plREKRUTACJA 2023 / 2024 - DOŁĄCZ DO NAS

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

Adresaci studiów:

Podyplomowe Studia Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością adresowane są do osób, które ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na dowolnym kierunku i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

Cel studiów:

przygotowanie specjalistów  do realizacji zadań z zakresu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy:

1)      na stanowisku  pedagoga specjalnego w :

–     przedszkolach ogólnodostępnych;

–     szkołach ogólnodostępnych,

2)      na stanowisku nauczyciela wspomagającego w:

–     przedszkolach integracyjnych;

–     oddziałach integracyjnych;

–     szkołach ogólnodostępnych;

–      klasach ogólnodostępnych.

 

Profil absolwenta:

Absolwent studiów podyplomowych „kształcenie uczniów z niepełnosprawnością” prezentuje postawy humanistyczne: otwartości i dialogu, szacunku dla innych, wrażliwości na potrzeby człowieka – szczególnie niepełnosprawnego i wymagającego pomocy.

Absolwent posiada umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych dzieci i młodzieży, odchyleń organicznych, psychicznych
i społecznych. Posiada wiedzę o możliwościach edukacyjnych metodach oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie pracy
z uczniami o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w szczególności: rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, konstruowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjnych oraz integrowania grupy.

Absolwent jest przygotowany do współorganizacji  kształcenia integracyjnego/włączającego.  Posiada umiejętności organizowania i koordynowania kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji, koordynowania działań zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania
i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych.

Absolwent zdobędzie wiedzę i umiejętności do pracy z uczniami:

–         niewidomymi i słabo widzącymi,

–         niesłyszącymi i słabo słyszącymi,

–         z niepełnosprawnością intelektualną,

–         z niepełnosprawnością ruchową,

–         z autyzmem,

–         z niedostosowaniem społecznym

–         ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Absolwent studiów jako pedagog specjalny będzie organizował  i koordynował proces kształcenia specjalnego ucznia niepełnosprawnego w placówce ogólnodostępnej, a w szczególności zadaniem jego będzie:

–        rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych;

–        określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego;

–        koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych;

–        organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli;

–        współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Studia podyplomowe mają za zadanie przygotować aktualnie pracujących nauczycieli do realizacji zadań zawodowych w funkcjonującym dziś systemie edukacji. Realizacja tego celu będzie wymagała podjęcia zarówno działań koncepcyjnych, organizacyjnych, jak i realizacyjnych.

STUDIA PODYPLOMOWE

Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością

[qbutton size=”big_large_full_width” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”SPRAWDŹ WARUNKI REKRUTACJI” color=”#ffffff” background_color=”#bf001f” border_color=”#bf001f” hover_color=”#bf001f” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rekrutacja/” hover_background_color=”#ffffff”]
[qbutton size=”big_large_full_width” style=”white” font_style=”normal” font_weight=”500″ text=”Rekrutacja on-line” link=”https://akademia-pol.edu.pl/rejestracja/” color=”#ffffff” hover_color=”#c60000″ background_color=”#2c4b7d” hover_background_color=”#d6d6d6″ border_color=”#2c4b7d” hover_border_color=”#8fa7bf”]

BRAK OPŁATY REKRUTACYJNEJ!

Punkt rekrutacyjno – konsultacyjny:

 • Lublin:
  Wyższa Szkoła Społeczno- Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Biblioteka, pok. nr 48,
  ul. Choiny 2, 20-816 Lublin
  tel.  81 740 72 40 w.30, 81 740 25 09, 507 935 577
 • Ciechanów:
  Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ,,Alfa”
  ul. Żórawskiego 5, Ciechanów
  tel. 517 717 276; e-mail: ciechanow@podyplomowestudia.eu
 • Działdowo:
  Zespół Szkół nr 2 im. Jana Pawła II
  ul. Polna 11, Działdowo
  tel. 23 697 33 33, 787 755 781, 608 057 257; e-mail: dzialdowo@podyplomowestudia.eu
 • Konin:
  Konińskie Centrum Edukacyjne, ul. Mickiewicza 11
  tel. 63 242 97 29; e-mail: konin@podypolomowestudia.eu
 • Kraków:
  Wolna Szkoła Waldorfska
  ul. Zawiła 2, Kraków
  tel. 605 580 607; e-mail: krakow@podypolomowestudia.eu
 • Płońsk:
  Publiczna Szkoła Policealna
  ul. Warszawska 70, Płońsk
  tel. 696 752 066, 501 654 124; e-mail: plonsk@podyplomowestudia.eu
 • Skierniewice:
  ul. Rynek 12 (rekrutacja), ul. Rynek 13 – ZDZ (zajęcia dydaktyczne),
  tel. 504 077 344; e-mail: skierniewice@podyplomowestudia.eu
 • Nidzica:
  Zespół Szkół nr 1, ul. Kopernika 1
  Rekrutacja: 89 625 21 16, 664 499 235; e-mail: nidzica@podyplomowestudia.eu
 • Pisz:
  I Liceum Ogólnokształcące, ul. Sikorskiego 15
  tel. 509 780 366; e-mail: pisz@podyplomowestudia.eu
 • Radom:
  Zespół Szkół Agroturystycznych i Gospodarki Żywieniowej, ul. Uniwersytecka 6
  tel.: 517 717 276; e-mail: radom@podyplomowestudia.eu
 • Rybno:
  Zespół Szkół w Rybnie, ul. Sportowa 24
  tel.: 606 396 532, 787 755 781; e-mail: rybno@podyplomowestudia.eu
 • Siedlce:
  Studium Edukacyjno-Językowe, ul. Piłsudskiego 9
  tel.: 517 717 276; e-mail: siedlce@podyplomowestudia.eu
 • Tczew:
  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. Królowej Marysieńki 10
  tel.: 509 526 440; e-mail: tczew@podyplomowestudia.eu
 • Wałcz:
  ul. Dworcowa 14 – siedziba firmy Sallemore sp. z o.o. (rekrutacja); ul. Bankowa 13 – Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (zajęcia dydaktyczne),
  tel. 504 009 011; e-mail: walcz@podyplomowestudia.eu
 • Włocławek:
  ul. P. O. W. 20/22 lok. 17, budynek BGŻ – OKZ Włocławek (rekrutacja); Plac Wolności 17 – Cech Rzemiosł Różnych (zajęcia dydaktyczne), tel. 54 231 40 30, 504 038 639, e-mail: wloclawek@podyplomowestudia.eu
  Wrocław:
  ul .Orla 12/14 – siedziba firmy ANWO sp. z o.o.
  tel.: 668 126 102; e-mail: wroclaw@podyplomowestudia.eu

 

Skip to content