plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Socjoterapia


Odbiorcami studiów są osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy z dziećmi i młodzieżą, w szczególności:

 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (dyplom socjoterapeuty jest jednym z kryteriów zatrudnienia w tych placówkach),
 • wychowawcy Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych (ukończenie socjoterapii jest traktowane tam równorzędnie z ukończeniem resocjalizacji),
 • wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, bursy),
 • pracownicy świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych,
 • pracownicy organizacji pozarządowych pracujących w środowiskach defaworyzowanych społecznie,
 • nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni (uprawnienia socjoterapeutyczne są dodatkowym atutem przy awansie zawodowym),
 • psychologowie i pedagodzy z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

 

 

Celem studiów jest:

 1. Pogłębianie i uzupełnienie wiedzy z zakresu
  – diagnozy w ujęciu relacyjnym i terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych;
  – potrzeb rozwojowych charakterystycznych dla danego okresu wiekowego;
  – profilaktyki uzależnień (programy terapeutyczne, edukacyjne, środowiskowe );
  – psychologii małych grup (psychologia społeczna);
 2. Zdobywanie i doskonalenie umiejętności:
  – nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych;
  – planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych;
  – prowadzenia dziecięcych i młodzieżowych grup socjoterapeutycznych;
 3. Rozwój osobisty;

 

 

Program studiów:

 1. Blok zajęć teoretyczno – metodycznych (wykłady 50 godzin, ćwiczenia 40 godzin):
  – współczesne koncepcje rozwoju;
  – formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  – profilaktyka i promocja zdrowia;
  – prądy i kierunki psychoterapii dzieci i młodzieży;
  – dynamika małych grup;
  – konflikt: teorie, sposoby rozwiązywania;
  – socjoterapia: proces, metoda, programy socjoterapeutyczne, ewaluacja;
 2. Treningi:
  – trening interpersonalny – 40 godzin;
  – trening umiejętności wychowawczych – 40 godzin;
  – trening osobistego stylu pracy: terapeutyczny lub asertywności – 40 godzin;
 3. Warsztaty:- socjoterapia dzieci – 20 godzin;
  – socjoterapia młodzieży – 20 godzin;
  – warsztat antystresowy (techniki relaksacyjne) – 20 godzin;
  – warsztat kontaktu z rodziną – 20 godzin;
 4. Przygotowanie pracy dyplomowej w formie scenariusza zajęć terapeutycznych, będącego uogólnieniem zdobytych doświadczeń poznawczych i praktycznych – 30 godzin.

 

Czas trwania: Zajęcia trwają 3 semestry (350 godz. zajęć w tym 30 godz. pracy własnej)

 

Kierownik: prof. dr hab. Mariusz Korczyński

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest uczestnictwo w zajęciach, a także:
– przedstawienie pracy dyplomowej w formie scenariusza zajęć terapeutycznych, będącego uogólnieniem zdobytych doświadczeń poznawczych i praktycznych
– uzyskanie wszystkich pozytywnych ocen z przewidzianych tokiem studiów egzaminów i zaliczeń,
– złożenie z wynikiem pomyślnym egzaminu dyplomowego.

 

Egzamin dyplomowy

 1. Prezentacja wybranego scenariusza zajęć terapeutycznych
 2. Minimum trzy pytania z obszaru realizowanych studiów podyplomowych

 

Sylwetka absolwenta
W trakcie studiów student rozwinie następujące umiejętności i kompetencje:

 1. Umiejętność pracy z grupą w następujących zakresach:
  • rozumienia faz rozwoju grupy i jej dynamiki;
  • rozróżniania ról w grupie;
  • prowadzenia grupy wg wypracowanego stylu ze świadomością jego wpływu na grupę;
  • elastycznego posługiwania się strukturami jako technikami pracy, adekwatne do procesu grupowego;
 2. Diagnozowanie obszarów zaburzeń dziecka oraz rozumienia zmian wynikających z tych zaburzeń;
 3. Przeprowadzanie analizy i diagnozy sytuacji dziecka w szerszym kontekście społecznym np.: szkolnym, rodzinnym (ujęcie systemowe) i planowanie oddziaływań z uwzględnieniem innych form pomocy (osoby i instytucje);
 4. Umiejętność organizowania sytuacji psychokorekcyjnych dla dziecka (grupy), w trakcie grupowych spotkań socjoterapeutycznych.

 

Koszt studiów: opłata rekrutacyjna 100 zł, czesne 1300 zł za semestr.

STUDIA PODYPLOMOWE

Socjoterapia

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

OPŁATA REKRUTACYJNA- 100 zł ABSOLWENCI WSSP - 0 zł

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biuro Studiów Podyplomowych, pok. nr 42,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 25 08
Skip to content