plREKRUTACJA 2024 / 2025 - DOŁĄCZ DO NAS

КОНКУРС

[vc_headings style=”theme2″ linewidth=”312″ borderclr=”#939393″ title=”KONKURS 2022″ titlesize=”90″ titleclr=”#ffffff”][/vc_headings]

zapraszamy do udziału !

REGULAMIN

KONKURSU „STYPENDIUM IM. WINCENTEGO POLA – II EDYCJA
W AKADEMII NAUK STOSOWANYCH

Wincentego Pola

w LUBLINIE

W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem Konkursu „Stypendium im. Wincentego Pola” jest Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie z siedzibą przy ul. Choiny 2 , 20-816 Lublin , Polska, NIP 712-26-05-305,  wpisana do Rejestru Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 186.

2.Celem Konkursu „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” jest wsparcie utalentowanych kandydatów z zagranicy, ubiegających się o przyjęcie na studia do Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, poprzez zwolnienie ich z obowiązujących opłat za studia w całości lub częściowo podczas II (drugiego) semestru na I (pierwszym) roku studiów.

3.W konkursie są przewidzianych tzw. 200 punktów bonifikaty. Jeden punkt to jeden procent zniżki na czesne za studia.

W założeniu konkursu punkty będą rozdzielane w następujący sposób:

I miejsce – 1 osoba – 100 punktów (II semestr BEZPŁATNY);

II miejsce – 1 osoba – 50 punktów (50 procent zniżki na II semestr studiów);

III miejsce – 1osoba  – 30 punktów (30 procent zniżki na II semestr studiów);

Dodatkowe nagrody – 2 osoby – 10 punktów (10 procent zniżki na II semestr studiów);

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału punktów wśród uczestników.

 

4.Konkurs „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” jest skierowany do kandydatów z zagranicy (obywateli takich krajów jak: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan) na stacjonarne studia polskojęzyczne do Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie na r. a. 2022-2023 na semestr zimowy nie studiujących wcześniej na powyższej Uczelni.

5.Przystąpić do Konkursu „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” może każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie na stacjonarne studia na jeden z poniższych kierunków studiów:

Studia I stopnia (studia prowadzone w języku polskim):

 • Ekonomia,
 • Filologia angielska z lingwistyką stosowaną,
 • Wychowanie fizyczne,
 • Turystyka i rekreacja,
 • Kosmetologia,
 • Pielęgniarstwo,
 • Położnictwo.

Studia II stopnia (studia prowadzone w języku polskim):

 • Turystyka i rekreacja,
 • Kosmetologia,
 • Pielęgniarstwo.

Studia jednolite magisterskie (studia prowadzone w języku polskim):

 • Fizjoterapia.

§2

TERMIN REALIZACJI KONKURSU

 1. Konkurs „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” rozpocznie się wraz z dniem początku rekrutacji na semestr zimowy w r. a. 2022-2023 na studia polskojęzyczne w Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie (1 marca 2022 roku) i potrwa do 15.08.2022 roku.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są od 01 marca 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.
 3. Od 1 sierpnia 2022 roku do 15 sierpnia 2022 roku nastąpi przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z osobami biorącymi udział w Konkursie oraz ocena dokumentów przesłanych przez nich, potwierdzających osiągnięcia sportowe, naukowe, artystyczne oraz aktywność w życiu społecznym.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz zwycięzców nastąpi podczas Immatrykulacji roku akademickiego 2022/2023.
 5. Uroczyste wręczenie nagród w postaci BONÓW nastąpi podczas Immatrykulacji roku akademickiego 2022/2023.

§3

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” jest przystąpienie do procesu rekrutacyjnego, zgodnie z procedurą rekrutacyjną na semestr zimowy w r. a. 2022-2023. Zgłoszenie udziału w Konkursie „Stypendium im. Wincentego Pola – II EDYCJA” może być zaakceptowane, wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących rekrutacji na studia
  i zakwalifikowaniu kandydata na studia. Oznacza to, iż zgodnie z pkt. 2 § 2 niniejszego Regulaminu w sprawie terminów przyjmowania zgłoszeń do Konkursu kandydat, który zgłosił się do Konkursu „Stypendium im. Wincentego Pola -– II EDYCJA” w terminie, musi zostać jednocześnie zakwalifikowany na studia do dnia 31.07.2022 roku.
 2. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie muszą przesłać wypełnione podanie w formie elektronicznej na adres mailowy. Podanie jest dostępne na stronie internetowej Uczelni w zakładce Konkursu.

§4

ZASADY KONKURSU

 

 1. Konkurs składa się z czterech części:
  1. I część – średnia ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  2. II część – poziom znajomości języka polskiego. Weryfikacja poziomu języka polskiego odbywa się podczas postepowania rekrutacyjnego na studia, gdzie poziom znajomości języka jest weryfikowany poprzez egzaminatora uczelnianego za pomocą SKYPE.
  3. III część – przesłanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe, naukowe, artystyczne oraz aktywność społeczną do dnia 31.07.2022 roku na adres mailowy.
  4. IV część – twórcza. Każdy uczestnik wybiera dowolną formę przygotowania materiału twórczego np. wideo, piosenka, prezentacja, esej, wiersz, rysunek itp. Temat danego materiału musi być związany z tematyką – „Ja wybieram studia w Polsce!” i być przygotowany w języku polskim. Termin przesłania materiałów do 31.07.2022 roku na adres mailowy.

§5

WYMOGI DO PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW

 

1.Przesłane materiały muszą być autorskimi, stworzone samodzielnie przez uczestników, nie naruszać praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich, nie mogą zawierać treści zakazanych prawem.

 

2.Uczestnik oświadcza, że treści zawarte w materiałach nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 

3.Uczestnik ponosi odpowiedzialność w przypadku wykorzystania materiałów lub elementów stanowiących własność osób trzecich.

§6

KOMISJA KONKURSU

 

1.Komisję Konkursu powołuje Prezydent Uczelni.

 

 

2.Komisja Konkursu składa się z 3 (trzech) osób:

– Przewodniczący Komisji;

– Członek Komisji;

– Członek Komisji.

Decydujący głos należy do Przewodniczącego Komisji Konkursu.

 

3.Obrady Komisji są tajne.

 

4.Komisja Konkursu nie musi uzasadniać swojego wyboru lub podejmowanych decyzji, dotyczących przebiegu Konkursu lub przyznawania nagród.

 

5.Od decyzji Komisji Konkursu nie przysługuje odwołanie.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator Konkursu zastrzega za sobą prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie i ogłosi zmiany poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu na stronie Uczelni.

 

2.Wszystkie sprawy sporne należą do Komisji Konkursu i będą przez nią rozstrzygane.

 

3.Wszystkie pytania dotyczące realizacji konkursu oraz jego przebiegu należy kierować pod adres mailowy : koordynator.wssp@gmail.com lub pod numer telefonu +48 665 500 504 (Viber,WhatsApp,Telegram) .

 

 

Заявка на участие в конкурсе – скачать

WYNIKI KONKURSU 

 „STYPENDIUM IM. WINCENTEGO POLA – I EDYCJA” 

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

I miejsce  – Anna Nikolaenkova (Rosja)

 

II miejsce – Kateryna Seredenko (Ukraina)

 

III miejsce – Nastassia Bandarovich (Białoruś)

 

III miejsce – Tetiana Puhach (Ukraina)

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ В ЛЮБЛИНЕ

Адрес:

ul. Choiny 2,  20-816 Lublin
кабинет 27 (1 этаж)

Контактное лицо:
mgr Denys Miroshnikov
Уполномоченный Ректора по делам восточного партнерства

Телефон:
+48 81 448 08 20

Viber, WhatsApp,Telegram
тел.: +(48) 665 500 504

E-mail:
koordynator.wssp@gmail.com
(информация на русском и украинском языках)

Время работы:

Понедельник- Пятница
08: 00 – 16: 00

БЮРО ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ В УКРАИНЕ

Адрес:

Ровно, Украина, ул. Кавказкая 7, офис 217 (второй этаж)

Телефон:
+(38) 0938891055

Viber, WhatsApp,Telegram
тел. +(38) 0938891055

E-mail:
rekrutacja.ua@wssp.edu.pl

Время работы:
Понедельник- Пятниця
10:00 – 19:00

Skip to content