionalne Organizacje Turystyczne, Lokalne Organizacje Turystyczne, organy administracji rządowej i samorządowej – wydziały promocji i turystyki, stowarzyszenia, fundacje, media zajmujące się promocją regionów turystycznych;
 • sektorze atrakcji turystycznych (parki narodowe, rezerwaty przyrody, muzea i galerie, miejsca historyczne, zabytki, parki rozrywki i tematyczne, festiwale, ośrodki sportowo-rekreacyjne, oraz różnego rodzaju miejsca atrakcji turystycznych tj.: kąpieliska, wyciągi narciarskie, kolejki górskie itp.);
 • sektorze promocji i informacji turystycznej (wojewódzkie centra informacji turystycznej, lokalne centra informacji turystycznej, punkty, multimedialne punkty informacyjne, które znajdują się w centrach oraz w punktach „I” lub poza ich siedzibami);
 • sektorze transportu turystycznego (przewóz turystów do miejsca docelowego ich podróży oraz z powrotem);
 • sektorze usług komplementarnych (pilotaż wycieczek, pilot-rezydent, rezydent, przewodnictwo turystyczne, etc.).

Ponadto studenci uzyskają pakiet umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

specjalności:

Sztuka kulinarna i zarządzanie w branży HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering) – NOWOŚĆ!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zawsze celując w specjalności, po których absolwenci łatwo odnajdują się na rynku pracy, Uczelnia wdrożyła nowoczesny i unikatowy program studiów dostosowany do potrzeb dynamicznie rozwijającej się branży HoReCa. Atrakcyjne bloki tematyczne, połączenie teorii z dużą ilością zajęć ćwiczeniowych oraz laboratoryjnych, praktyczna forma prowadzenia zajęć w pracowniach gastronomicznych (technologii gastronomicznej, cukiernictwa i piekarskiej) pozwolą studentom nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do pracy w branży na każdym stanowisku. Studenci jednocześnie odbywają zajęcia w działających od lat obiektach świadczących usługi hotelarsko – gastronomiczne. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania i marketingu placówką hotelarsko-gastronomiczną pozwala również na pełnienie funkcji menedżerskich w tych obiektach. Udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych pozwala na przekazywanie niezbędnych kwalifikacji, zapoznanie się z tendencjami i wymogami panującymi w obecnych czasach w sektorze hotelarskim i gastronomicznym.

MIEJSCA PRAKTYK (po II i IV semestrze)

– sektor bazy gastronomicznej  i noclegowej

Jest specjalnością, której program został opracowany przez nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorcami branży hotelarsko-gastronomicznej.

W związku z dynamicznym rozwojem branży wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę posiadającą umiejętności umożliwiające dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku hotelarskim i gastronomicznym. Oczekiwania współczesnego turysty są bardzo wysokie, co wymaga kreatywności, innowacyjności, umiejętności komunikacyjnych  i nieszablonowego myślenia.

Studenci nabywają wiedzę z zakresu technik, organizacji i funkcjonowania obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz poznają tendencje i wyzwania współczesnego hotelarstwa. Potrafią również komponować (przygotowywać) oferty obiektów hotelarskich i gastronomicznych zgodnie z zapotrzebowaniem rynkowym i wymogami regulacji prawnych. Ponadto studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomiki, norm jakości usług hotelarskich i gastronomicznych, systemów informatycznych i rezerwacyjnych  a także  z zakresu zarządzania finansami.

Specjalność buduje umiejętności organizowania pracy zatrudnionego personelu, jak również pozwala doskonalić umiejętności komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem kultury obsługi gościa.

Jednym z ważniejszych punktów kształcenia są praktyki studenckie, które dają szansę na zweryfikowanie zdobytej wiedzy i umiejętności, a także możliwość zdobycia nowych.

 

MIEJSCA PRAKTYK (po II i IV semestrze)

– sektor bazy noclegowej i gastronomicznej

Specjalność wyjątkowo interdyscyplinarna, skierowana do osób chcących doświadczyć dalekich i bliskich podróży, dająca rozległą wiedzę z wielu dziedzin pozwalających na poznanie procesów wpływających na wszystkie sektory turystyki w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Studenci są kształceni na potrzeby szeroko rozumianej branży turystycznej i rekreacyjnej działającej na rynku krajowym i zagranicznym: przedsiębiorstw organizujących i pośredniczących w sprzedaży gotowych produktów turystycznych (touroperatorów, pośredników) oraz podmiotów świadczących usługi turystyczne (przedsiębiorstw transportowych, hotelarskich, świadczących usługi rekreacyjno-sportowe, zajmujących się informacją i promocją turystyczną). Pod opieką wysoko wykwalifikowanych specjalistów (prezesi, właściciele, dyrektorzy i kierownicy biur podróży, organizacji turystycznych, organów administracji rządowej i samorządowej oraz zawodowi piloci i przewodnicy turystyczni) nabywane są umiejętności praktyczne z zakresu organizacji i obsługi imprez turystycznych dla różnych grup odbiorców. Studenci współtworzą pod kierunkiem nauczycieli akademickich imprezy turystyczne i specjalistyczne, które podczas wyjazdów weryfikują własne umiejętności i przygotowanie zawodowe. Dodatkowo dla osób pragnących poszerzyć swoje umiejętności wyniesione z ćwiczeń i wykładów, istnieje możliwość członkostwa w Klubie Turystyki Aktywnej. Jest to idealne miejsce pogłębienia wiedzy krajoznawczej i zdobywania doświadczeń turystycznych.

MIEJSCA PRAKTYK (po II i IV semestrze studiów):

– sektor organizatorów turystyki

– sektor organizacji turystycznych

– sektor atrakcji turystycznych

– sektor promocji i informacji turystycznej

– sektor usług komplementarnych

opinie

studentów i absolwentów

Dorota Bęczkowska

studentka

Studia na AWP (WSSP) rozpoczęłam w roku 2021. W trudnym czasie dla turystyki i hotelarstwa na świecie, ze względu na pandemię Covid. Jak mawiają nic nie trwa wiecznie, a ludzie podróżowali i będą podróżować dlatego ten kierunek moim zdaniem jest bardzo perspektywiczny. Na wiele lat przed rozpoczęciem studiów byłam związana z branżą hotelarską, pracowałam na wielu stanowiskach lecz cały czas czułam niedosyt wiedzy. Rozpoczęcie studiów na kierunku Turystyka i rekreacja o specjalności Hotelarstwo i gastronomia pomogło mi uporządkować moja wiedzę praktyczną, nabyć wiedzę teoretyczną i nauczyć się wielu nowych rzeczy. Wykładowcy na uczelni to ludzie z dużym doświadczeniem w branży hotelarskiej ( pracownicy hoteli jak i dyrektorzy) to właśnie przekonało mnie do wyboru tej a nie innej uczelni. To właśnie ta uczelnia umożliwia mi studiowanie oraz wykonywanie mojej pracy zawodowej, co sobie bardzo cenię. Już teraz wiem, że po obronie pracy licencjackiej, pragnę aplikować na studia magisterskie w tym miejscu.

Anastasiya Shauchuk

studentka

Wiele moich koleżanek studiowało wcześniej na tej lubelskiej Uczelni i bardzo pozytywnie wypowiadały się o WSSP. Postanowiłam osobiście się przekonać o ich słowach. Nie myliły się – przyjazna atmosfera to coś, co mocno wyróżnia WSSP. Studiuję kierunek turystyka i rekreacja ze specjalnością hotelarstwo i gastronomia.
Chcę się kształcić w tym kierunku, by w przyszłości zaistnieć w branży hotelarskiej. Mam zamiar również skorzystać, jak wielu moich kolegów z roku z bogatej oferty praktyk i staży w ramach programu Erasmus+.

MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ ABSOLWENTA NASZEJ UCZELNI

Skip to content