plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Wychowanie Fizyczne

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli innych przedmiotów oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych posiadających przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, potwierdzające ich dodatkowe kwalifikacje do nauczania przedmiotu „wychowanie fizyczne” w szkole podstawowej, gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra i Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwenci powinni posiadać podstawową wiedzę i umiejętności  z obszaru nauk o kulturze fizycznej społecznych, przyrodniczych oraz nauk społecznych, aby móc oddziaływać na osobowość i organizm człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego i motorycznego. Absolwenci powinni być przygotowani do pracy dydaktyczno – wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy i środowisku lokalnym, a także samodzielnego planowania, realizacji i ewaluacji aktywności fizycznej służącej zdrowiu, wypoczynkowi oraz urodzie. Podstawowym celem studiów podyplomowych jest stworzenie nauczycielom możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji i nabycia kompetencji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w placówkach oświatowych.

Zasady, formy i wymiar odbywania praktyk zawodowych

Słuchaczy studiów podyplomowych obowiązuje odbycie 60 godz. (5punktów ECTS) praktyk pedagogicznych w zakresie wychowania fizycznego, realizowanych w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Uczestnicy studiów podyplomowych indywidualnie wybierają szkołę, w której realizowane będą praktyki. Dzienna i tygodniowa liczba odbywanych godzin praktyk może być elastyczna, odpowiednio do możliwości placówki przyjmującej i słuchacza. Praktyka powinna odbywać się pod opieką doświadczonego nauczyciela wychowania fizycznego posiadającego kwalifikacje wymagane na danym stanowisku w placówce, w której praktyki są realizowane.
Realizacja praktyki dotyczy godzin przeznaczonych na:
– hospitację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych (15 godzin),
– asystowanie w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela wychowania fizycznego (10 godz.),
– samodzielne prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego ( 35 godz.).
Podstawą zaliczenia praktyki jest właściwie prowadzony Dziennik Praktyk Pedagogicznych wraz z opinią bezpośredniego przełożonego, podpisaną przez dyrekcję placówki, w której student odbywał praktykę. Niezbędnym elementem do zaliczenia praktyki jest pozytywnie zaopiniowany i oceniony Dziennik Praktyk Pedagogicznych przez uczelnianego
opiekuna praktyk.

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen  ze wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych planem studiów oraz złożenie  pracy dyplomowej, która ma stanowić opracowanie wybranego tematu, związanego z szeroko pojętą kulturą fizyczną. Pozytywne zaliczenie praktyk zawodowych oraz obozu programowego. Na egzaminie dyplomowym słuchacz prezentuje przygotowany pod kierunkiem promotora temat i odpowiada na pytania z zakresu przedstawianych zagadnień. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu wychowania fizycznego z wykazem przedmiotów nauczania i ich wymiarem.

STUDIA PODYPLOMOWE

Wychowanie fizyczne

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

  • Lublin:
    Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
    ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
    tel.  81 740 25 08
    Informacje dodatkowe: mgr Kristsina Repelewska tel. 510 800 818

Leave a Reply

Skip to content